A kiedyś miałem sen… – Tomik prozy Zenona Faszyńskiego. 3

Od Autora
Na wiosnę 2005 roku, 19 kwietnia, kiedy to na kon­klawe kardynałowie wybrali następnego po Janie Paw­le II Papieża, Benedykta XVI, ja otrzymałem pachną­cy jeszcze farbą drukarską pierwszy egzemplarz mojego debiutanckiego tomiku wierszy.
W lato tegoż roku przygotowałem materiały do wy­dania kolejnego zbiorku mojej twórczości. Tym razem jest to proza połączona z poezją. We wspomnianej pu­blikacji oddaję do rąk czytelnika trzy teksty.
Pierwszą pracę pt. Ojciec Święty i ja, Ja i Ojciec Święty w służbie Bogu i człowiekowi zadedykowałem Ojcu Świę­temu Janowi Pawłowi II z okazji jego 20-lecia posługiwa­nia na Stolicy Piotrowej. W skróconej formie, co do tre­ści, praca ta została przekazana do Zbiorów Watykań­skich. Drukowana była także w wielu czasopismach, jak i w zbiorowych wydaniach książkowych: A taka dobroć bije z jego twarzy, Odmienił moje życie, Nikofor. Na pod­stawie tego tekstu napisałem kilka prac na konkursy li­terackie: Moje porażki, moje zwycięstwa, Pokonać los, Nie jesteś sam, Mój sukces, Kraków 2000.
Następna praca pt. Po co ona żyje? oparta na faktach au­tentycznych, napisana jest w formie listu. Otrzymała wyróż­nienie w literackim konkursie pt. Czym jest świętość?
Trzeci tekst pt. Poznacie prawdę to replika na felie­ton pana Wiesława Wenderlicha pt. Ekumenizm, który ukazał się w tygodniku Kontakty. Chciałbym nadmie­nić, że redakcja nie opublikowała tejże repliki i nie pod­jęto polemiki. Wspomniana replika jest zamieszczona w książce pt. W życiu i w śmierci, wydanej przez Insty­tut Teologii w Łomży. Publikacja ta jest pokłosiem sym­pozjum pt. Być świadkiem Chrystusa w życiu i śmierci, które odbyło się w Łomżyńskim Wyższym Seminarium Duchownym.
Tak się składa, że na jesieni uroczyście obcho­dzić będziemy w naszej diecezji trzy okrągłe rocznice: 25-lecie sakry biskupiej naszego Ordynariusza ks. bp. St. Stefanka; 50-lecie przyjęcia święceń kapłańskich J.E. ks. bp. Tadeusza Zawistowskiego i 80-lecie powsta­nia Diecezji łomżyńskiej. W związku z tym ośmielam się dedykować ten skromny zbiorek naszym dostojnym Jubilatom.

Zenon Faszyński

C.d.n.

786 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Biskup Mikołaj SASINOWSKI

W gościnnych progach Muzeum Diecezjalnego w Łomży 17 października 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu: Gawęda historyczna, które od lat organizuje Polskie Towarzy[...]