Katalog wystawy „600 lat miasta Łomży w dokumencie archiwalnym”, część 2.

Od redakcji:
Przedstawiamy w artykule katalog wystawy „600 lat miasta Łomży w dokumencie archiwalnym”, zrealizowanej przy dofinansowaniu ze środków Miasta Łomży przez Archiwum Państwowe w Białymstoku oddział w Łomży. Z uwagi na obszerność prezentowanego zasobu archiwalnego, artykuł został podzielony na dwie części. Zamieszczenie publikacji na portalu, nastąpiło za zgodą kierownictwa łomżyńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Białymstoku.

 

Okładka katalogu „600 lat miasta Łomży w dokumencie archiwalnym”

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

  

 

Wykaz źródeł :

Plan miasta z widocznymi granicami Łomży z 1857 r. (AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 4910, s. 31)
Tygodnik Ilustrowany” 1866, t. XIV, nr 363
Akta dotyczące powstania listopadowego, Komitet Obywatelski w Łomży, pismo Komisarza Wojewódzkiego delegowanego na obwód łomżyński (AN w Krakowie, Zbiór Glogera, sygn. 667, k. 89)
Akta dotyczące powstania listopadowego, Komitet Obywatelski w Łomży, pismo Komendanta Gwardii Ruchomej w powiecie łomżyńskim, 1830 r. (AN w Krakowie, Zbiór Glogera, sygn. 667, k. 72)
Lista imienna zaciągowych z Obwodu Łomżyńskiego w dniu 8 stycznia 1831 roku odesłanych do Pułtuska (APŁ, Komisarz Obwodu i Naczelnik Powiatu łomżyńskiego, sygn. 42, s. 469-470)
Aptekarz Ludwik Tock, objęty nadzorem policyjnym za to, że dał powstańcom 15 rubli, późniejszy naczelnik straży pożarnej (APŁ, Zbiór fotograficzny, sygn. 262)
Wykaz mieszkańców Łomży podlegających poborowi do wojska carskiego w 1862 r. (APŁ, Komisja Konskrypcyjna Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 1, k. 2)
Pismo informujące o dekrecie carskim wzywającym powstańców do złożenia broni, 1863 r. (APŁ, Komisarz Obwodu, sygn. 1, k .419)
Spis osób skazanych za udział w Powstaniu Styczniowym (APŁ, Zarząd Powiatowy Łomżyński, sygn. 3900, k. 2)
Cmentarz wojskowy przy ul. Słonecznej, założony w 1860 r. (foto, ok. 1960 r., APŁ, Urząd Wojewódzki w Łomży)
Adam Dobroński, Łomża w latach 1867-1918, Łomża 1993
Władysław Świderski, Łomża, Łomża 1925, s. 111-115
Witold Jemielity, Dzieje Łomży tysiącletnie, Łomża 2005
Mapa guberni łomżyńskiej z 1876 r. (AGAD, Zbiór kartograficzny, sygn. 36-5)
Plan miasta Łomży z 1873 r. (APŁ, Akta miasta Łomży, t. I, sygn. 27)
Plan fragmentu ul. Farnej (AGAD, Zbiór kartograficzny, sygn. 115-3)
Spis mieszkańców Łomży z 1897 r. – rodzina prezydenta Łomży Józefa Bortnowskiego (APŁ, Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 10, k. 236)
Projekt przebudowy cerkwi św. Trójcy z 1909 r. (APŁ, Łomżyńska Parafialna Cerkiew Prawosławna, sygn. 168, k. 1)
Projekt budynku banku państwowego na ul. Dwornej z 1909 r. (APŁ, Oddział Banku Państwa w Łomży, sygn. 28)
Nowy Rynek, obecnie Plac Kościuszki, foto ok.1910 r. (Ze zbiorów W. Chrostowskiego)
Pałac gubernatora, obecnie siedziba Seminarium Duchownego, foto. ok. 1960 r. (Ze zbiorów E. Naruszewicza)
Dyslokacja wojsk dla ochrony guberni łomżyńskiej 1905 r. (APŁ, Zarząd Policmajstra Łomżyńskiego, sygn. 49, k. 17)
Sprawozdanie Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego za rok 1911 – strona tytułowa (APŁ, Zarząd Policmajstra Łomżyńskiego, sygn. 58, k. 40)
Budynek gimnazjum męskiego, wybudowany w 1900 r. (obecnie siedziba II LO), pocztówka z 1916 r. (Ze zbiorów W. Chrostowskiego)
Budynek kolegium pijarskiego, pierwsza siedziba gimnazjum męskiego, pocztówka ok.1900 r. (Ze zbiorów W. Chrostowskiego)
Budynek gimnazjum żeńskiego oddany do użytku w 1914 r. (obecnie siedziba I LO), pocztówka z 1916 r. (Ze zbiorów W. Chrostowskiego)
Pierwsza siedziba gimnazjum żeńskiego na ul. Wesołej (obecnie ul. Sienkiewicza), pocztówka z ok.1900 r. (Ze zbiorów W. Chrostowskiego)
Siedziba męskiej szkoły handlowej, pocztówka z 1916 r. (Ze zbiorów W. Chrostowskiego)
Opinia o nauczycielce 7-klasowej szkoły żeńskiej Marii Korzeniowskiej z 1918 r. (APŁ, Druki…, sygn. 21)
Prośba aptekarza W. Liniewicza z Łomży o wydanie przepustki uczniowi aptekarskiemu celem pełnienia dyżuru nocnego przy aptece (APŁ, Zarząd Policmajstra Łomżyńskiego, sygn. 489, k. 115)
Fort III w Piątnicy (Foto. ze zbiorów M. Kaczyńskiego)
Wykaz strat w mieście Łomży poniesionych w wyniku bombardowania niemieckiego w dniu 6 kwietnia 1915 r. (APŁ, Zarząd Policmajstra Łomżyńskiego, sygn. 491, k. 723-724)
„Gazeta Powiatowa” – pismo z okresu okupacji niemieckiej w czasie I wojny światowej (APBŁ, Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego)
Pocztówka niemiecka z 1916 roku przedstawiająca Stary Rynek w Łomży (ze zbiorów W. Chrostowskiego)
Niemiecki plan Łomży z 1915 roku (APŁ, Akta Miasta Łomży, sygn. 29)
Pocztówka niemiecka z 1916 roku przedstawiająca na tle Łomży gen. von Scholtz dowódcę wojsk niemieckich, które zajęły Łomżę (ze zbiorów W. Chrostowskiego)
Obóz internowanych legionistów w Łomży, 1918 r. (APŁ, Zbiór fotograficzny, sygn. 99)
Sprawozdanie Ministerstwa Opieki Społecznej z wizytacji obozów internowanych Legionistów w Beniaminowie i Łomży w dn. 25 marca 1918 r. (AAN, Gabinet Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, sygn. 34. s. 60- 62)
Władysław Świderski, Łomża, Łomża 1925, s. 140-141
Wieża Ratusza, 1938 r. (APŁ, Dokumenty J. Felczaka)
Opis miasta Łomży z 1939 roku (APŁ, Akta miasta Łomży, t. II, sygn. 12, k. 3-5)
Sąd Okręgowy na ul. Dwornej. Budynek obecnie nie istniejący (NAC, sygn.1-B-541)
Wykaz list wyborczych do Sejmu w 1922 roku, zgłoszonych w okręgu wyborczym Nr 7 w Łomży (APŁ, Okręgowa Komisja Wyborcza do Sejmu i Senatu w Łomży, sygn. 1, k. 21)
Ingres nowego biskupa łomżyńskiego Romualda Jałbrzykowskiego, styczeń 1926 r. Biskup łomżyński ks. Romuald Jałbrzykowski (w mitrze z pastorałem w ręku) wygłasza przemówienie (NAC, sygn. 1-R-81-1)
Ingres nowego biskupa łomżyńskiego Romualda Jałbrzykowskiego (NAC, sygn. 1-R-81-4)
Pałac biskupi w Łomży. Widok zewnętrzny pałacu, 1926 r. (NAC, sygn. 1-U-3794)
Pismo w sprawie dopuszczenia budynku szkoły handlowej do użytku, 12.10.1935 r. (APŁ, Akta miasta Łomży, sygn. II – 47)
Szkoła Powszechna na ul. Rybaki (APŁ, Dokumenty J. Felczaka)
Kapelan 33 Pułku Piechoty ks. Ludwik Brydacki, przed kościołem garnizonowym Wniebowzięcia, nieistniejącym (NAC, sygn. 1-W-32)
Odezwa z 1930 roku w 10-tą rocznicę cudu nad Wisłą (Biblioteka Cyfrowa „Polona”)
Wrzesień 1939 rok, Stary Rynek (Ze zbiorów M. Kaczyńskiego)
Plan Miasta Łomży – 1940 r. (APŁ, Akta miasta Łomży, t. II, sygn. 16)
Czerwiec 1941 rok, ul. Polowa, siedziba NKWD (Ze zbiorów M. Kaczyńskiego)
Zapotrzebowanie na polskich robotników (APŁ, Akta urzędów, przedsiębiorstw i instytucji z m. Łomży, sygn. 10, k. 8)
Niemiecki dowód tożsamości z 1941 r. (Ze zbiorów W. Surawskiego)
Wykaz miejscowości w okręgu łomżyńskim w latach 1941-1944 (APŁ, Akta urzędów, przedsiębiorstw i instytucji z miasta Łomży, sygn. 5, k. 1)
Ruiny kościoła ewangelickiego, ok. 1950 r. (Ze zbiorów M. Kaczyńskiego)
Wyciąg z protokołu posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Łomży w dniu 9 września 1946 r. (APŁ, Zarząd Miejski w Łomży, sygn. 3, k. 41)
Wykaz nieruchomości państwowych w Łomży 1946 r. (APŁ, Starostwo Powiatowe Łomżyńskie, sygn. 112, k. 7)
Wyciąg z protokołu posiedzenia MRN z 11 maja 1948 r. w sprawie włączenia wsi Skowronki do miasta Łomży, (APŁ, Akta…, sygn. 3, k. 80v)
Plakat 1-majowy z 1950 r. (APŁ, Starostwo Powiatowe Łomżyńskie, sygn. 15)
Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łomży z 12 stycznia 1959 r. w sprawie budowy szpitala powiatowego w Łomży (APŁ, PPRN w Łomży, sygn. 68, k. 12)
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Łomży (APŁ, KW PZPR w Łomży, sygn. 749, k. 22)
Rozlewnia Gazu Płynnego w Łomży, powstała w 1969 r., zlikwidowana w 2017 r. (APŁ, KW PZPR w Łomży, sygn. 749, k. 25)
Fabryka Mebli w Łomży powstała w 1972 r. Po licznych przekształceniach została ostatecznie zlikwidowana w 2012 r. (APŁ, KW PZPR w Łomży, sygn. 749, k. 27)
Łomżyńskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „NAREW” powstały w 1971 r., zlikwidowane zostały w 1991 r. (APŁ, KW PZPR w Łomży, sygn. 749, k. 41)
Komunikację miejską uruchomiono w Łomży w 1969 r. (APŁ, KW PZPR w Łomży, sygn. 749)
Łomża, nowe budownictwo przy ul. Długiej 1966 r. (APŁ, KW PZPR w Łomży, sygn. 752, k. 7)
Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Łomży, 7 sierpnia 1966 r.
Przemówienie biskupa łomżyńskiego ks. Czesława Falkowskiego (NAC, sygn. 19-13-4)
Msza św. przed katedrą łomżyńską (NAC, sygn. 19-13-18)
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i księża biskupi udzielają końcowego błogosławieństwa wiernym zgromadzonym na placu przed katedrą (NAC, sygn. 19-13-29)
Jerzy Zientara, pierwszy Wojewoda Łomżyński, foto. ok. 1968 r. (Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Akta personalne Jerzego Zientary)
Akt powołania Jerzego Zientary na stanowisko Wojewody Łomżyńskiego 1975r. (Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Akta personalne Jerzego Zientary)
Plakat SOLIDARNOŚCI z 1981 r. (Ze zbiorów M. Chojnowskiego)
Skład osobowy Prezydium NSZZ Solidarność w Łomży (APŁ, KW PZPR, sygn. 375, k. 57)
Zarząd łomżyńskiej SOLIDARNOŚCI w 1981 r. (Fot. Gabor Lorinczy, ze zbiorów M. Chojnowskiego)
Działacze łomżyńskiej SOLIDARNOŚCI 30 lat później (Fot. M. Kaczyński, ze zbiorów APŁ)
Decyzja o internowaniu Henryka Kapuściaka (Kopia dokumentu ze zbioru H. Kapuściaka)
Nielegalne wydawnictwo łomżyńskiej SOLIDARNOŚCI z 1983 r. (Ze zbiorów S. Zgrzywy)
Jan Paweł II w Łomży, 4-5 czerwca 1991 r. (Fot. Arturo Mari, ze zbiorów Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej)
Strona tytułowa okolicznościowego planu miasta wydanego z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Łomży (Ze zbiorów Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży)
Podziękowanie za organizację wizyty Jana Pawła II (Ze zbiorów p. H. Kapuściaka)


opublikował: Wojciech Winko /redakcja.historialomzy@wp.pl/


Dziękujemy za przeczytanie artykułu :)

artykuł powiązany:
https://historialomzy.pl/katalog-wystawy-600-lat-miasta-lomzy-w-dokumencie-archiwalnym-czesc-pierwsza/

Jeśli chcesz być informowana(-y) o nowych artykułach, to polub naszą stronę na https://www.facebook.com/historialomzy
oraz
zgłoś swój akces do grupy na FB:
https://www.facebook.com/groups/historialomzy

438 Ogólnie 4 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Łomża. Ulica Jatkowa

Jest jedną z najstarszych ulic w mieście istniejącą już w XV . Znajduje się obecnie w Centrum między ulicami: Rządową, Pocztarską, Długą i Krótką. Leksem jest przymiotnikiem w for[...]