Jan Paweł II w Łomży. Pożegnanie

Pożegnanie – 20 lat później

... „Nakarmieni słowem Bożym i Eucharystią „podnieśliśmy głowy i nabraliśmy ducha, gdyż przybliżyło się nasze zbawienie” (por. Łk 21, 28). A stało się to za pośrednictwem Twojej pasterskiej posługi – Umiłowany Ojcze Święty!”

Bp Juliusz Paetz

Pasterz Kościoła Łomżyńskiego z
biskupami pomocniczymi: Tadeuszem
Zawistowskim i Edwardem Samselem
odprowadza Ojca Świętego do śmigłowca.

Pożegnanie z Ks. Bp Tadeuszem Zawistowskim i członkami
Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego do spraw Wizyty
Ojca Świętego w Łomży.

„Dziękuję z całego serca za łaskę Twego nawiedzenia. „

Bp Juliusz Paetz

Ukochani Diecezjanie!

Piękne dni IV Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny dobiegły końca. Błogosławiony czas zgromadzeń, modlitwy i rozważania fundamentalnych spraw ludzkiego bytu: prawd moralnych, warunkujących pomyślne życie jednostek i spo­łeczeństw, były darem Ojca Świętego dla Kościoła i Narodu.

Jako Kościół Łomżyński, dzięki dobroci Ojca Świętego, zostaliśmy włączeni w sposób szczególny w ten zbawczy nurt światła i łaski. Dlatego – jako Wasz biskup – przesyłam Ojcu Świętemu list dziękczynny następującej treści: Umiłowany Ojcze Swięty

Pragnę z całego serca podziękować Ci, Ojcze Święty, za nawiedzenie Diecezji Łomżyńskiej podczas IV Pielgrzymki do Ojczyzny. Czynię to w imieniu całej wspólnoty diecezjalnej: biskupów, kapłanów, alumnów Seminarium, sióstr zakonnych i wiernych, którzy podzielają moje uczucia najgłębszej wdzięczności.

Czujemy się naprawdę szczęśliwi, że tutaj w Łomży, na skraju Rzeczypospolitej, doznaliśmy tak wielkiego zaszczytu i dobry Bóg pozwolił nam przeżyć te piękne dni. Nigdy nie zapomnimy widoku Powszechnego Pasterza na tle wznoszonego Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego. Pozostanie on na zawsze w pamięci jako symboliczny znak dla tej cząstki Kościoła i Narodu, którą stanowimy, jak buduje się Kościół, co ubogaca duszę Narodu, jaką drogą mamy iść ku przyszłości.

A my, biskupi i kapłani polscy, patrząc na Twój przykład, podziwiając Twoją, Ojcze Święty, pracowitość, spokój i siłę ducha, jeszcze raz uświadomiliśmy sobie, że dla Królestwa Bożego trzeba oddać wszystkie siły, dać Chrystusowi samego siebie, na wskroś i bez reszty poświęcić się służbie Ewangelii – i dopiero wówczas wolno nam ufać, że łaskawy Bóg dopomoże, aby posiane ziarno przyniosło upragniony plon.

Jako biskup diecezjalny cieszę się bardzo, że diecezjanie z od­ległych miast, z wiosek i leśnych osad, ze wszystkich zakątków rozległej Diecezji przybyli na łomżyńskie spotkanie z Tobą, Ojcze Święty. Tysiące pielgrzymów dotarło z sąsiedniej Litwy i wraz z Litwinami naszej Diecezji zaznali Twojego Ojcowskiego serca. Nikt nie wrócił głodny do domu, a wielu przyszło z daleka…

Nakarmieni słowem Bożym i Euchaiystią „podnieśliśmy głowy i nabraliśmy ducha, gdyż przybliżyło się nasze zbawienie” (por. Łk 21,28). A stało się to za pośrednictwem Twojej pasterskiej posługi – Umiłowany Ojcze Święty!

Przyjmij więc nasze dzięki, pamięć i modlitwę, o ileż bardziej żywą i serdeczną teraz, po przeżyciu bliskości Twojej Osoby. Ukoronowany przez Ciebie Ojcze Święty, Obraz Matki Bożej Łomżyńskiej, czczonej w Katedrze, będzie na wieki pamiątką Twojej łaskawości, a zarazem przypominać nam będzie nasze zobowiązania wobec Chiystusa i Jego Matki, a także wobec Namiestnika Chiystusowego i Stolicy Apostolskiej.

Proszę Cię, Ojcze Święty, o przyjęcie wyrazów największej synowskiej czci i miłości.

Łomża, dnia 15 czerwca 199 Ir. Drodzy Bracia i Siostry!

Nawiedzenie Diecezji przez Ojca Świętego było świętem nas wszystkich. Współdziałanie tysięcy ludzi, którzy z ochotą podjęli różnorakie zadania związane z przygotowaniem i przeprowadze­niem uroczystości przyniosło upragniony rezultat: czynne uczest­nictwo dziesiątków tysięcy zgromadzonych, w radosnym nastroju, spokoju i porządku.

Odczuwam więc potrzebę serca podziękować Wam wszystkim, umiłowani Diecezjanie, kapłanom i wiernym, za Waszą wzorową katolicką i obywatelską postawę. Wyrażam moją głęboką wdzię­czność naszemu Diecezjalnemu Komitetowi Organizacyjnemu do spraw Wizyty pasterskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży.

Szczere „Bóg zapłać” wszystkim Diecezjanom, którzy zaangażowali się w duchowe przygotowanie na spotkanie z Na­miestnikiem Chrystusowym, również za hojność ofiar składanych na Fundusz Wizyty Ojca Świętego w Łomży.

Dziękuję Panu Wojewodzie Łomżyńskiemu i Panu Prezyden­towi Miasta Łomży oraz ich współpracownikom, policji, wojsku, służbie zdrowia, harcerzom, chórom, kościelnej służbie porządkowej, wszystkim służbom publicznym, których nie sposób wyliczyć; dziękuję każdemu, kto, na miarę podjętej odpo­wiedzialności dołożył cząstkę inteligencji, czasu i pracy. Wyrażam również głęboką wdzięczność panu Wojewodzie Ostrołęckiemu i Suwalskiemu. Szczególna wdzięczność należy się mieszkańcom Łomży oraz instytucjom miasta – w tym dyrektorom szkół – za gościnność okazaną przybyszom, wśród któiych były tysiące utrudzonych pielgrzymów z Litwy.

Jestem przekonany, iż te niezliczone wyrazy wiary i miłości zaowocują trwałą przemianą serc i obyczajów, abyśmy zdołali przybliżyć się w pełni do chrześcijaństwa w Chrystusowym Królestwie prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju.

O to się modlę i z serca Wam błogosławię.

Łomża dnia 15 czerwca 199Ir.

Wasz Biskup

Pomnik Jana Pawła II na dziedzińcu seminaryjnym –
dzieło Prof. Gustawa Zemły (Warszawa).

Popiersie Jana Pawła II w prezbiterium Katedry
łomżyńskiej – dzieło Prof. Enrico Manfrini (Mediolan).

 

Tablica a Domu Biskupim.

Tablica w prezbiterium Katedry Łomżyńskiej.

Opracował Henryk Sierzputowski na podstawie Albumu:

4 – 5 czerwca 1991 Ojciec Święty Jan Paweł II  w Łomży

Redaktor albumu:
ks. Czesław Oleksy

Współpracownicy:
ks. Jan Sołowianiuk
Anna Rodziewicz
Janusz Sasak

Fotografie:
„L’Osservatore Romano”
(Arturo Mari)

Wydawnictwo Łomżyńskiej
Kurii Diecezjalnej

Łomża 1994

Materiał ilustracyjny uzupełnili:
Stanisław Andruszkiewicz, Tadeusz Babiel, Ewa Oleksy, Ryszard Rzepecki, Leszek Surowiec.

Album częściowo sponsorowany przez:
Bank Gospodarki Żywnościowej, Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA.

Druk:
Łomżyńska Drukarnia Diecezjalna.

 

 
3249 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Dwór królewski w Łomży

Dwór królewski w Łomży Przeprawa przez Narew na szlaku handlowym koło miejscowości zwanej Szur istniała od niepamiętnych czasów. W IX wieku powstała nowa osada, oddzielona od Szur[...]