Państwowa Szkoła Miernicza i Przemysłowo-Leśna w Łomży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży

Jakiś czas temu prof. Henryk Jankowski (pochodzący z Łomży profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, orientalista) przekazał Łomżyńskiemu Towarzystwu Naukowemu im. Wagów w Łomży ulotkę Państwowej Szkoły Mierniczej i Przemysłowo-Leśnej, którą kończył jego ojciec. Została ona znaleziona pośród rozmaitych pamiątek i dokumentów rodzinnych, kiedy porządkowano mieszkanie po zmarłych rodzicach.
Przekazany druk stanowi wartościowy dokument, który  informuje o ofercie edukacyjnej jednej ze szkół i zaświadcza piękną tradycję łomżyńskiej oświaty.
Warto świadomie podchodzić do materiałów zachowanych w rodzinnych archiwach, ponieważ mogą one stanowić cenne źródło poznania, dokument ważny m.in. dla rozeznania historii rodzinnej i regionalnej. 

Ustrój Szkoły.

Państwowa Szkoła Miernicza i Przemysłowo-Leśna w Łomży jest średnią szkołą za­wodową, istniejącą na zasadzie Rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 kwietnia 1924 roku Nr 5778/24 D. III.
Szkoła obejmuje wydziały: a) mierniczy i b) przemysłowo-leśny.
Przy Szkole czynne są: tartak parowy, stolarnia mechaniczna, warsztaty: stolarski, ślusarski i kowalski, laboratorja i pracownie; Szkoła również posiada; internat, stołówkę, piekarnię, ogród i boisko dla gier i sportu.

Uwaga. Z powodu stopniowej likwidacji wydziału mierniczego na mocy zarządzenia Ministerstwa W. R. i O. P. z dnia 23 IV 1931 r. III 1697/31, nowi kandydaci w r. szk. 1932/3 na wydział mierniczy nie będą przyjmowani.
Wydział przemysłowo-łeśny pozostaje nadal w całości i zgłoszenia na ten wy­dział są normalnie przyjmowane.

              Cel i zadania wydziału przemysłowo-leśnego.
Jedyna Szkoła w Polsce, która ma za zadanie teoretyczne wykształcenie i praktyczne wyszkolenie samodzielnych techników w dziedzinie przemysłu leśnego i handlu drewnem.
Do osiągnięcia tego celu Szkoła dąży przez;
1/ wykłady ogólne i specjalne,
2/ repetycje, ćwiczenia i egzamina,
3/ zajęcia praktyczne w szkole, w polu, w lesie i w zakładach przemysłowych.
Szkoła ma wyrobić w wychowańcach swoich pracowitość, sumienność i świadomość 
obowiązków obywatelskich. 

Program nauk i zajęć wydziału przemysłowo-leśnego.
Nauka w Szkole trwa 4 łata, obejmujące 4 kursy, podzielone na 8 semestrów.
Rok szkolny rozpoczyna się 10 września i kończy 1 lipca: wykłady, repetycje, egzaminy i zajęcia praktyczne w laboratoriach i warsztatach trwają od 10 września do 31 maja, od 1-go zaś czerwca do 1-go lipca odbywają się egzaminy przejściowe kursowe, ćwiczenia w lesie i w zakładach przemysłowych.

W Szkole są wykładane następujące przedmioty:
ogólnokształcące: religia, język polski, język niemiecki, historia, geografia, fizyka, chemia, matematyka i przyroda;

  1. pomocnicze: wytrzymałość materiałów, mechanika techniczna, rys. techn. maszynowy i budowlany, budownictwo drzewne i sprzętarstwo, elementy maszyn, techniczne własności drewna z uwzględnieniem jego suszenia, dendrologja i encyklopedja leśnictwa i rachunko­wość kupiecka i fabryczna, korespondencja i prawo cywilne i przemysłowe.
  2. zawodowe: maszynoznawstwo (silniki parowe, spalinowe, wodne), elektrotechnika, mecha­niczna obróbka drewna z uwzględnieniem przemysłu specjalnego drzewnego, brakarstwo, taksacja, opracowywanie planów urządzeń zakładów przemysłowo-drzewnych, handel drze­wem, racjonalna organizacja przedsiębiorstw z kalkulacją wyrobów drzewnych, chemja techniczna.

Uczniowie mają 42 godziny zajęć tygodniowo, t. j. 7 godzin dziennie. W ciągu 4-ch godzin rannych odbywają się wykłady, zaś w 3-ch godzinach popołudniowych przeważnie zajęcia praktyczne.

Opłaty szkolne.

Opłaty szkolne za egzaminy, wpisowe, na pomoce naukowe, za korzystanie z laboratorjów, warsztatów, narzędzi i t. d. wynoszą około 180 zł. rocznie. Prócz tego pobierana jest jednorazowo kaucja warsztatowa, laboratoryjna i narzędziowa w wysokości 35 złotych.

Warunki przyjęcia.

Do Szkoły przyjmowani są kandydaci, posiadający świadectwo ukończenia siedmiu klas publicznej szkoły powszechnej, lub posiadający świadectwo ukończenia równorzędnej ilości klas innych szkół średnich ogólnokształcących, uznanych przez Min. W. R. i O. P.

Na wydział przemysłowo-leśny mogą być przyjmowani kandydaci, prócz wyżej wymie­nionych, posiadający świadectwo ukończenia Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej.

Przedstawiane świadectwa szkolne mają moc prawną tylko w przeciągu 3-ch lat od czasu wyjścia z ogólnokształcącej Szkoły.

Wiek przyjmowanych do Szkoły kandydatów nie powinien przekraczać 17 lat. Starsi wiekiem kandydaci mogą być przyjęci do Szkoły tylko z zezwolenia Kuratorjum Okręgu Szkol­nego Warszawskiego z tern jednak zastrzeżeniem, że służy im prawo odroczenia służby woj­skowej tylko do 22 lat.

Kandydaci do Szkoły składają egzamin sprawdzający z języka polskiego, matematyki i rysunków odręcznych w zakresie wymienionego niżej programu.

Przy wstępowaniu pierwszeństwo mają kandydaci, którzy odbyli praktykę leśną lub przemysłowo-leśną.

Kandydaci do Szkoły po złożeniu egzaminu poddawani są badaniu lekarza szkolnego w celu stwierdzenia fizycznego ich uzdolnienia do przyszłego zawodu.

  • Uczniowie Szkoły winni mieć własne przybory rysunkowe, jako to: cyrkiel i grafion do linji prostych i kół, krzywik, dwie ekierki i linjał podzielony na milimetry.

Zapisy kandydatów do Szkoły przyjmowane są. poczynając od 1 czerwca, w Kancelarji Szkoły codziennie, prócz niedziel i świąt, od godziny 11 do 1 w południe i trwają: na kurs pierwszy do 1 września.

Egzamina wstępne rozpoczynają się na kurs pierwszy 1 września.

Rodzice lub opiekunowie kandydatów, zgłaszający się do Szkoły winni złożyć: a) po­danie na imię Dyrektora Szkoły: b) własnoręcznie napisany życiorys kandydata; c) ostatnie świadectwo szkolne; d) metrykę urodzenia; e) świadectwo moralności, o ile od wystąpienia ze szkoły upłynęło więcej niż jeden rok; f) dwie fotografje z ostatniej doby i opłatę za egza­min : na kurs pierwszy 7 zł.

Na egzaminie wstępnym wymagane będzie:

Na kurs pierwszy. Język polski. Znajomość poprawnego wyrażania swych myśli w’ piśmie i w mowie. Arytmetyka. Gruntowna znajomość całego Kursu i biegłość w rozwią­zywaniu zadań. Algebra. Wiadomości wstępne. Cztery działania nad wyrażeniami al­gebraicznemu Rozłożenie wielomianów’ na czynniki. Algebraiczne ułamki. Zestawiania i rozwiązywanie równań i-go stopnia z jedną niewiadomą i układu równań z wieloma niewia­domemu Zadania. (Podręczniki: Mihułowicza, Wojnicz-Sianożęckiego. Gutkowskiego, lub Feldbiuma). Geometria. Pojęcia wstępne. Figury płaskie, równe i symetryczne. Teorja prostych równoległych. Koło. Umiejętność rozwiązywania zadań Konstrukcyjnych i wylicze­niowych (Podręczniki: Wojtowicza. Łomnickiego, lub Zydlera). Rysunki odręczne. Umiejętność szkicowania z natury.

                       Prawa.

Absolwenci wydziału przedziałowo-leśnego po złożeniu egzaminu końcowego otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, nadające im tytuł „technika przemysłu leśnego” i stwierdza­jące ich przygotowanie dc wykonywania czynności w przedsiębiorstwach i zakładach prze­mysłowych leśnych.

Ukończenie Państwowej Szkoły Mierniczej i Przemysłowo-Leśnej w Łomży nadaje te same prawa w służbie wojskowej, co ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej.

UWAGA. Przy Szkole istnieje bursa dla uczniów. Opłata za mieszkanie, światło, opał i całodzienne utrzymanie wynosi 60 zł. miesięcznie i pobierana jest zgóry za każdy miesiąc.

/red/

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu :)

Jeśli chcesz być informowana(-y) o nowych artykułach, to obserwuj naszą stronę na https://www.facebook.com/historialomzy
oraz
zgłoś swój akces do grupy na FB:
https://www.facebook.com/groups/historialomzy

 

1762 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.