Historia Leśnej Polany – Źródła

Ź r ó d ł a

I. Archiwum Akt Nowych w Warszawie

D o k u m e n t y D e l e g a t u r y R z ą d u  n a  K r a j.

 1. Sprawozdanie okresowe z poczty dla Rządu za okres od 10 do 15 lipca 1943 roku.
 2. Informacja bieżąca Departamentu Informacji i Prasy Nr 33 z dnia 25.VIII.1943 roku.
 3. Przegląd terenowy Departamentu Informacji i Prasy za okres 15.VII. – 15.IX.1943 roku.

II. Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie

A n k i e t y:

Trzy ankiety Sądu Grodzkiego w Łomży dotyczące egzekucji w lesie jeziorkowskim: starców z Pieńk Borowych, więźniów z łomżyńskiego więzienia i rodzin z m. Łomży, podpisane 9 października 1945 roku przez burmistrza m. Łomży – Michała Sejko.

Z e z n a n i a:

 1. Marianny Majewskiej – kucharki z domu opieki w Pieńkach Borowych, z dnia 2.XII.1972 roku.
 2. Apolinarego Konopki – mieszkańca wsi Pieńki Borowe, z dnia 2.XII.1972 roku.
 3. Teodora Brzozowskiego – gajowego lasu jeziorkowskiego, z dnia 12.II.1966 roku.
 4. Wincentego Domańskiego – sołtysa wsi Jeziorko podczas okupacji niemieckiej, z dnia 24.V.1972 roku.
 5. Bronisławy Szczecińskiej z dnia 18.I.1973 roku.
 6. Michaliny Kiełczewskiej z dnia 16.XI.1949 roku.
 7. Piotra Chrzanowskiego z dnia 4.IV.1975 roku.

R e l a c j e:

 1. Lucyny Kucharskiej z dnia 20.III.1994 roku.
 2. Jerzego Smurzyńskiego z dnia 18.XI.1993 roku.
 3. Heleny Połończyk z d. Karwowskiej z dnia 24.IX.1994 roku.
 4. Zofii Matejkowskiej z d. Borawskiej z dnia 9.II.1995 roku.

III. Jerzy Smurzyński – praca pt. „ Masowe zbrodnie hitlerowskie popełnione w 1939 r i latach 1941-1945 na Ziemi Łomżyńskiej” z załącznikami. Warszawa 1995 r ( Biblioteka IPN w Warszawie)

IV. Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku – sygn. akt S 92/04/Zn – Postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia 12 września 2005 r. ( w zbiorach autora).

V. Sąd Okręgowy w Łomży II Wydział Karny sygn. akt II Kp 50/05 Postanowienie z dnia 2 grudnia 2005 roku ( w zbiorach autora).

858 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.