Harcerstwo Łomżyńskie Wczoraj i Dziś. Tom 2

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA HUFCA W ŁOMŻY

hm. Dorota Górska

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

HUFCA ŁOMŻYŃSKIEGO PO 2000 ROKU

Str. 127 – 132

Hufiec ZHP W Łomży jest organem terytorialnym Związku Harcerstwa Polskiego, obejmującym swoim zasięgiem miasto Łomżę i powiat łomżyński, powiat zambrowski oraz powiat wysokomazowiecki. Należymy do Chorągwi Białostockiej ZHP.

Fot. Pomnik Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej na Skwerze Leona Kaliwody
przy ul. Polowej.

 

Na Zjeździe w 1991 roku po rozwiązaniu Hufców Łomża – miasto im. Obrońców Wizny oraz Hufca Nadnarwiańskiego połączono je w Hufiec Ziemi Łomżyńskiej. Na Zjeździe Sprawozdawczym w dniu 24 listopada 2007 roku zmieniono nazwę na Hufiec Nadnarwiański ZHP w Łomży. W chwili zbierania materiałów do książki zakończona została Kampania Bohater w celu wybrania na bohatera hufca Adama Chętnika.
Podstawowym zadaniem hufca jest stwarzanie warunków do funkcjonowania i realizowania zadań statutowych drużyn harcerskich, gromad zuchowych oraz kręgów instruktorskich działających na naszym terenie. Działania te obejmują: budowanie wspólnoty instruktorskiej oraz wspólnoty drużyn, wychowanie, kształcenie i wspieranie kadry instruktorskiej, wspomaganie działalności podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP. Podejmujemy także szereg działań skierowanych na środowisko lokalne.

Fot. Wygląd Sali kominkowej w lutym 2010 – prezentacja 11 SDS „Exodus” podczas Dnia Myśli Braterskiej.

Głównym celem działania jest więc praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą oraz instruktorami, zrzeszonymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych (w drużynach, gromadach, kręgach) oraz na rzecz dzieci i młodzieży niezrzeszonych, w ramach szeroko pojętej służby harcerskiej. W swojej pracy kierujemy się zasadami służby Ojczyźnie i ludziom, braterstwa oraz pracy nad sobą poprzez zastosowanie metody harcerskiej. Metoda ta charakteryzuje się pozytywnością, indywidualnością, wzajemnością oddziaływań, dobrowolnością i świadomością celów, pośredniością i naturalnością w bardzo wielkim stopniu nastawioną na człowieka i jego wartość. Uczymy w małych grupach – zastępach, poprzez działanie, w duchu Ideałów Harcerskich zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, w Obietnicy Zucha oraz Zobowiązaniu Instruktorskim. Bardzo dużą wagę poświęcamy na samorozwój każdego członka ZHP, na jego wszechstronne wychowanie w duchu patriotyzmu i tolerancji, poszanowaniu innego człowieka, odpowiedzialności za swoje życie i innych ludzi.
Na terenie działania hufca w roku 2008 działalność podjęło 22 podstawowych jednostek organizacyjnych: 3 gromady zuchowe, 6 drużyn harcerskich, 3 drużyny wielopoziomowe, 5 starszoharcerskich, 2 wędrownicze, 1 klub harcerski oraz 1 krąg instruktorski seniorów oraz harcerska grupa rekonstrukcji historycznej. Jest to łącznie 380 członków ZHP. We wrześniu 2010 roku działalność podjęło: 6 gromad zuchowych, 6 drużyn harcerskich, 2 drużyny starszoharcerskie, 4 wielopoziomowe, 1 wędrowniczą, 1 drużynę NS, 1 klub harcerski, 1 krąg instruktorski seniorów oraz harcerską grupę rekonstrukcji historycznej.
Swoją działalność opieramy na Statucie ZHP i prowadzimy szeroko rozumianą działalność wychowawczą. Do drużyn należą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z Łomży, a także z Zambrowa, Jedwabnego, Czyżewa, Rosochatego Kościelnego, Szczuczyna. Zdarza się, że są to dzieci ze środowisk zagrożonych patologią w rodzinie, dzieci z rodzin uzależnionych oraz najuboższych. Zajecia w drużynie harcerskiej to dla nich często jedyna alternatywa na normalne funkcjonowanie w codziennej rzeczywistości. Na zbiórki harcerskie przychodzą także dzieci i młodzież niezrzeszeni – sympatycy ZHP. Wobec braku zainteresowania ze strony rodziców, małej ilości zajęć pozalekcyjnych w szkole, przynależność do naszej organizacji jest sposobem na właściwe kształtowanie charakteru młodego człowieka.

Fot. Uczestnicy zjazdu sprawozdawczo – wyborczego w dniu 24 listopada 2007 r. Na zdjęciu od góry od lewej: Paweł Kaszuba, Mateusz Plona, Adam Mazewski, Kamil Kaszuba, Łukasz Kościuczuk, Rafał Kenigsman, Cezary Dardziński, II rząd od lewej: Zbigniew Dobkowski, Alina Cichocka, , Edward Stefanowicz Stanisław Grodzki, Anna Tomaszewska, Adam M. Frączek, Anna Rutkowska, Dorota Gorska, Teresa Niklewicz, Mariusz Tarnawczyk, Małgorzata Modzelewska, Ewa Mikołajczyk, Monika Rosochacka, Karolina Godlewska, ?; siedzą: Ludwik Żelechowski, Teresa Zarzecka, Krzysztof Kozicki.

Kadrę naszego hufca stanowią instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą. Głównym celem naszych działań jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, wpajanie patriotyzmu, poszanowanie innego człowieka, uczenie samoakceptacji i dostrzeganie w każdym tego, co najlepsze oraz uczenie radzenia sobie w każdej sytuacji życiowej. Uczymy odpowiedzialności za życie własne oraz innych, w czystości, zarówno ciała jak i duchowej, zgodnie z Ideałami Harcerskimi.
Dużą rolę w naszej działalności pełni kształcenie funkcyjnych na każdym poziomie: od zastępowego, przybocznego w drużynie, poprzez drużynowych oraz kadrę hufca. Realizujemy to poprzez kursy zastępowych i przybocznych, kurs drużynowych oraz kształcenie instruktorów w chorągwi oraz w Centralnej Szkole Instruktorskiej ZHP. Dosyć prężnie działa Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej, który stara się w każdym roku realizować przynajmniej kurs drużynowych. Odbył się więc kurs drużynowych starszoharcerskich oraz dla nauczycieli. Ponadto nasi instruktorzy ukończyli kurs kadry kształcącej, kurs harcmistrzowski, szkolenie w ramach tworzenia wniosków w programach EFS.

Swoje cele realizujemy poprzez:

– kształcenie i samokształcenie kadry instruktorskiej, przygotowywanie do pełnienia funkcji instruktorskich,
– motywowanie wszystkich członków do zdobywania stopni harcerskich i instruktorskich
– organizowanie imprez harcerskich dla drużyn oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonych.

Do ważniejszych przedsięwzięć naszego hufca należą:

– 14 – dniowe obozy harcerskie i kolonie zuchowe, podczas których szczególnie dbamy o aktywny wypoczynek i wszechstronny rozwój uczestników (w każdym roku staramy się organizować jedną formę letniego wypoczynku: 2006, 2007 – Sucha Rzeczka k. Augustowa, 2008 – Rydzewo, Szklana Huta nad morzem, 2009 – Rydzewo, Rogalinek, 2010 – Gdańsk, Zlot w Krakowie)
– biwaki letnie i zimowe drużyn
– kształcenie drużynowych – kadry hufca oraz zastępowych – młodzieży
– kształcenie w specjalnościach: ratowniczo – medycznej, polsurvivalowej
– imprezy o charakterze patriotycznym: Rajd Pamięci Września ’39, Spotkania listopadowe, Regionalne Spotkania Drużyn, Marsz szlakiem 33 Pułku Piechoty Strzelców Kurpiowskich, Inscenizacja Rozbrajania Niemców 11 XI 1918 r., Piknik historyczny „Obrona Łomży 1920 r.”, Mikołajkowy Zlot w Czyżewie – spotkania z Sybirakami oraz żołnierzami „Szarych Szeregów”;
– imprezy o charakterze turystycznym: Zlot „Na powitanie lata”, Impreza na Orientację „Błysk”, Manewry Techniczno – Obronne, Zlot Przyjaźni w Zambrowie, Jesienny Zlot „Święto pieczonego Ziemniaka” w Rosochatem Kościelnem.
– imprezy o charakterze kulturalnym: Betlejemskie Światło Pokoju, Konkurs plastyczny „Zaczarowane święta – po kurpiowsku”, Wiosenny Zlot Drużyn „Przed Palmową Niedzielą”, konkurs literacki „Młodzi – Ojcu Świętemu”, „Regionalne Spotkania Drużyn” w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

W naszym programie pracy posiadamy wiele imprez zarówno dla zuchów i harcerzy, jak również dla niezrzeszonych. Organizowane zloty pielęgnują tradycje i historię naszego regionu poprzez jej odkrywanie w czasie zwiadów przyrodniczych, społecznych i historycznych. Wzrasta dzięki temu poczucie przynależności do naszego regionu, a przez to własnej wartości i akceptacji.
W Hufcu realizowaliśmy przez wiele lat program profilaktyczny „Uczymy świętować bez używek”. Był to cykl imprez przygotowywanych przez drużyny Hufca dla innych drużyn, pokazujących, jak można spędzać czas różnorodnych świąt z dala od nałogów, używek, w gronie przyjaciół:

– „Walentynki wśród przyjaciół”
– Współczesna młodzież wobec historii narodu – spotkania pokoleń podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– „Zucholandia”
– „Majówka na sportowo” –Zlot Przyjaźni w Zambrowie
– „Pierwszy dzień wakacji wśród przyjaciół bez używek” –„Noc świętojańska”
– Spotkania pokoleń – „W hołdzie Powstańcom Warszawskim”
– Biwak na pożegnanie wakacji
– Spotkania pokoleń w ramach Dnia Instruktora
– Spotkania z historią na cmentarzu łomżyńskim – wspólne poszukiwanie własnych korzeni wraz z weteranami harcerskimi
– Harcerskie Andrzejki bez nałogów

Na każdej z imprez oraz w codziennej pracy na zbiórkach harcerskich, zuchowych, spotkaniach instruktorskich upowszechniamy to, co dla nas najważniejsze w codziennym życiu: odpowiedzialność za siebie i innych, patriotyzm, zaradność i samodzielność. Dzięki naszym działaniom dzieci i młodzież umieją poradzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, są odpowiedzialni za swój rozwój i wiedzą, co chcą w życiu osiągnąć.

Fot. Korytarz w Domu Harcerza przed remontem w 2007 r..

 

Fot. Widok na Dom Harcerza przy ul. Polowej w Łomży (2007 r.).

 

Wszelkie działania programowe możliwe są dzięki stałym dochodom związanym z wynajmem pomieszczeń w Domu Harcerza oraz dotacjom celowym, które co roku otrzymujemy z Urzędu Miasta w Łomży, a także Starostwa Powiatowego. Codzienna działalność drużyn w terenie wspierana jest także przez władze samorządowe środowisk, w których działają drużyny: Urząd Miasta i Gminy w Jedwabnem, Urząd Gminy w Wiźnie, Urząd Miasta w Zambrowie, Urząd Gminy w Czyżewie. Działalność wspierana jest także finansowo i rzeczowo przez lokalnych przedsiębiorców.

Fot. Wystawa „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś” prezentowana na korytarzu w Domu Harcerza 24.11.2007r.


Ważnym osiągnięciem naszego Hufca w ostatnim okresie było przygotowanie wystawy „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś”, prezentowanej w formie 24 plansz na korytarzu Domu Harcerza, które to stały się inspiracją do powstania książki –opracowania historii i dnia dzisiejszego Hufca w Łomży w publikacji książkowej pod tym samym tytułem, które drugi tom przedstawiamy.
Działalność hufca to także reprezentowanie naszego środowiska na zewnątrz: w 2000 roku reprezentacja hufca odwiedziła Zlot Harcerstwa w Gnieźnie, w 2007 r. 13 ŁDH „Agada” wyjechała na Zlot na stulecie skautingu do Kielc, a w sierpniu 2010 r. - 38 osobowa drużyna zlotowa Hufca Nadnarwiańskiego w Łomży uczestniczyła w Zlocie na Stulecie Harcerstwa w Krakowie, o czym więcej napiszemy w kolejnych rozdziałach. 
Ważnym przedsięwzięciem realizowanym od 2009 roku przez nasze środowisko był dwuletni projekt „Łączymy pokolenia”, który zmobilizował środowisko harcerskie do zbierania materiałów z historii harcerstwa poprzez spotkania pokoleń przy okazjach tradycyjnych imprez hufcowych. Materiały zbierane podczas projektu stały się bazą do 
opracowania II tomu książki o historii harcerstwa w Łomży.


Redakcja Serwisu

358 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar