Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski. Część 32.

Z kalendarium życia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski

1901 03.08. W rodzinie Julianny z Karpiów i Stanisława Wyszyńskich w Zuzeli w Ziemi Nurskiej przychodzi na świat STEFAN WYSZYŃSKI.
04.08. Chrzest w kościele parafialnym w Zuzeli.
9 10 Rodzice Stefana przenoszą się do Andrzejewa (pow. Ostrów Mazowiecka).
31.10. Śmierć Julianny Wyszyńskiej — matki Stefana (pochowana na cmentarzu w Andrzejewie).
1913 W parafii Andrzejewo otrzymuje sakrament bierzmowania z rąk bpa Juliana Nowowiejskiego.
1912-1914 Uczęszcza do gimnazjum W. Górskiego w Warszawie. 1914-1917 Uczęszcza do gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Łomży. 1917-1920 Uczęszcza do gimnazjum im. Piusa X we Włocławku. 1920 Wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
1924 03.08. Otrzymuje w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej święcenia kapłańskie (prezbiteratu) z rąk bpa W. Owczarka — biskupa pomocniczego ordynariusza włocławskiego bpa St. Zdzitowieckiego.
05.08. Odprawia prymicyjny Mszę św. w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.
Październik: Mianowany wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku. Obejmuje również stanowisko redaktora dziennika „Słowo Kujawskie”.
1925 . Rozpoczyna studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i sekcji społeczno-ekonomicznej. 1927 27.12. Uzyskuje licencjat z prawa kanonicznego.
1929 22.06. Uzyskuje doktorat z prawa kanonicznego na podstawie rozprawy „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”.
1929. Odbywa podróż naukową, jako stypendysta: do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec.
1930. Obejmuje obowiązki wikariusza w Przedczu Kujawskim.
1931. Zostaje mianowany profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
1932 Obejmuje obowiązki redaktora miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”.
1933-1939 Kieruje Sodalicją Mariańsky Ziemian, prowadzi Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy i pracę społeczno-oświatowy w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych we Włocławku.
1937 Mianowany członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski kard. A. Hlondzie.
1939-1942 Na polecenie bpa M. Kozala opuszcza po wybuchu wojny Włocławek. Przebywa w domu rodzinnym we Wrociszewie, a później w Kozłówce na Lubelszczyźnie i w Zułowie.
1942 Obejmuje obowiyzki kapelana Zakładu dla Niewidomych w Laskach.
1944 W okresie Powstania Warszawskiego pełni obowiyzki kapelana A.K. obwodu „Zolibórz-Kampinos” oraz szpitala powstańczego w Laskach (ps. Radwan III).
1945 Wraca do Włocławka. Zakłada tygodnik „Ład Boży”. Mianowany zostaje rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, mającego czasową siedzibę na plebanii w Lubrańcu. Pełni równocześnie obowiązki proboszcza w dwóch sysiednich parafiach.
15.08. Mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Włocławskiej. Pod pseudonimem dr Stefan Zuzelski wydaje pracę „Stolica Apostolska a świat powojenny”.
1946 25.03. Zostaje powiadomiony przez kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, o nominacji na stolicę biskupią w Lublinie.
4-11.05. Odprawia rekolekcje na Jasnej Górze przed otrzymaniem sakry biskupiej.
12.05. Otrzymuje na Jasnej Górze sakrę biskupiy z rąk kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, współkonsekratorami są bp Karol Radoński z Włocławka i bp Stanisław Czajka z Częstochowy.
22-24.05- Po raz pierwszy uczestniczy w Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
26.05. Odbywa ingres do katedry lubelskiej.
Wygłasza przemówienie nad trumną prał. Władysława Korniłowicza, swego kierownika duchowego.
1947 7-8.06. Jako biskup lubelski podejmuje Księży Kardynałów: Prymasa Polski A. Hlonda i Prymasa Anglii B. Griffina.
03- 08. Dokonuje konsekracji biskupa Zdzisława Golińskiego (jest to pierwsza sakra biskupia jakiej udzielił bp St. Wyszyński).
194710.09- Bierze udział w obradach Episkopatu na Jasnej Górze. Wygłasza kazanie na Wałach, podczas uroczystości przed Szczytem.
1948 22.10. Otrzymuje wiadomość o śmierci kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski.
26.10. Uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski.
12.11. Mianowany.przez Piusa XII arcybiskupem metropolity gnieźnieńskim i warszawskim. Z arcybiskupstwem gnieźnieńskim związane są tytuł i obowiązki Prymasa Polski.
1949 02.02. Odbywa ingres do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie.
06.02. Odbywa ingres do prokatedry warszawskiej.
9-19.02. Odbywa na Jasnej Górze rekolekcje po objęciu obowiązków Prymasa Polski.
1950 14.04. Podpisane zostaje porozumienie między rzydem Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatem.
1951 5.02. Na zaproszenie Bolesława Bieruta — prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadza rozmowę dotyczycy polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
18.02. Udziela jurysdykcji kanonicznej wikariuszom kapitulnym wybranym przez Rady Diecezjalne, po zniesieniu przez władze państwowe administratur apostolskich ustanowionych na Ziemiach Zachodnich i Północnych przez kard. A. Hlonda w 1945 r.
4.04. Przybywa do Rzymu w towarzystwie bpa Michała Klepacza z Łodzi i ks. Antoniego Baraniaka, swego sekretarza.
9.04. Przyjęty na audiencji przez papieża Piusa XII.
27.04. Przyjęty po raz drugi na audiencji przez Piusa XII.
1.05. Kończy pobyt w Rzymie.
12.05. Spotyka się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bolesławem Bierutem.
1952 29.11. Ogłoszona zostaje lista dwudziestu czterech nowo mianowanych kardynałów. Wśród nich: metropolita gnieźnieński i warszawski ks. abp Stefan Wyszyński, Prymas Polski.
1953 12.01. W dniu, w którym został na konsystorzu w Rzymie kreowany i ogłoszony kardynałem i miał otrzymać kapelusz kardynalski — wobec nie wyrażenia zgody przez władze państwowe na wyjazd do Rzymu — dokonuje poświęcenia Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej w Warszawie i odbiera homagium od obecnych kapłanów.
Wygłasza kazanie w kościele św\ Anny w Warszawie. Późnym wieczorem otrzymuje decyzję Rady Ministrów zakazując dalszego pełnienia funkcji kościelnych. Zostaje wywieziony nocę z Domu Arcybiskupów Warszawskich w nieznanym kierunku. Później przyszła wiadomość, że miejsce odosobnienia Księdza Prymasa było w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w klasztorze ojców kapucynów, których usunięto z budynku.
12.10. Zostaje przewieziony z Rywaldu do Stoczka Warmińskiego kolo Lidzbarka.
8.12. Dokonuje Aktu Osobistego Oddania się przez ręce Matki Najświętszej w całkowitę niewolę Chrystusowi.
1954 6.10. Zostaje przewieziony samolotem ze Stoczka do Prudnika Ślęskiego.
1955 29-10. Przewieziony z Prudnika do Komańczy, do klasztoru sióstr nazaretanek. W nowym miejscu odosobnienia pisze „Rozmyślania na tle roku liturgicznego” i „List do moich kapłanów”.
1956 16.05. Pisze tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu.
maj, czerwiec: Przygotowuje komentarz do przyrzeczeń zawartych w Ślubach.
28.10. Po trzech latach odosobnienia powraca do Warszawy. Obejmuje na nowo swoje obowiązki pasterskie.
2.04. Przybywa na Jasnę Górę po raz pierwszy od uwolnienia.
1957 14.01. Na zaproszenie prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza, przeprowadza w gmachu Rady Ministrów rozmowę z premierem w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a Państwem.
1957 1.05. Spotyka się z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułkę i prezesem Rady Ministrów Józefem Cyrankiewiczem i przeprowadza rozmowę w związku ze swym wyjazdem do Rzymu.
3.05. Rozpoczyna uroczyście na Jasnej Górze Wielkę Nowennę przed Tysiącleciem Chrztu Polski.
6.05. Wyjeżdża do Rzymu.
14.05. Przyjęty na audiencji przez papieża Piusa XII. Po 45 minutowej rozmowie odbywa się papieska audiencja dla biskupów polskich, duchowieństwa i Polonii włoskiej. Papież dokonuje poświęcenia kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który nawiedzi później wszystkie parafie w Polsce.
18.05. Otrzymuje z ręk Piusa XII biret, pierścień i kapelusz kardynalski.30.05. Obejmuje kościół tytularny — bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu.
13.06. Wraz z księżmi polskimi i Polakami przebywającymi w Rzymie, zostaje przyjęty przez Piusa XII na audiencji pożegnalnej.
16.06. Powraca do Warszawy.
1958 11.01. Odbywa jedenastogodzinnę rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułkę i premierem Józefem Cyrankiewiczem, podczas której omówiono całokształt stosunków Kościół — Państwo. Nie osięgnięto uzgodnień. Po tym spotkaniu rozpoczyna się ofensywa władz państwowych przeciw Kościołowi i milenijnemi programowi Prymasa.
20.10. Udaje się do Rzymu celem wzięcia udziału w konklawe po śmierci papieża Piusa XII.
25.10. Rozpoczyna się konklawe.
28.10. Składa po raz pierwszy homagium nowo wybranemu Ojcu św. Janowi XXIII. (kard. A. G. Roncalli).
4.11. Uczestniczy w koronacji Jana XXIII.
14.11. Przyjęty na audiencji przez Jana XXIII.
15.12. Uczestniczy w tajnym konsystorzu.
17.12. Przyjęty na audiencji pożegnalnej przez Ojca św.
18.12. Bierze udział w konsystorzu publicznym, podczas którego ogłoszeni zostaję nowi członkowie Kolegium Kardynalskiego.
1959 12.01. Uczestniczy w Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana w Warszawie w uroczystych obchodach dwusetnej rocznicy erygowania Seminarium.
1960 11.01. Odbywa rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułkę.
9.06. Dokonuje konsekracji archikatedry warszawskiej św. Jana Chrzciciela.
1961 19-05. Wygłasza w Laskach przemówienie podczas pogrzebu Matki Elżbiety Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
1962 6.02. Zamyka diecezjalny proces kanoniczny sługi Bożego O. Maksymiliana Kolbego.
14.02. Wyjeżdża do Rzymu, celem wzięcia udziału w pracach Komisji Centralnej Przygotowawczej Soboru Watykańskiego II.
17.02. Przyjęty na audiencji prywatnej przez Jana XXIII.
19.02. Uczestniczy w sesji Komisji Centralnej Przygotowawczej Soboru Watykańskiego II, na której Jan XXIII wygłasza pochwałę Matki Bożej Jasnogórskiej, pod opiekę której oddaje prace Komisji Centralnej.
22.02. Bierze udział w publicznej audiencji Jana XXIII w Bazylice św. Piotra dla kaznodziejów wielkopostnych miasta Rzymu i dla Komisji Centralnej.
25.02. Przyjęty zostaje przez Jana XXIII w gabinecie prywatnym. Uczestniczy w „Angelus Domini” i błogosławieństwie Ojca św. dla wiernych zebranych na placu św. Piotra. Z polecenia Papieża ukazuje się w oknie błogosławieństw przy Jego boku.
8.03. Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Jana XXIII. Podczas audiencji Papieża dla Polonii rzymskiej wygłasza przemówienie.
24.04, Otwiera Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, który obraduje w dniach 24-27 kwietnia.
6.10. Wyjeżdża na pierwszę Sesję Soboru Watykańskiego II.
8.10. Przyjęty na audiencji prywatnej przez Jana XXIII. Potem uczestniczy w posłuchaniu dla Ojców Soborowych z Polski.
11.10. Uczestniczy w otwarciu Soboru Wtykańskiego II w Bazylice św. Piotra.
13.11. Podejmuje Jana XXIII, który w kościele św. Andrzeja na Kwi- rynale składa hołd św. Stanisławowi Kostce.
25.11. Na audiencji pożegnalnej u Jana XXIII wygłasza przemówienie w imieniu biskupów z Polski.
8.12. Uczestniczy w zakończeniu I sesji Soboru Watykańskiego II.
1963 26. 04. Odbywa rozmowę z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułkę. Tematyka dotyczy między innymi stosunków dyplomatycznych między PRL a Stolicę Apostolskę.
6.05. Wyjeżdża z Rzymu.
9.05. Przyjęty na dwugodzinnej audiencji przez Jana XXIII w Wieży św. Jana w Ogrodach Watykańskich.
10.05. Uczestniczy w uroczystościach wręczenia Janowi XXIII Pokojowej Nagrody Balzana.
20.05. Przyjęty z abpem A. Baraniakiem, abpem B. Kominkiem, bpem F. Jopem na audiencji przez Jana XXIII.
24.05. Powraca do Warszawy.
10.06. Wyjeżdża do Rzymu na konklawe, po śmierci Jana XXIII.
12.06. Składa polskie kwiaty na grobie zmarłego Papieża.
19-06. Poczętek konklawe.
21.06. Wybór Pawła VI (kard. J. B. Montini) — składa pierwsze homagium.
30.06. Uczestniczy w uroczystości koronacji Pawła VI.
4.07. Przyjęty na audiencji pożegnalnej przez Pawła VI.
7.07. Wraca do Warszawy.
25.09. Wyjeżdża na II Sesję Soboru Watykańskiego II, która trwa do 4 grudnia.
29.09. Uczestniczy w otwarciu II Sesji Soboru.
Przyjęty na audiencji przez Pawła VI w prywatnych apartamentach. Wręcza Ojcu św. kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
16.10. Przyjęty wraz z polskimi Ojcami Soborowymi przez Pawła VI. Podczas audiencji wygłasza przemówienie.
4.11. W auli soborowej w obecności Pawła VI, Ojców Soborowych, alumnów i korpusu dyplomatycznego wygłasza odczyt na 400-lecie powołania do życia przez Sobór Trydencki seminariów duchownych.
2.12. Przyjęty na audiencji przez Pawła VI.
3.12. W Bazylice św. Piotra uczestniczy w obecności Pawła VI w uroczystości zakończenia obchodów 400-lecia Soboru Trydenckiego.
4.12. W Bazylice św. Piotra uczestniczy w sesji publicznej Soboru Watykańskiego II, podczas której Paweł VI ogłasza Konstytucję o Liturgii i inne dokumenty.
5.12 Powrót do Warszawy.
1964 6.05. W Rzymie przyjęty przez Pawia VI na godzinnej audiencji.
17.05. Uczestniczy w celebrze pontyfikalnej Pawia VI na uroczystość Zesłania Ducha Świętego.Przyjęty na prywatnej audiencji przez Pawia VI i zaproszony na wieczerzę wraz z ks. prał. Franciszkiem Męczyńskim — Rektorem Instytutu Polskiego.
3-09. Episkopat Polski w Kaplicy Jasnogórskiej oddaje się Matce Najświętszej w niewolę za Kościół.15.09. W Krakowie, w katedrze na Wawelu, bierze udział w uroczystej sesji z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11.09 Wyjeżdża do Rzymu na Sobór.
14.09. Uczestniczy w rozpoczęciu III Sesji Soboru Watykańskiego II, która trwa do 21 listopada.
15.09. Przyjęty przez Pawia VI na audiencji składa Memoriał Episkopatu Polski o ogłoszenie Matki Najświętszej Matkę Kościoła i poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu całego świata.
16.09. Przemawia na kongregacji generalnej Soboru na rzecz oddania Kościoła Sercu NMP i ogłoszenia Maryi Matkę Kościoła.
4.11. Na audiencji polskich Ojców Soborowych u Pawia VI przemawia w imieniu polskich biskupów’.
21.11. Uczestniczy w publicznej Sesji Soboru, podczas której Paweł VI ogłasza Maryję — Matkę Kościoła.
Przyjęty przez Pawła VI na audiencji pożegnalnej.
1965 5.05. Wyjeżdża do Rzymu.
11.05. Przyjęty przez Pawła VI na godzinnej audiencji.
20.05. Przyjęty przez Pawła VI na godzinnej audiencji.
20.05. Przyjęty na pożegnalnej audiencji przez Pawła VI.
1.09. Przewodniczy w uroczystej sesji Episkopatu Polski w katedrze wrocławskiej z okazji 20-lecia powrotu do Macierzy Ziem Zachodnich i Północnych.
11.09. Wyjeżdża z polskimi biskupami na Sobór.
14.09. Uczestniczy w koncelebrze pontyfikalnej Pawła VI na otwarcie IV Sesji Soboru Watykańskiego II w gronie członków prezydium Soboru, moderatorów i Sekretariatu.
Uczestniczy w procesji pokutnej pod przewodem Pawła VI z Basilica Sessoriana do bazyliki św. Jana na Lateranie w intencji Soboru. 16.09* Przyjęty na prywatnej audiencji przez Pawła VI składa petycję o list do Narodu Polskiego na Tysięclecie Chrztu Polski. Powiadamia Ojca św. o podjętej w Polsce akcji oddania się diecezji i parafii w macierzyńską niewolę Maryi.
5.10. Uczestniczy w powitaniu Pawła VI wracajęcego z ONZ.
13.11. Przyjęty przez Pawia VI wraz z polskimi Ojcami Soborowymi. Wygłasza adres millenijny do Ojca św. w imieniu Kościoła w Polsce.
8.12. Uczestniczy w sesji publicznej zamykajęcej Sobór Watykański.
9.12. Przyjęty przez Pawia VI na audiencji pożegnalnej.
19.12. W Kościele Najczystszego Serca Maryi na Grochówie w Warszawie wygłasza kazanie, w którym mówi m.in. o Orędziu Episkopatu Polski do biskupów niemieckich na Tysięclecie Chrztu Polski (list ten spotkał się z wieloma atakami władz państwowych i ze strony krajowych środków masowego przekazu). Orędzie to było jednym z wielu, jakie zostały skierowane przez biskupów polskich do Episkopatów świata z racji Milenium Chrześcijaństwa w Polsce.
Rok Tysięclecia Chrztu Polski — 1966
1.01. Uczestniczy w sumie pontyfikalnej celebrowanej w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie przez bpa Lucjana Bernackiego. Wygłasza przemówienie na otwarcie Roku Tysięclecia Chrztu Polski.
9-04. W Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie uczestniczy w liturgii Wigilii Wielkosobotniej oraz w uroczystym odnowieniu przyrzeczeń Chrztu św. w liturgicznę rocznicę Tysięclecia Chrztu Polski.
15-16.04. Przewodniczy w Seminarium Prymasowskim w Gnieźnie uroczystej Konferencji Episkopatu Polski z okazji Sacrum Poloniae Millennium.
17.04. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji poznańskiej.
3.03. Przewodniczy uroczystościom milenijnym na Jasnej Górze. Wygłasza powitanie jako legat Pawła VI. Wygłasza kazanie w czasie Sumy: składa Akt Oddania Polski w. macierzyńskę niewolę Bogurodzicy, udziela błogosławieństwa apostolskiego. Nakłada nowe milenijne korony na Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
7.05. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji krakowskiej.
8.05. Przewodniczy Milenijnej Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski na Wawelu.
22.05. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji katowickiej w Piekarach Slęskich.
29.05. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji gdańskiej.
05.06. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji lubelskiej.
18.06. Uczestniczy w diecezjalnych uroczystościach milenijnych w Olsztynie.
21-26.06. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji warszawskiej.
29.06. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji włocławskiej.
2-3.07. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji sandomierskiej.
16- 17.07. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji kieleckiej.
23-24.07. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji tarnowskiej.
20-21.08. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji przemyskiej.
10-11.09. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji chełmińskiej.
17- 18.09 Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji siedleckiej.
1-2.10. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji w Drohiczynie.
8-9-10. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych w diecezji włocławskiej.
16-17.10. Uczestniczy w diecezjalnych uroczystościach milenijnych w Trzebnicy i we Wrocławiu.
23.10. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji w Lubaczowie.
5-13.11. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji płockiej 15-20.11. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych archidiecezji w Białymstoku.
28.11. Odprawia Mszę św. dziękczynnę w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze z racji zakończenia pielgrzymki biskupów szlakiem historycznym Tysięclecia.
1967 1.01. Uczestniczy w zakończeniu uroczystości milenijnych w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
14.02. Przyjmuje wysłannika Pawła VI mons. A. Casaroli.
12.03. Przyjmuje mons. A. Casaroli po jego powrocie z Rzymu.
13.03. Wyjeżdża do Gniezna z mons. A. Casaroli i podejmuje go w Seminarium Prymasowskim.
W Bazylice Prymasowskiej w czasie uroczystego powitania mons. A. Casaroli wygłasza przemówienie.
Wielki Post. Inauguruje Społecznę Krucjatę Miłości.
10-11.06. Uczestniczy w uroczystościach milenijnych diecezji łódzkiej.
20.08. Bierze udział w Rostkowie w uroczystościach z racji 400-lecia urodzin św. Stanisława Kostki.
29-09-29.10. Nie uczestniczy w Synodzie Biskupów w Rzymie w zwięzku z nieotrzymaniem od władz państwowych zgody na wyjazd z kraju.
1968 30.06. W ramach uroczystości tysięclecia biskupstwa w Poznaniu odprawia Mszę św. dla zakonnic i wygłasza przemówienie. Uczestniczy w uroczystościach tysięclecia biskupstwa w Poznaniu i wygłasza Słowo Boże.
4.11. Wyjeżdża do Rzymu, ad limina Apostolorum.
7.11. Przyjęty przez Pawła VI na prywatnej audiencji.
10.11. Przyjęty przez Ojca św. w prywatnych apartamentach na obiedzie.
7.12. Przyjęty wraz z biskupami polskimi przez Ojca św. wygłasza przemówienie w imieniu Episkopatu Polski.
11.12. Powraca do Warszawy.
20.12. W Laskach koło Warszawy bierze udział w sesji jubileuszowej z okazji 50-lecia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
1969 17.05. Przyjmuje Generała Towarzystwa Jezusowego o. P. Aruppe.
18.05. We Włocławku bierze udział w uroczystości 400-lecia powstania włocławskiego Seminarium Duchownego. Wygłasza kazanie w katedrze.
26.08. Ogłasza list Pasterski „Do ludzi dobrej woli”. Inauguruje na Jasnej Górze dzieło „Pomocników Matki Kościoła”.
7.10. Wyjeżdża na Synod Nadzwyczajny do Rzymu.
11.10. Bierze udział .w otwarciu Synodu Nadzwyczajnego w Kaplicy Sykstyńskiej w obecności Ojca św.
13.10. Obecny na sesji Synodu Nadzwyczajnego, wygłasza przemówienie w obecności Ojca św.
28.10. Msza św. w klinice przy via Flaminia. Pobyt w klinice do 24.11.
3.11. Mons. P. Macchi i mons. P. Marcinkus — w imieniu Ojca św. przynoszą Prymasowi Polski pozdrowienia i księżki.
15.12. Przyjęty przez Ojca św. na prywatnej audiencji pożegnalnej. Na audiencji wspólnej dla biskupów i rektorów Polskich Misji Zagranicznych dla Duszpasterstwa Emigracji wygłasza przemówienie do Ojca św.
Uczestniczy w tajnym, półpublicznym i publicznym konsystorzu. Przyjmuje abpa A. Casaroli.
Wraz z biskupami polskimi opuszcza Rzym.
16.12. Przybywa do Warszawy.
1970 15.02. W nocy dysponuje na śmierć Stanisława Wyszyńskiego, swego Ojca, który wkrótce umiera.
Przewodniczy modlitwom Rodziny przy zwłokach swego śp. Ojca.18.02. Przewodniczy obrzędom pogrzebowym śp. Stanisława Wyszyńskiego i odprowadza Jego ciało na miejsce spoczynku na cmentarzu parafialnym we Wrociszewie. W pogrzebie bierze udział kard. K. Wojtyła.
10.10. Wyjazd z Warszawy do Rzymu.
17.10. Przyjęty na audiencji przez Pawła VI.
25.10. Uczestniczy w Bazylice św. Piotra w uroczystej kanonizacji 40 Męczenników angielskich.
8.11. Przyjęty przez Ojca św. Pawła VI — na obiedzie i na rozmowie.
9.11. Przyjęty wraz z biskupami polskimi i kardynałem Karolem Wojtyłę na audiencji pożegnalnej przez Ojca św.
Wyjeżdża z Rzymu do Polski.
25.12. W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie sprawuje celebrę pontyfikalnę, po której wygłasza apel w zwięzku z tragicznymi zajściami na Wybrzeżu.
1971 3.03. W gmachu Rady Ministrów przeprowadza rozmowę z premierem P. Jaroszewiczem na temat normalizacji stosunków między Kościołem i Państwem.
5.09. Z całym Episkopatem Polski dokonuje Aktu oddania ludzkości Matce Kościoła na Szczycie Jasnogórskim. Podczas celebry pontyfi- kalnej kardynała K. Wojtyły, wygłasza Słowo Boże.
26.09. Wyjeżdża do Rzymu na Synod Biskupów.
30.09. W Kaplicy Sykstyńskiej uczestniczy w celebrze pontyfikalnej Pawła VI na otwarcie prac Synodu Biskupów w nowej Auli Synodalnej.
11.10. Uczestniczy w Kongregacji Plenarnej Synodu, który trwa do 6 listopada. Przyjęty przez Ojca św. na prywatnej audiencji — dziękuje za wyznaczenie beatyfikacji O. Maksymiliana Kolbego oraz za osobiste uczestnictwo Papieża w tej uroczystości.
17.10. W Bazylice św. Piotra uczestniczy w beatyfikacji O. Maksymiliana Marii Kolbego. Bierze udział w koncelebrze z Ojcem św. Zaproszony przez Ojca św. na obiad wraz z kard. K. Wojtyłę i bpem Wł. Rubinem.
18.10. Bierze udział w audiencji publicznej Ojca św. Pawła VI dla pielgrzymów na beatyfikację bł. Maksymiliana. Przemawia do Ojca św. w imieniu swych rodaków. Wręcza Papieżowi jako dar polskich biskupów obraz nowego Błogosławionego.
W bazylice Dwunastu Apostołów w Rzymie odprawia Mszę św. kon- celebrowanę dla pielgrzymów z Polski. Wygłasza przemówienie.
17.11. Powraca do Warszawy.
17-20.11. Przyjmuje abpa A. Casaroli i jego współpracowników.
1972 28.06. Na 131 Konferencji Episkopatu Polski ogłasza decyzje Stolicy Apostolskiej w sprawie kanonicznej regulacji spraw zwięza- nych z polskę administrację kościelnę na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
23.08. W czasie dwóch sesji Trybunału Informacyjnego składa zeznania jako świadek w procesie sługi Bożego Papieża Jana XXIII.
15.10. Uczestniczy w uroczystościach ku czci bł. Maksymiliana Marii Kolbego na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Brzezince-Oś- więcimiu. Wygłasza Słowo Boże.
30.10. W czasie dziękczynnej celebry biskupów Ziem Zachodnich za decyzje Stolicy Apostolskiej wygłasza Słowo Boże w archikatedrze wrocławskiej.
5.11. Wyjeżdża do Rzymu na czele biskupów Ziem Zachodnich do Ojca św. Pawła VI z adresem dziękczynnym za decyzje normujęce administrację kościelnę na tych Ziemiach.
9.11. Ojciec św. przyjmuje delegację Episkopatu Polski przybyłę z hołdem za decyzje dotyczęce diecezji na Ziemiach Odzyskanych. Prymas Polski wygłasza przemówienie w imieniu delegacji.
2.12. Składa pożegnalnę wizytę Ojcu św.
4.12. Powraca do Warszawy.
1973 30.04. W Laskach koło Warszawy odprawia Mszę św. pogrzebową nad trumnę ks. Antoniego Marylskiego, współtwórcy Zakładu dla Ociemniałych, wygłasza homilię i odprowadza ciało zmarłego na cmentarz.
0.05. Otwiera pierwsza sesję III Synodu Archidiecezji Warszawskiej odprawia Mszę św. w archikatedrze, wygłasza Słowo Boże. Uczestniczy w całodziennej sesji plenarnej Synodu. Kolejne sesje 16.05; 7.06; 27.09; 10.10; 16.10; 15.11; 28.12.
17.06. W Katedrze fromborskiej bierze udział w sesji publicznej ku czci Mikołaja Kopernika i przewodniczy uroczystościom.
7.10. W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w uroczystościach koronacyjnych obrazu Matki Bożej Łaskawej; wygłasza Słowo Boże i dopełnia koronacji Obrazu.
18.10. Na Wawelu uczestniczy w złożeniu do odnowionych grobowców trumien króla Kazimierza Jagiellończyka i królowej Elżbiety, wygłasza Słowo Boże.
18.11. Wyjeżdża do Rzymu.
21.11. Przyjęty przez Ojca św. Pawła VI na prywatnej audiencji.
1.12. Audiencja prywatna u Ojca św. Przekazanie obrazów ks. J. Volffa do zbiorów watykańskich „Arte moderna”. Sprawozdanie ze stanu prac duszpasterskich w archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej.
9-12. Przyjęty przez Ojca św. w prywatnym mieszkaniu — na obiedzie, z bpem Wł. Rubinem i prał. A. Deskurem.
Wyjeżdża do Warszawy.
28.12. W bazylice archikatedralnej w Warszawie bierze udział w nabożeństwie konkluzyjnym III Synodu Archidiecezji Warszawskiej.
1974 11.01. W kościele św. Krzyża w Warszawie wygłasza pierwszę konferencję: „Człowiek Boży — Brat ludzi”.
20.01. Wygłasza drugę konferencję świętokrzyskę „Homo Oecono- micus”.
27.01. Wygłasza trzecię konferencję świętokrzyskę „Człowiek Boży — pod władzę postawiony (Homo Politicus)”.
6.02. Przyjmuje w Warszawie abpa A. Casaroli i delegację Stolicy Apostolskiej.
7.02. W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy we Mszy św. koncelebrowanej przez abpa A. Casaroli. Wygłasza okolicznościowe przemówienie.
13-03. Przewodniczy obrzędom pogrzebu śp. kard. Bolesława Kominka. Prowadzi eksportację z rezydencji arcybiskupów wrocławskich do kościoła NMP na Piaskach.
3.08. W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie  uczestniczy w nabożeństwie z okazji 50-lecia swych święceń kapłańskich. Wygłasza Słowo Boże.
5.08. W kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze uczestniczy w nabożeństwie duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej z racji 50-lecia Mszy św. prymicyjnej. Wygłasza Słowo Boże.
19.09. Wygłasza homilię podczas rozpoczęcia w bazylice archikated- ralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie Festiwalu Muzyki Religijnej „Sacrosong 74”.
24.09. Wyjeżdża do Rzymu na Synod Biskupów.
27.09. Uczestniczy w Mszy św. celebrowanej przez Pawła VI w kaplicy sykstyńskiej, na otwarcie Synodu Biskupów.
5.10. Przyjęty przez Pawła VI na godzinnej audiencji prywatnej.
13.10. Zaproszony wraz z kard. Karolem Wojtyłę przez Pawła VI na obiad w mieszkaniu prywatnym Ojca św.
20.10. W Collegio Urbana na Gianicolo uczestniczy wraz z członkami Synodu w liturgii Słowa pod przewodnictwem Papieża. Uczestnicy nabożeństwa spożywaj ę potem obiad wspólnie z Pawłem VI.
26.10. Bierze udział w końcowej sesji Synodu — wręcza Ojcu św. dary uczestków Synodu.
7.11. Przyjęty przez Pawła VI na audiencji prywatnej. Z abpem A. Baraniakiem, bpem B. Dąbrowskim i zespołem sekretariatów Prymasa Polski i Episkopatu składa Ojcu św. po audiencji świecę Jubileuszowy Episkopatu.
11.11. Powrót do Warszawy.
30.11. W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w nabożeństwie w intencji śp. Henryka Sienkiewicza z racji 50 rocznicy złożenia w podziemiach archikatedry zwłok Pisarza. Wygłasza Słowo Boże.
1975 12.01. W kościele parafialnym św. Krzyża w Warszawie wygłasza — pierwszy z cyklu — konferencję o Synodzie Biskupów w Rzymie, kolejne konferencje 19-01; 26.01.
13.04. W katedrze oliwskiej odprawia nabożeństwo dziękczynne diecezji gdańskiej z racji 50-lecia erekcji diecezji i wygłasza Słowo Boże. Bierze udział w pozostałych uroczystościach jubileuszowych.
27.04. Przewodniczy w Gnieźnie uroczystościom jubileuszowym 975-lecia ogłoszenia metropolii gnieźnieńskiej. Bierze udział w procesji z relikwiami św. Wojciecha w towarzystwie ok. 40 biskupów z kościoła św. Michała do archikatedry. W czasie celebry pontyfikalnej kard. Karola Wojtyły wygłasza Słowo Boże. Odmawia akt dziękczynienia za dzieje metropolii. Po nabożeństwie przemawia do wiernych pielgrzymów z balkonu rezydencji.
11.05. Wyjeżdża do Rzymu.
17.05. Bierze udział w bazylice S. Maria Maggiore w Rzymie w nabożeństwie Kongresu Maryjnego i wygłasza Słowo Boże.
18.05. Uczestniczy w celebrze w Bazylice św. Piotra dla uczestników Kongresu Mariologicznego i Maryjnego oraz dla pielgrzymów.
21.05. Uczestniczy w zakończeniu prac Kongresu Maryjnego w bazylice św. Jana na Lataranie.
22.05. Przyjęty przez Ojca św. na prywatnej audiencji.
27-05- Wraca do Warszawy.
2.06. W katedrze płockiej bierze udział w uroczystościach 900-lecia diecezji płockiej i wygłasza Słowo Boże. Po południu uczestniczy w sesji naukowej, wygłasza słowo wstępne w katedrze.
Przewodniczy obrzędowi złożenia szczętków Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego do odnowionego grobowca. Wygłasza Słowo Boże.
17.08. W katedrze w Koszalinie w czasie Mszy św. wygłasza kazanie w ramach obchodów 975-lecia erekcji metropolii gnieźnieńskiej i diecezji w Kołobrzegu.
W Kołobrzegu uczestniczy w obchodzie 97 5-lecia metropolii gnieźnieńskiej i diecezji w Kołobrzegu. Wygłasza Słowo Boże.
6.09. W katedrze łomżyńskiej przewodniczy w sesji naukowej, poświęconej 50-leciu istnienia diecezji łomżyńskiej. Wygłasza słowo wstępne i końcowe. Bierze udział w celebrze pontyfikalnej na dziedzińcu katedry.
18.09. Uczestniczy w Częstochowie w modlitwie dziękczynnej duchowieństwa z Lubaczowa, z okazji 600-lecia ustanowienia metropolii lwowskiej.
6.10. Wyjeżdża do Rzymu.
8.10. Uczestniczy w sesji biskupów polskich, bioręcych udział w narodowej pielgrzymce Roku Świętego.
9-10. Przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca św. Pawła VI.
11.10. Przewodniczy narodowej pielgrzymce jubileuszowej. Podczas audiencji u Ojca św. Pawła VI, wygłasza przemówienie w imieniu pielgrzymów z Polski.
W bazylice św. Jana na Lateranie, w czasie celebry pontyfikalnej kard. Karola Wojtyły, wygłasza homilię do pielgrzymów z Polski.
19-10. Uczestniczy w beatyfikacji Matki Marii Teresy Ledóchowskiej i innych misjonarzy — na placu św. Piotra.
21.10. Powraca z Rzymu do Polski.
3.12. Wyjeżdża do Rzymu z pielgrzymkę biskupów polskich na Rok Święty.
6.12. Przewodniczy pielgrzymce biskupów polskich w Bazylice św. Piotra. Pielgrzymka jubileuszowa 28 biskupów polskich zostaje przyjęta przez Ojca św. na specjalnej audiencji. Prymas Polski wygłasza przemówienie na temat realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II w Polsce.
8.12. Wraz z pielgrzymkę biskupów z Polski uczestniczy w uroczystości ku czci Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bierze udział w koncelebrze Ojca św. i w modlitwie do Matki Kościoła. W bazylice Santa Maria Maggiore bierze udział wraz z biskupami polskimi w uroczystości, podczas której Paweł VI wypowiada specjal- nę modlitwę Maryjnę, oddajęc Matce Kościoła całę Rodzinę ludzkę. W uroczystości tej biorę udział wspólnoty zakonne.
15.12. Przyjęty na godzinnej audiencji przez Ojca św.
16.12. Powraca do Warszawy.
1976 11.01. W kościele św. Krzyża w Warszawie wygłasza pierwszę z cyklu konferencję: „Matka — Syn — Rodzina”.
12.01. W kościele św. Krzyża wygłasza drugę z cyklu konferencję nt.: „Rodzina — Naród — Społeczeństwo”.
25.01. W kościele św. Krzyża wygłasza trzecię z cyklu konferencję nt. „Naród — Kościół — Państwo”.
5.03. W parafii Bożego Ciała na Kamionku w Warszawie uczestniczy w modlitwach Pomocników Matki Kościoła i wygłasza konferencję.
14.05. Przyjmuje biskupów, którzy maję wzięć udział w 41 Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii jako delegacja z Polski. Przyjmuje arcybiskupa J. Bernardina i delegację Episkopatu USA przybyłę na zaproszenie Episkopatu Polski. Przyprowadza konferencję z delegację Episkopatu USA nt. „organizacji duszpasterstwa polonijnego w Stanach Zjednoczonych AP.”
16.05. W Lipnicy Murowanej uczestniczy w uroczystościach ku czci bł. Marii Teresy Ledóchowskiej i wygłasza Słowo Boże.
13.06. Uczestniczy w uroczystościach 600-lecia kanonicznego powstania diecezji przemyskiej i wygłasza kazanie.
3.08. W auli św. Jana Chrzciciela, w Domu Arcybiskupów Warszawskich, przyjmuje życzenia od sióstr zakonnych. Wygłasza do nich przemówienie. Przyjmuje życzenia od przedstawicieli władz państwowych z racji 75-lecia urodzin. Przyjmuje życzenia, które w imieniu duchowieństwa składa bp Bronisław Dębrowski.
18.10. Wyjeżdża do Rzymu.
23-10. Przyjęty na audiencji prywatnej przez Ojca św. Pawła VI.
29.10. Przyjęty ponownie przez Ojca św. Pawła VI, na prywatnej audiencji. Otrzymuje błogosławieństwo na dalszę pracę w obu archidiecezjach.
5.11. Powraca do Warszawy.
1977 19-02. Udaje się do kliniki chirurgicznej, gdzie przebywa do 9 marca.
24.04. Przyjmuje 19 biskupów przybyłych na uroczystości św. Wojciecha w Gnieźnie. Uczestniczy z kardynałem J. Hóffnerem (z Kolonii) w procesji z kościoła św. Michała na Wzgórzu Lecha.
Odsłania i poświęca tablicę ku upamiętnieniu 975-lecia ustanowienia Metropolii Gnieźnieńskiej.
Uczestniczy w celebrze pontyfikalnej sprawowanej przez abpa Henryka Gulbinowicza z Wrocławia, wygłasza Słowo Boże.
Na zakończenie uroczystości św. Wojciecha, przemawia do wiernych z balkonu Rezydencji.
20.08. Przerywa na dłuższy czas pracę z powodu choroby, poddaje się operacji chirurgicznej (16.09.1977). Powraca z Kliniki Akademii Medycznej w Warszawie do domu (1.10.1977) i udaje się na rekonwalescencję
9.10. Odprawia pierwszę Mszę św. po.operacji.
26.10. Wraca do pracy w archidiecezji w Warszawie. Bierze udział w sesji Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
W Sejmie ma miejsce spotkanie Prymasa Polski z Edwardem Gierkiem, I Sekretarzem KC PZPR i długa rozmowa o sprawach Narodu i Kościoła w Polsce.
6.11. Przed wyjazdem do Rzymu, w archikatedrze św. Jana w Warszawie uczestniczy we Mszy św. dziękczynnej wiernych za powrót do zdrowia i wygłasza Słowo Boże.
8.11. Wyjeżdża do Rzymu ad limina Apostolorum.
11.11. Przyjęty przez Ojca św. Pawła VI na prywatnej audiencji w Watykanie.
12.11. Na audiencji u Pawła VI przewodniczy biskupom ordynariuszom polskim w ramach podróży ad limina Apostolorum. Wygłasza do Papieża przemówienie w imieniu obecnych biskupów.
9.11. Udaje się do Kliniki S. Raffaele, gdzie przebywa przez tydzień. 29-11. Podczas wizyty Edwarda Gierka w Watykanie uczestniczy w spotkaniu delegacji polskiej ze społeczeństwem włoskim.
5.12. Przyjęty przez Ojca św. Pawła VI na audiencji pożegnalnej.
6.12. Powraca samolotem do Warszawy.
30.12. Przyjmuje Panią R. Carter — żonę Prezydenta USA i Profesora Zb. Brzezińskiego — doradcę Prezydenta USA ds. bezpieczeństwa 1978 6.01. W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, po Mszy św. wygłasza konferencję o pielgrzymce biskupów polskich ad limina Apostolorum i sprawach Kościoła w Polsce związanych z wizytę Edwarda Gierka u Ojca św. w Watykanie.
10.08. W bazylice archikatedralnej św. Jana wygłasza Słowo Boże o śp. Papieżu Pawle VI.
11.08. Odlatuje do Rzymu z kard. K. Wojtyłę na konklawe.
25-08. W Bazylice św. Piotra bierze udział w modlitwach na rozpoczęcie konklawe. Msza św. do Ducha św.
26.08. Obecny na konklawe, w którym dokonano wyboru Jana Pawła I (kard. Albino Luciani).
27.08. Po Mszy św. koncelebrowanej z Papieżem opuszcza konklawe.
30.08. Jest obecny na audiencji generalnej kardynałów u Ojca świętego. Przyjęty na audiencji prywatnej u nowo wybranego Papieża.
3.09. Uczestniczy w intronizacji Ojca św. Jana Pawła I.
4.09. Z kardynałem Karolem Wojtyłę i bpem Bronisławem Dębrowskim składa wizytę w ambasadzie PRL w Rzymie państwowej misji specjalnej na uroczystości intronizacji Ojca św.
12.09. Wraca „Lotem” z Rzymu do Warszawy.
20.09. Odlatuje z Warszawy do Frankfurtu razem z kardynałem Karolem Wojtyłę i bpem J. Strobę oraz delegację Konferencji Episkopatu Polski na Konferencję Episkopatu Niemieckiego w Fuldzie. Bierze udział w „Conveniet” Konferencji Episkopatu Niemieckiego w Fuldzie.
21.09. Uczestniczy w Konferencji Episkopatu Niemieckiego w Fuldzie. Uczestniczy w uroczystym nabożeństwie w katedrze w Fuldzie i wygłasza Słowo Boże.
22.09. Bierze udział w uroczystym nabożeństwie w katedrze koloń- skiej wraz z kard. J. Hóffnerem i kard. K. Wojtyłę. Wygłasza Słowo Boże.
23-09. W sanktuarium Maryjnym w Neviges bierze udział w pielgrzymce Polonii. Na nabożeństwie odprawianym przez kard. Karola Wojtyłę wygłasza Słowo Boże do Polaków.
Wieczorem podczas nabożeństwa w katedrze w Monachium wygłasza
24.09. Słowo Boże. Rano wyjazd do Dachau, gdzie odprawia nabożeństwo w kaplicy obozowej i wygłasza Słowo Boże do Polaków.
W Katedrze w Moguncji wygłasza przemówienie w czasie nabożeństwa.
25.09. Wraca do Kolonii.
Składa wizytę ambasadorowi PRL w Kolonii J. Chylińskiemu. Przybył do Warszawy.
29.09. Otrzymuje wiadomość o śmierci Ojca św. Jana Pawła I.
04.10. W czasie nabożeństwa w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie wygłasza Słowo Boże o śp. Papieżu Janie Pawle I.
6.10. Odlatuje z Warszawy do Rzymu na konklawe.
14.10. Uczestniczy w Bazylice św. Piotra we Mszy św. do Ducha św. na rozpoczęcie konklawe.
W kaplicy Paolina na Watykanie „Veni Creator” i wejście na konklawe.
15.10. Trwa konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej.
16.10. Trwa konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej.
Godz. 17.30 — został dokonany wybór kardynała Karola Wojtyły z Krakowa na Stolicę Piotrowę — Nowy Papież przyjęł imię Jan Paweł II. Prymas Polski rozmawia z Papieżem.
17.10. W Kaplicy Sykstyńskiej uczestniczy w koncelebrze z Ojcem św. Janem Pawłem II. Zakończenie konklawe.
18.10. Przyjęty wraz z Kolegium Kardynalskim przez Ojca św. na zbiorowej audiencji.
Przyjęty wraz z bpem Bronisławem Dębrowskim i ks. Bronisławem Piaseckim na obiedzie przez Papieża.
Przyjmuje wizytę ambasadora PRL S. Trepczyńskiego i min. Z. Szab- lewskiego w Instytucie Polskim.
21.10. W Kościele św. Stanisława BM w Rzymie — podczas Mszy św. wygłasza Słowo Boże do pielgrzymki Polonii z całego świata.
22.10. Bierze udział w uroczystości intronizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, uczestniczy w koncelebrze pontyfikalnej.
W kościele II Gesu uczestniczy w uroczystej koncelebrze dzękczynnej polskich biskupów, z udziałem kard. J. Króla z USA, za wybór Ojca św. Jana Pawła II.
Wygłasza Słowo Boże.
23.10. W Domu św. Marty na Watykanie uczestniczy w obiedzie, wydanym przez Ojca św. Jana Pawła II dla biskupów z Polski i USA. Uczestniczy w uroczystej audiencji pielgrzymki z Polski u Ojca św. Wygłasza przemówienie do Papieża.
Przyjęcie biskupów polskich na osobistej audiencji pożegnalnej.
24.10. Składa rewizytę w towarzystwie bpa Bronisława Dębrowskie- go w Ambasadzie PRL polskiej państwowej misji specjalnej przybyłej z przewodniczęcym Rady Państwa — prof. H. Jabłońskim na uroczystości inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II.
26.10. Przyjęty przez Ojca św. Jana Pawła II na prywatnej audiencji. Zaproszony przez Ojca św. na obiad, w towarzystwie bpa Bronisława Dębrowskiego i ks. prałata H. Goździewicza.
Audiencja u Ojca Świętego dla pracowników Sekretariatu Prymasa Polski i pracowników Sekretariatu Episkopatu.
29.10. Odlatuje samolotem do Warszawy.
6.11. W archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w czasie uroczystości ku czci Ojca świętego Jana Pawła II wygłasza konferencję.
1979 24.01. W gmachu Sejmu spotyka się z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem.
4.03. W Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie uczestniczy w nabożeństwie z okazji zapowiedzianego przyjazdu Ojca św. Jana Pawła II do Polski.
19.03- Zeznaje jako świadek w procesie informacyjnym sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza.
21.04. W Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie udziela sakry biskupiej swemu długoletniemu kapelanowi ks. Józefowi Glempowi, mianowanemu ordynariuszem warmińskim (ostatnia — 47 — sakra jakiej udzielił).
16.05. Wyjeżdża do Rzymu.
Uczestniczy w pielgrzymce Polonii zagranicznej do Rzymu. Przyjęty przez Ojca św. Jana Pawła II, przemawia w auli Pawła VI.
17.05. Przyjęty na audiencji prywatnej przez Ojca św.
Wieczorem w bazylice s. Maria in Transtevere uczestniczy w jubileuszu 400-lecia śmierci sługi Bożego kard. Stanisława Hozjusza. Wygłasza przemówienie.
20.05. Przyjęty przez Ojca św. na prywatnej rozmowie i na obiedzie z grupę polskich księży w wieży św! Jana w Ogrodach Watykańskich.
22.05. Powraca do Warszawy.
23.05. Przyjmuje abpa P. Marcinkusa z ekipy mającej towarzyszyć Ojcu św. do Polski. Uczestniczy w obradach Warszawskiej Komisji Przyjęcia Ojca św. w Polsce.
29.05. W gmachu Sejmu PRL przeprowadza rozmowę z Edwardem Gierkiem na temat przyjazdu Ojca św. do Polski.
30.05. Odbywa próbny lot śmigłowcem nad Warszawy z min. K. Kikołem — kier. Urzędu do Spraw Wyznań i J. Majewskim — prezydentem m. st. Warszawy.
2.06. Przybycie Jana Pawła II do Warszawy. Prymas Polski wita Ojca św. na lotnisku Okęcie.
Prymas Polski wita Papieża w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.
Podejmuje Papieża obiadem w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Towarzyszy Ojcu św. w Belwederze podczas Jego wizyty złożonej władzom państwowym i politycznym PRL.
Wita Ojca św. na Placu Zwycięstwa przed odprawiany tam przez Papieża Mszy św.
Podejmuje Ojca św. wieczerzy.
Przedstawia Papieżowi delegację katolickiego społeczeństwa Stolicy.
3.06. Towarzyszy Ojcu św. w drodze z Warszawy do Gniezna. Wita Go na Błoniach w Gębarzewie pod Gnieznem i towarzyszy Mu do katedry. Przed głównym nabożeństwem na Wzgórzu Lecha wygłasza powitanie Ojca św. Podejmuje Papieża obiadem w rezydencji Prymasa Polski w Gnieźnie. Przedstawia Ojcu św. młodzież zebrany przed katedry gnieźnieńsky.
4.06. Towarzyszy Ojcu św. w przelocie śmigłowcem z Gniezna do Częstochowy. Przed celebry pontyfikalny Ojca św. na Szczycie Klasztoru Jasnogórskiego wygłasza powitanie.
W czasie obiadu wygłasza przemówienie w imieniu Episkopatu, Zakonu Paulinów i duchowieństwa.
5.06. Na posiedzeniu Rady Głównej Episkopatu wygłasza do Ojca św. przemówienie powitalne. Na rozpoczęcie 169 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski wita Ojca św. jako Uczestnika spotkania z Episkopatem. Przewodniczy Apelowi Jasnogórskiemu w Kaplicy Matki Najświętszej.
6.06. W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej odprawia Mszę św. dziękczynny za pobyt Papieża na Jasnej Górze.
Przewodniczy sesji Rady Głównej Episkopatu i Konferencji Plenarnej z udziałem Ojca św.
Odprowadza Papieża, który odlatuje śmigłowcem do Krakowa.
7.06. Odprawia Mszę św. dziękczynny z racji pobytu Ojca św. na Jasnej Górze.
8.06. Odprawia Mszę św. dziękczynny w Kaplicy Jasnogórskiej w intencji szczęśliwego pobytu Ojca św. w Polsce.
9-06. Odprawia dziękczynny Mszę św. w Kaplicy Matki Najświętszej z racji pobytu Ojca św. w Polsce. Wyjeżdża do Krakowa. Uczestniczy w pożegnalnym spotkaniu biskupów polskich i gości zagranicznych z Ojcem św. w rezydencji arcybiskupów krakowskich.
10.06. Na Błoniach Krakowskich wita Ojca św. Jana Pawła II przed Mszy św. pontyfikalny.
W czasie pożegnalnego obiadu wygłasza dziękczynne przemówienie z podziękowaniem za przyjazd Ojca św. do Polski.
Odprowadza Ojca św. na lotnisko w Balicach pod Krakowem i wygłasza pożegnalne przemówienie.
Wraca do Częstochowy.
11.06. Odprawia Mszę dziękczynny w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej.
24.06. Na zakończenie Nawiedzenia kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej wygłasza kazanie i odprowadza obraz, który przechodzi do diecezji częstochowskiej.
28.06. Odlatuje do Rzymu w towarzystwie kierownika Sekretariatu Prymasa Polski — ks. H. Goździewicza i kapelana — ks. B. Piaseckiego oraz ks. J. Dąbrowskiego.
29.06. Przyjęty na audiencji u Ojca św. w wieży św. Jana. Występuje z podziękowaniem w imieniu Episkopatu Polski za pielgrzymkę do Ojczyzny.
30.06. Uczestniczy w Watykanie w tajnym konsystorzu.
Bierze udział w konsystorzu publicznym.
1.07. Uczestniczy w celebrze pontyfikalnej w Bazylice św. Piotra z racji powołania przez Jana Pawła II nowych członków Kolegium Kardynalskiego.
2.07. Powraca do Warszawy.
5.08. W katedrze fromborskiej uczestniczy w nabożeństwie pontyfi- kalnym z racji 400-lecia śmierci sługi Bożego kard. Stanisława Hozjusza. Wygłasza kazanie.
26.08. W czasie celebry pontyfikalnej na Szczycie Sanktuarium Jasnogórskiego wygłasza przemówienie o osobistym zawierzeniu się Matce Kościoła za przykładem Ojca św. Jana Pawła II i przeprowadza akt ponowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu.
16.10. W pierwszy rocznicę wyboru Ojca św. Jana Pawła II uczestniczy w uroczystościach kościelnych. W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie uczestniczy w nabożeństwie w intencji Ojca św. Wygłasza kazanie.
23.10. Wyjeżdża do Rzymu z bpem Bronisławem Dąbrowskim i pracownikami Sekretariatu Prymasa na Nadzwyczajny Kongregację Kardynałów.
Wieczorem przyjęty przez Ojca św. Jana Pawła II na audiencji prywatnej i na wieczerzy.
3.11. Przyjęty na audiencji przez Ojca św. Jana Pawła II z bpem Bronisławem Dąbrowskim.
Zaproszony na projekcję filmu „Pielgrzym”.
Zaproszony na Różaniec Ojca św. w Kaplicy Paulińskiej i na wieczerzę ze swym sekretariatem.
4.11. Kardynałowie obecni w Rzymie na audiencji u Ojca św.
5.11. Inauguracyjne posiedzenie Nadzwyczajnej Kongregacji Kardynałów, obraduje od 5 listopada do 9 listopada.
9.11. Przyjęty na audiencji prywatnej przez Ojca św. Jana Pawła II. W audiencji bierze udział bp Bronisław Dąbrowski.
10.11. Powraca do Warszawy.
1980 17.03. W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie wygłasza kazanie po Mszy św. za ofiary katastrofy lotniczej na Okęciu.
10.05. Na Bielanach w Warszawie dokonuje poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Wygłasza okolicznościowe przemówienie.
21.05. Z racji otwarcia obrad publicznych II Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej wygłasza w Bazylice Prymasowskiej homilię podczas Mszy św., następnie uczestniczy w obradach synodalnych.
25.08. Przyjmuje Stanisława Kanię i udaje się do Klarysewa do Edwarda Gierka.
26.08. W czasie uroczystości odpustowej na Jasnej Górze wygłasza Słowo Boże.
12-15.09. Bierze udział w nabożeństwach, na których obecna jest delegacja Konferencji Episkopatu Niemiec.
21.10. W Natolinie przeprowadza rozmowę z Isekretarzem KC PZPR Stanisławem Kaniy na tematy dotyczyce sytuacji społecznej i gospodarczej Ojczyzny.
23.10. Odlatuje do Rzymu.
Przyjęty przez Jana Pawła II na prywatnej godzinnej audiencji, po czym zostaje podjęty wieczerzy.
28.10. Uczestniczy w audiencji pielgrzymów z Polski u Ojca św. z racji beatyfikacji Alojzego Grione. Wygłasza przemówienie.
29.10. Przyjęty przez Papieża na audiencji wraz z bpem B. Dybrow- skim, następnie pozostaje na wieczerzę.
4.11. Przyjęty przez Ojca św. dla zakończenia rozmów dotyczycych spraw Kościoła w Polsce. Następnie podjęty wraz z pracownikami swego Sekretariatu wieczerzy.
5.11. Podejmuje Jana Pawła II w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie.
8.11. Powraca do Warszawy.
10.11. Przyjmuje NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsy na czele i wygłasza przemówienie.
1981 6.01. Przyjmuje światowej sławy kaznodzieję baptystycznego Billy Grahama. Wygłasza III Kazanie Świętojańskie.
6.02. Przyjmuje przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Krajowej Komisji Porozumiewawczej Lechem Wałęsą.
Przyjmuje delegację „Solidarności Wiejskiej”. Wygłasza przemówienie.
22.03. Podczas radiowej Mszy św. odczytano „Słowo Prymasa Polski”, który wzywa społeczeństwo do „spokoju, równowagi i odpowie dzialności”, a władze państwowe do „szacunku dla całości fizycznej i duchowej każdego obywatela”.
26.03. Odbywa rozmowę z gen. armii Wojciechem Jaruzelskim — prezesem Rady Ministrów.
28.03. W kościele akademickim św. Anny w Warszawie na zakończenie rekolekcji dla ludzi pióra wygłasza Słowo Boże.
2.04. Przyjmuje i wygłasza przemówienie do Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Kwiecień: Ogłoszono komunikat Sekretariatu Prymasa Polski o chorobie kard. Stefana Wyszyńskiego.
14.05. Nagrywa na taśmę magnetofonowej przemówienie do wiernych, które zostaje odtworzone podczas Mszy św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela i na Placu Zamkowym odprawianych w intencji Jana Pawła II w zwiyzku z zamachem na Ojca św. w dniu
13.05.
15.05. Ogłoszono komunikat lekarski o stanie zdrowia Prymasa Polski.
16.05. Przyjmuje sakrament namaszczenia chorych w formie uroczystej. Dziękuje najbliższym za długoletnią współpracę.
25.05. Przeprowadza bezpośrednią rozmowę telefoniczną z Ojcem św. Janem Pawłem II.
28.05. W Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17 umiera Prymas Polski. Trumna ze zwłokami śp. Kardynała zostaje wystawiona w sali audiencyjnej warszawskiej Rezydencji Prymasa. Warszawiacy oddali hołd Zmarłemu.
Wieczorem trumna zostaje przeniesiona w uroczystej procesji do kościoła seminaryjnego św. Józefa na Krakowskim Przedmieściu. Niezliczone rzesze wiernych przez 4 dni oddajy przez cały dobę hołd swemu Arcypasterzowi.
31.05. Na Placu Zwycięstwa w scenerii powtórzonej z wizyty Jana Pawła II w roku 1979 zostaje odprawiona Msza św. za śp. Kardynała Prymasa, Koncelebrze przewodniczy watykański Sekretarz Stanu kard. Agostino Casaroli. Na czele delegacji państwowej przewodni- czycy Rady Państwa prof. Henryk Jabłoński.
Po Mszy św. trumnę przeniesiono do bazyliki archikatedralnej warszawskiej i złożono w krypcie arcybiskupów warszawskich.
Na sarkofagu widnieje napis:

STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI

Opracował: Hubert Jerzy Kaczmarski

1209 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar