95 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODGÓRZU.

Szkoła podstawowa w Podgórzu

Kalendarium

17 III 1921rkonstytucja marcowa, która wprowadzała obowiązek uczęszczania do szkół. Na jej mocy wydano ustawę dnia 17 II 1922r o zakładaniu i utrzymaniu szkół powszechnych. Aby powstał obwód szkolny musiało być minimum 40 dzieci, a droga do szkoły nie mogła przekraczać 3km.

1 IX 1922r- początek zajęć w Szkole Podstawowej w Podgórzu, Gmina Kuliski. Mieściła się ona w wynajętych pomieszczeniach (prawdopodobnie u p. Alińskich, Jasińskich i Sawickich). Była to szkoła dwuklasowa licząca w 1922r 82 uczniów, w 1923– 70, w 1924- 62, a w 1930- 69 uczniów.
1925r- w szkole pracują p. Zofia Czarnecka i p. Karolina Miklasińska.
1930 r. – w szkole pracuje Kazimiera Ferenc

 

Zdj. Nr 2

Lata 30-ste- rozszerzenie edukacji do czterech klas. W tym czasie pojawiają się nazwiska dwóch nauczycielek: p. Janicka ( zamieszkała w Zosinie, która w czasie wojny ukrywała rodzinę żydowską) i p. Eugenia Orzechowska.

1933-1938r- budowa obecnego budynku szkoły. Postawiono go ze środków własnych mieszkańców (którzy prawdopodobnie opodatkowali się na ten cel) oraz z pomocą Gminy w Kupiskach. Przy budowie pracowali mieszkańcy Podgórza wraz ze swoimi dziećmiprzyszłymi uczniami. Plac, na którym wzniesiono budynek był placem wioskowym.

1938r- (prawdopodobnie) początek zajęć w obecnym budynku. Dyrektorem w tym czasie był pan Sankowski (przydomek Szwabo). Prawdopodobnie tuż przed wybuchem wojny pracował nauczyciel o nazwisku Sęk (lub Szenk), który w 1937r mieszkał u p. Sawickich (obecna ul. Szkolna).

Zdj. Nr 3

1 IX 1939r- wybuch II wojny światowej. Uczniowie, którzy przyszli do szkoły zostali rozpuszczeni do domów.

17 IX1939r- wkroczenie Sowietów do Polski. W Podgórzu również pojawili się Rosjanie. Prawdopodobnie podjęli oni próby organizacji szkolnictwa według własnej ideologii, nie ma jednak na to dowodów. Są natomiast niezbite fakty, że wielu mieszkańców Podgórza zostało wywiezionych w głąb Rosji Radzieckiej. Wielu z nich nie powróciło.

22 VI 1941r- atak Niemiec na ZSRR. Na terenie Podgórza pojawiają się Niemcy. W obecnym budynku szkoły były prawdopodobnie magazyny niemieckie z bronią. Po spaleniu leśniczówki 2

w lesie pniewskim, gdzie w czasie wojny mieszkał Niemiec o nazwisku Welek, właśnie w obecnej szkole dano mu zastępcze lokum. Stróżem u Niemca był p. Franciszek Galanek z Podgórza.

1945r- wznowienie zajęć w SP w Podgórzu (Gmina Kupiski) w wynajętym lokum. Kierownikiem szkoły zostaje p. Eugenia Orzechowska.

Zdj. Nr 4

1945r-1946r- kierownik szkoły p. Eugenia Orzechowska.

1946r- kierownikiem szkoły zostaje Jan Chróścielewski, a jego żona Karolina jest tu nauczycielką. (Chróścielewski Jan – 19 lat pracy nauczycielskiej, uczył klasy III i V i był ich wychowawcą, tygodniowa liczba godzin lekcyjnych – 30, inne prace w szkole – biblioteka, Koło P.C.K.)

Chróścielewska Karolina – 17 lat pracy nauczycielskiej, uczyła klasy I i II i miała w nich wychowawstwo, tygodniowa liczba godzin lekcyjnych – 36, w tym płatnych z funduszu godzin nadliczbowych – 6 inne prace w szkole – ogródek.)

1946r- 1960r- Kierownikiem SP w Podgórzu jest p. Jan Chróścielewski.

Ciekawostka: Po wojnie w obecnym budynku szkoły zostały mury bez drzwi, okien, pieców, podłóg i dachu. Początkowo dzieci przynosiły własne stołeczki do siedzenia. Mieszkańcy Podgórza i Rowów dzielili się z p. Chróścielewskim żywnością i plonami. Należy podkreślić ogromny wkład rodziców w remont

i wyposażenie szkoły. Mieszkańcy wykonali 4osobowe ławki z siedziskami. Podłogi w szkole były drewniane, pokryte czarnym pyłochłonem. W obecnej klasie, gdzie znajduje się biblioteka na parapecie stał gąsior z tranem, który codziennie pili uczniowie(nie każdemu on smakował). Była to pomoc z USA tzw. UNRA.

Aby zarobić na radioodbiornik dzieci ze szkoły chodziły zbierać żołędzie (rok 194748). Były one wysiewane w szkółkach leśnych w celu odsadzenia zniszczonych podczas wojny okolicznych lasów. Zakupione radio wzbudziło ogromną sensację! Dzieci słuchały hejnału z Wieży Mariackiej w Krakowie,

a p. Chróścielewski opowiadał im, dlaczego hejnał jest urwany.

Dzieci początkowo pisały ołówkami, później stalówką i atramentem. Ponieważ nosiły go w kieszeni zdarzało się, że się wylał! W pulpitach ławek znajdowała się dziura– miejsce na butelkę z atramentem.

12 III 1949r- Sprawozdanie z wizytacji szkoły podstawowej o 2 nauczycielach w Podgórzu Gm. Kupiski

Charakterystyka szkoły: Szkoła mieści się we własnym murowanym budynku, na parterze są 2 izby lekcyjne i korytarz- sala rekreacyjna. Na piętrze znajduje się mieszkanie kierownika. Budynek nie jest wykończony (piętro). Przy szkole jest murowany ustęp z 2 przedziałami o kilku sedesach, oraz murowane zabudowanie gospodarskie. Sprzęt szkolny: 4 portrety w ramach i za szkłem, 2 godła bez ram i bez szkła, 26 ławek i stolików 3 osobowych, 2 stoły, 1 taboret, statywumywalka, ręcznik, miednica, brak wiadra z wodą. Pomoce: mapa Polski, Europy, biblioteka szkolna liczy 134 książki. Kancelaria: kierownik prowadzi- arkusze ocen ułożone klasami, listy roczników od 1932-1944, prowadzona  jest również metryka szkolna, prowizoryczna księga inwentarza, dziennik czynności, teczka na akta, księga inwentarza bibliotecznego.
W pierwszej zmianie uczy się klasa I i II po 9 uczniów, oraz klasa IV (30 uczniów) i V (19 uczniów). W drugiej zmianie uczy się klasa III (21 uczniów). Ogółem do szkoły uczęszcza 88 uczniów.
W szkole pracuje kierownik ob. Chróścielewski nauczyciel kwalifikowany oraz ob. Chróścielewska nauczycielka kwalifikowana.

Zdj. Nr 6

1 XII 1949r- Sprawozdanie z wizytacji szkoły: Szkoła posiada piękne, widne i duże sale lekcyjne, które można z powodzeniem wykorzystać na sale w.f. Posiada również widny, dość duży korytarz jak również obszerne boisko szkolne.
1950r- Tymczasowe Orzeczenie Inspektora szkolnego Powiatu Łomżyńskiego w Łomży:

Do czasu ustalenia dla tamtejszego terytorium sieci szkolnej i wydania przez władze szkolne właściwych orzeczeń w sprawie organizacji szkół podstawowych przewidzianych tą siecią określam miejscowość Podgórze Gminy Kupiski powiatu łomżyńskiego jako siedzibę tymczasową szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego z tymczasowym obwodem miejscowości Podgórze, Rowy, wschodnia część Giełczyna.

Zdj. Nr 7

21III 1951r- Sprawozdanie z wizytacji: Dzieci w obwodzie szkolnym jest 97, uczęszczają wszystkie, szkoła wysyła dzieci do klasy VII do innych szkół. Biblioteka zawiera 231 tomów opiekun to ob. Chróścielewski, Szkoła posiada radioodbiornik Pionier, Komitet rodzicielski składa się z 9 osób. Brak jest ogrodzenia posesji szkolnej oraz nie jest zakończona budowa mieszkania dla kierownika szkoły. Ob. Chróścielewski Jan prowadzi kurs dla analfabetów (6 osób).
Od 1952 r. – w szkole pracuje Pan Kosiorek

Zdj. Nr 8

27 I 1956r- Sprawozdanie z wizytacji szkoły: Budynek szkolny własny o 4 izbach lekcyjnych, w których uczy się 81 uczniów od klasy pierwszej do klasy siódmej. Nauczyciele pracujący: Chróścielewski Jan i Karolina, Edmund Chiliński, Dąbkowska Maria.

26.01.1957r- Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia: Kierownik Szkoły w Podgórzu Chróścielewski Jan stwierdza, iż na ogólną ilość dzieci 87, troje nie uczęszcza do szkoły.

17 VI 1957rSzkoła ma pewien dorobek zwłaszcza na odcinku organizacji pracy, estetyki klas oraz zagospodarowania działki, co pozytywnie oddziaływuje na całe środowisko.

20 V 1959r- w szkole pracuje p. Jadwiga Koszykowska.

04 XI 1959r- Orzeczenie Organizacyjne Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego: Tworzy się Szkołę Podstawową o 4 nauczycielach z siedzibą w Podgórzu. Punkt szkolny ustala się w obrębie wsi Podgórze na działce szkolnej przy szosie Łomża– Zambrów. Do obwodu szkolnego w Podgórzu wchodzą miejscowości: Podgórze, SiemieńRowy. Szkoła Podstawowa w Podgórzu będzie szkolą zbiorczą dla szkoły niepełnej w Siemieniu Nadrzecznym.

Zdj. Nr 9

1960r-1964r- kierownikiem zostaje p. Mirosław Moraczewski.

11, 12 I 1961rSprawozdanie z wizytacji szkoły:

Szkoła w Podgórzu posiada 4 izby lekcyjne i korytarzpoczekalnię. Jedna klasa jest przejściowa. Na piętrze znajduje się kancelaria i mieszkanie kierownika szkoły. Po wprowadzeniu reformy szkolnej pomieszczenia będą niewystarczające. Remont kapitalny został przeprowadzony w 1961r. W szkole pracuje 4 nauczycieli i w klasie przedszkolnej 1. Porządek i czystość w szkole jest dobra. Dokumentacja szkoły jest uporządkowana.
Klasa I- 20 uczniów, klasa II- 16, klasa III- 14, klasa IV- 13, klasa V- 14, klasa VI- 12, klasa VII- 8.
Nauczyciele: Jadwiga Koszykowska (j. polski), Edmund Chiliński (fizyka, matematyka), Mirosław Moraczewski (historia, prace ręczne), R. Moraczewska (geografia), Łucja Komorowska (później Chilińskaprzedszkole). Współpraca szkoły z komitetem rodzicielskim układa się pomyślnie. Wspólnie z rodzicami prowadzone są prace społecznie użyteczne przy sadzeniu drzew i krzewów, naprawie drogi, tępienia chwastów i stonki ziemniaczanej oraz w ogródku szkolnym.

Szczególną opieką otoczone są groby pomordowanych znajdujące się na terenie rejonu szkoły.

 

Zdj. Nr 10

1961r- wprowadzenie klasy VIII

1964r-1965r- kierownikiem szkoły zostaje p. Regina Moraczewska.

10- 11 I 1965r- Sprawozdanie z wizytacji: Warunki lokalowe szkoły są dość trudne. Zupełny brak pracowni do zajęć praktycznych. Zorganizowana jedna klasa z byłej kancelarii. Kadra nauczycielska5 nauczycieli(Elżbieta Mocarska, Maria Ostrowska, Regina Moraczewska, Jadwiga Koszykowska, Edmund Chiliński).

1965r-1966r-kierownikiem zostaje p. Józef Burzymowski.

1966r-1968rkierownikiem zostaje p. Edmund Żelazny.

1967r- przy szkole działa przedszkole (23 dzieci) w lokalu wynajmowanym u p. Sawickich (ul. Szkolna) prowadzone przez p. Łucję Chilińską. Zorganizowano dożywianie dzieci.

1968r- 1971r- kierownikiem zostaje p. Jerzy Wiśniewski.

Zdj. Nr 11

1969r- w szkole pracuje 6 nauczycieli, kierownik szkoły Jerzy Wiśniewski. Szkoła posiada budynek własny, 5 izb lekcyjnych, pracownia zajęć praktyczno– technicznych, pomieszczenia są ciasne. Plac i ogród szkolny są utrzymane

w porządku. Nauczyciel historii– E. Rewucka, n-l fizyki M. Bosek,

n-l muzyki J. Wiśniewski, nl jęz. rosyjskiego– T. Turowska

1970r- pani Zofia Birlew pracuje w zastępstwie p. Teresy Równej. W szkole znajduje się telewizor, adapter, radio i 2 rzutniki. Szkoła jest ośmioklasowa, działa drużyna harcerska, SKO, PCK, Spółdzielnia Uczniowska (sklepik)

1971r- 1974r- kierownikiem zostaje Józef Burzymowski.

1972r- Pojawia się nazwisko pani Marii Piechocińskiej. W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska, LOK, PCK, SKO, Harcerstwo, Samorząd Szkolny.

1973r- istnieje jeszcze filia szkoły w Siemieniu. Nauczyciele pracujący w SP w Podgórzu:

J. Mocarska, T. Równa, E. Rewucka, M. Bosek, J. Koszykowska, J. Burzymowski, E. Chiliński, H. Wronowska.

1974r-1978r-obowiązki dyrektora pełni p. Jadwiga Mocarska.

1974r-1975r- nauczyciele pracujący: Jadwiga Mocarska dyrektor szkoły, Maria Bosek, Edmund Chiliński, Jadwiga Koszykowska, Zofia Parzych (kierownik filii w Siemieniu), , Elżbieta Rewucka, Elżbieta Narewska, Elżbieta Szerszeniew, Helena Wronowska, Krystyna Świderska.

 

Zdj. Nr 12

IX 1978r- w Podgórzu pozostają klasy IIII, a szkoła jest filią szkoły w Wygodzie. Uczniowie z wyższych klas uczęszczają do Wygody i do Pniewa.
1978r- 1987r-dyrektorem szkoły zostaje p. Jadwiga Koszykowska.

II 1982r- na emeryturę odchodzi pan Chiliński.

1981r- wracają klasy IV– VI do Podgórza, a od roku 1982 klasa VII, a od następnego klasa VIII.

1985r- pracuje 9 nauczycieli, jest 5 izb lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, korytarz. Wynajmowane są 2 pomieszczenia od GS (przedszkole). Biblioteka liczy 5 tys. woluminów.

Za p. Jadwigi Koszykowskiej w SP w Podgórzu pracowali: Alicja Dobrowolska, Iwona Kamińska, Barbara Cychol, Wanda Gwara, Krystyna Świderska, Jadwiga Koszykowska, Danuta Zaremba, Anna Koszykowska, Jan Wilimczyk, Dorota Bączek, Katarzyna Sadowska, ks. Stanisław Bruliński, Jolanta Zajkowska, Jolanta Wyszyńska, Wiesława Wernajtys. 6

1987r – II 1990r- dyrektorem zostaje pani Zofia Kruszewska.

II 1990r- 1998r- dyrektorem zostaje pani Barbara Cychol.

W tym czasie w szkole pracowali: Barbara Wincenciak, Dorota Karwowska, Danuta Pędzich, Jolanta Wyszyńska, Jolanta Arasimowicz, Małgorzata Wincenciak, Barbara Brzezińska, Anna Taraśkowska, Katarzyna Wilimczyk, Jan Wilimczyk, Sławomira Dorota Szymanowska, Sławomir Ruszczyk, Irena Bawarska, Wiesława Masłowska, Małgorzata Brzezińska, Lucyna Przychodzeń, Sylwia Kukowska, Hanna Szymkiewicz, Jan Palczewski, Bożena Niebrzydowska.

1998r- 2007r- dyrektorem zostaje pani Wiesława Masłowska.

W tym czasie w szkole pracowali :Danuta Pędzich, Jolanta Arasimowicz, Dorota Karwowska, Sławomira Dorota Szymanowska, Lucyna Przychodzeń, Barbara Cychol, Sylwia Kukowska, Anna Wądołowska, Robert Żukowski, Hanna Szymkiewicz, Joanna Wołosińska, Alina Kuniejewa, Anna Skarpetowska, Emilia Arnista, Wioletta Porowska, , Iwona Gorzkowska, ks. Andrzej Filipkowski, Katarzyna Szczyglewska (Ryska), Anna Rudzka, Joanna Archacka, ks. Marek Dołęgowski, Paweł Rogiński.

2007r- dyrektorem zostaje pani Anna Wądołowska.

W tym czasie w szkole pracują:
Joanna Archacka: n-l jęz. angielskiego
Ks. Dariusz Krajewski: n-l religii
Arkadiusz Bałazy: n-l historii
Tomasz Nidzgorski: n-l edukacji wczesnoszkolnej
Agnieszka Korbel: n-l języka polskiego
Ks. Andrzej Popielski (proboszcz): n-l religii
Ks. Piotr Kurkowski: n-l religii

Nauczyciele obecnie pracujący:
Sławomira Dorota Szymanowska: n-l edukacji wczesnoszkolnej i sztuki
Hanna Szymkiewicz: n-l przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Anna Stasik: n-l przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Jolanta Arasimowicz: n-l przyrody
Katarzyna Ryska: n-l języka polskiego i logopeda
Danuta Pędzich: n-l matematyki
Robert Żukowski: n-l informatyki, techniki i w. f.
Agnieszka Korycka: n-l języka angielskiego
Monika Kuliś: nl jęz. polskiego, historii, bibliotekarka
Ewelina Gardocka: n-l przedszkola
Ks. Kamil Paź– n-l religii

Kalendarium opracowała Sławomira Dorota Szymanowska

Uroczyste obchody jubileuszu 95 – lecia Szkoły Podstawowej w Podgórzu,  dnia 28 maja 2018 r.

Jubileusz 95-lecia złotymi literami wpisze się w historię Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Dnia 28 maja 2018 r. czyli w 37 rocznicę śmierci jej patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego – szkoła obchodziła swoje święto. Uroczyste obchody rozpoczęto Mszą Świętą w kaplicy w Podgórzu, której przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna, mieszkańcy Podgórza i okolic, a także licznie przybyli goście.

Po Mszy Św. nastąpił uroczysty przemarsz do szkoły. Orszak poprowadziła orkiestra dęta z Podgórza, a także szkolny zespół mażoretek (opiekun – pani Agata Gacioch) i poczty sztandarowe.
Kolejnym punktem programu było uroczyste powitanie honorowego gościa, czyli Pierwszej Damy Rzeczpospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy, która objęła swoim patronatem uroczystość 95 – lecia naszej szkoły. W dalszej części nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów szkoły, na której zostały umieszczone słowa: „W podziękowaniu tym, którzy tworzyli historię szkoły, sercem, talentem, pracą przyczynili się do budowania jej świetności”. Następnie żona Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej została oprowadzona po szkole przez byłych i obecnych uczniów, którzy zaprezentowali bogatą historię szkoły.
W sali konferencyjnej w Podgórzu Pani dyrektor Anna Wądołowska oficjalnie rozpoczęła uroczystość, którą w dalszej części prowadziły panie: Anna Koplińska i Izabela Kirchner. Kwiaty pod wizerunkiem Patrona złożyły przedstawicielki uczniów, rodziców i nauczycieli: Julia Olender, pani Karolina Alińska i pani Alicja Nowakowska.
W swoim przemówieniu Pierwsza Dama podziękowała nauczycielom za to, że wychowują swoich uczniów w duchu patriotyzmu i świadomości swoich polskich korzeni, historii i religii chrześcijańskiej. Podkreślała, jak ważna jest nauka szacunku do symboli narodowych, tradycji i kultury. Życzyła również, „aby duch kardynała Stefana Wyszyńskiego czuwał nad społecznością szkoły, a jego nauka była życiowym drogowskazem dla obecnych i przyszłych pokoleń”. Następnie Pan Wójt Piotr Kłys wraz z przedstawicielami Gminy Łomża przekazał na ręce pani dyrektor sadzonkę dębu, która miała być symbolem trwałości i podtrzymywania przez szkołę tradycji.
Dalszą częścią uroczystości było przedstawienie pt. „Dawnych wspomnień czar…” przygotowane przez uczniów kl. IV i VI oraz nauczycieli: panie Katarzynę Ryska, Agnieszkę Korycką i pana Roberta Kuleszę. Wystawy i prezentacje zdjęć były ukłonem w stronę tych wszystkich, którzy nieustannie przez 95 lat kształcili kolejne pokolenia uczniów, a tym samym współtworzyli jej historię. Tuż po przedstawieniu swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat szkoły podzielił się pan Henryk Kłosiński, jej absolwent.
Z okazji jubileuszu Szkoła Podstawowa w Podgórzu zorganizowała Gminny Konkurs Plastyczny ph „Moja szkoła w oczach dziadków i rodziców”, przygotowanym przez panią Sławomirę Dorotę Szymanowską. Przewodnicząca jury Pani Ewa Gąsiorowska odczytała protokół z przebiegu konkursu, zaś Pan Wójt Piotr Kłys wręczył uczniom nagrody. Nagrodę specjalną uczniowi klasy III Kacprowi Kołakowskiemu wręczyła Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser-Duda. W dalszej części programu pani dyrektor wyróżniła Przyjaciół Szkoły, dziękując im „za dobre serce i wrażliwą duszę, która przyczynia się do czynienia dobra oraz za bezinteresowną pomoc i wrażliwość”. Wśród Przyjaciół Szkoły znaleźli się m. in.: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, proboszcz Parafii pw. Św. A. Boboli
w Łomży ksiądz Andrzej Popielski, Wójt Gminy Łomża Pan Piotr Kłys, pani Barbara Cychol, pani Monika Małs, pan Tomasz Nidzgorski, Państwo Anna i Robert Rytel, Państwo Monika i Piotr Małs, Państwo Karolina i Marcin Alińscy, Państwo Marta i Waldemar Gregorek, Pan Wiesław Kaźmierczak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża Pani Wiesława Kłosińska, Pani Jolanta Walas – Zdunek, przedstawiciel Orkiestry z Podgórza, Pan Tadeusz Łuczak – prezes Centrum Obsługi Rolnictwa A-lima – Bis oraz Państwo Małgorzata i Grzegorz Karwowscy. Pani dyrektor podziękowała również swoim nauczycielom i pracownikom.
Wśród osób, które zabrały głos warto wymienić przewodniczącą Rady Rodziców panią Martę Gregorek oraz przedszkolaki, które ofiarowując Pierwszej Damie aniołka, dostarczyły wszystkim obecnym wiele wzruszeń i zakończyły uroczystość. Bardzo miłym akcentem jubileuszu były spotkania z absolwentami, a także nauczycielami, którzy niegdyś pracowali w murach Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Nie zabrakło wspomnień i wielu radosnych chwil ze wspólnego spotkania. Ukoronowaniem tych chwil było pamiątkowe zdjęcie uczniów, nauczycieli, absolwentów, Pierwszej Damy i zaproszonych gości, którzy swoją obecnością uświetnili Święto 95-lecia Szkoły.

Zdjęcia z uroczystych obchodów

1. Poczty sztandarowe przed uroczystą Mszą św.

2. Część artystyczna w wykonaniu uczniówSzkoły Podstawowe jw Wygodzie

3. Zaproszeni goście

4. Naczelnik Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku, gr. hab. Krzysztof Sychowicz.

5.Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Pani Agata Kornhauser w obecności uczniów Szkoły Podstawowej w Podgórzu.. jpg

6. Mażoretki Gminy Łomża podczas przemarszu.

7. Oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

8. Dyrekktor Anna Wądołowska eita przybyłych gości..

9. Przemówienie Pierwszej Damy..

10. Zaproszeni goście.

Materiał dostarczyły Wieści Gminne z Gminy Łomża nr 14 (4/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2073 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.