Państwowa Szkoła Miernicza i Przemysłowo-Leśna w Łomży

Jakiś czas temu prof. Henryk Jankowski (pochodzący z Łomży profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, orientalista) przekazał Łomżyńskiemu Towarzystwu Naukowemu im. Wagów w Łomży ulotkę Państwowej Szkoły Mierniczej i Przemysłowo-Leśnej, którą kończył jego ojciec. Została ona znaleziona pośród rozmaitych pamiątek i dokumentów rodzinnych, kiedy porządkowano mieszkanie po zmarłych rodzicach.  

Przekazany druk stanowi wartościowy dokument, który  informuje o ofercie edukacyjnej jednej ze szkół i zaświadcza piękną tradycję łomżyńskiej oświaty. 

Warto świadomie podchodzić do materiałów zachowanych w rodzinnych archiwach, ponieważ mogą one stanowić cenne źródło poznania, dokument ważny m.in. dla rozeznania historii rodzinnej i regionalnej. 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MIERNICZA i PRZEMYSŁOWO-LEŚNA

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży

 

Ustrój Szkoły.

Państwowa Szkoła Miernicza i Przemysłowo-Leśna w Łomży jest średnią szkołą za­wodową, istniejącą na zasadzie Rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 kwietnia 1924 roku hfe 5778/24 D. III.

Szkoła obejmuje wydziały: a) mierniczy i b) przemysłowo-leśny.

Przy Szkole czynne są: tartak parowy, stolarnia mechaniczna, warsztaty: stolarski, ślusarski i kowalski, laboratorja i pracownie; Szkoła również posiada; internat, stołownię, piekarnię, ogród i boisko dla gier i sportu.

Uwaga. Z powodu stopniowej likwidacji wydziału mierniczego na mocy zarządzenia Ministerstwa W. R. i O. P. z dnia 23-IV 1931 r. III 1697/31, nowi kandydaci w r. szk. 1932/3 na wydział mierniczy nie będą przyjmowani.

Wydział przemysłowo-łeśny pozostaje nadal w całości i zgłoszenia na ten wy­dział są normalnie przyjmowane.

Cel i zadania wydziału przemysłowo-leśnego.

Jedyna Szkoła w Polsce, która ma za zadanie teoretyczne wykształcenie i praktyczne wyszkolenie samodzielnych techników w dziedzinie przemysłu leśnego i handlu drewnem.

Do osiągnięcia tego celu Szkoła dąży przez;

  1. wykłady ogólne i specjalne,
  2. repetycje, ćwiczenia i egzamina,
  3. zajęcia praktyczne w szkole, w polu, w lesie i w zakładach przemysłowych. Szkoła ma wyrobić w wychowańcach swoich pracowitość, sumienność i świadomość

obowiązków obywatelskich.                                                                                                       _

Program nauk i zajęć wydziału przemysłowo-lećnego.

Nauka w Szkole trwa 4 łata, obejmujące 4 kursy, podzielone na 8 semestrów.

Rok szkolny rozpoczyna się 10 września i kończy 1 lipca: wykłady, repetycje, egzaminy i zajęcia praktyczne w laboratoriach i warsztatach trwają od 10 września do 31 maja, od 1-go zaś czerwca do 1-go lipca odbywają się egzaminy przejściowe kursowe, ćwiczenia w lesie i w zakładach przemysłowych.

W Szkole są wykładane następujące przedmioty :

  1. ogólnokształcące: religia, język polski, język niemiecki, historia, geografia, fizyka, chemia, matematyka i przyroda ;
  2. pomocnicze: wytrzymałość materiałów, mechanika techniczna, rys. techn. maszynowy i budowlany, budownictwo drzewne i sprzetarstwo, elementy maszyn, techniczne własności drewna z uwzględnieniem jego suszenia, dendrologja i encyklopedja leśnictwa i rachunko­wość kupiecka i fabryczna, korespondencja i prawo cywilne i przemysłowe.
  3. zawodowe: maszynoznawstwo (silniki parowe, spalinowe, wodne), elektrotechnika, mecha­niczna obróbka drewna z uwzględnieniem przemysłu specjalnego drzewnego, brakarstwo, taksacja, opracowywanie planów urządzeń zakładów przemysłowo-drzewnych, handel drze­wem, racjonalna organizacja przedsiębiorstw z kalkulacją wyrobów drzewnych, chemja techniczna.

Uczniowie mają 42 godziny zajęć tygodniowo, t. j. 7 godzin dziennie. W ciągu 4-ch godzin rannych odbywają się wykłady, zaś w 3-ch godzinach popołudniowych przeważnie zajęcia praktyczne.

Opłaty szkolne.

Opłaty szkolne za egzaminy, wpisowe, na pomoce naukowe, za korzystanie z labora- torjów, warsztatów, narzędzi i t. d. wynoszą około 180 zł. rocznie. Prócz tego pobierana jest jednorazowo kaucja warsztatowa, laboratoryjna i narzędziowa w wysokości 35 złotych.

Warunki przyjęcia.

Do Szkoły przyjmowani są kandydaci, posiadający świadectwo ukończenia siedmiu klas publicznej szkoły powszechnej, lub posiadający świadectwo ukończenia równorzędnej ilości klas innych szkół średnich ogólnokształcących, uznanych -orzez Min. W. R. i O. P.

Na wydział pr2emysłowo-)eśny mogą być przyjmowani kandydaci, prócz wyżej wymie­nionych, posiadający świadectwo ukończenia Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej.

Przedstawiane świadectwa szkolne mają moc prawną tylko w przeciągu 3-ch lat od czasu wyjścia z ogólnokształcącej Szkoły.

Wiek przyjmowanych do Szkoły kandydatów nie powinien przekraczać 17 lat. Starsi wiekiem kandydaci mogą być przyjęci do Szkoły tylko z zezwolenia Kuratorjum Okręgu Szkol­nego Warszawskiego z tern jednak zastrzeżeniem, że służy im prawo odroczenia służby woj­skowej tylko do 22 lat.

Kandydaci do Szkoły składają egzamin sprawdzający z języka polskiego, matematyki i rysunków odręcznych w zakresie wymienionego niżej programu.

Przy \ystepowaniu pierwszeństwo mają kandydaci, którzy odbyli praktykę leśną lub przemysłowo-leśną.

Kandydaci do Szkoły po złożeniu egzaminu poddawani są badaniu lekarza szkolnego w celu stwierdzenia fizycznego ich uzdolnienia do przyszłego zawodu.

  • Uczniowie Szkoły winni mieć własne przybory rysunkowe, jako to: cyrkiel i grafion do linji prostych i kół, krzywik, dwie ekierki i linjał podzielony na milimetry.

Zapisy kandydatów do Szkoły przyjmowane są. poczynając od 1 czerwca, w Kancelarji Szkoły codziennie, prócz niedziel i świąt, od godziny 11 do 1 w południe i trwają: na kurs pierwszy do 1 września.

Egzamina wstępne rozpoczynają się na kurs pierwszy 1 września.

Rodzice lub opiekunowie kandydatów, zgłaszający się do Szkoły winni złożyć: a) po­danie na imię Dyrektora Szkoły: b) własnoręcznie napisany życiorys kandydata; c) ostatnie świadectwo szkolne; d) metrykę urodzenia; e) świadectwo moralności, o ile od wystąpienia ze szkoły upłynęło więcej niż jeden rok; f) dwie fotografje z ostatniej doby i opłatę za egza­min : na kurs pierwszy 7 zł.

r

Na egzaminie wstępnym wymagane będzie:

Na kurs pierwszy. Język polski. Znajomość poprawnego wyrażania swych myśli w’ piśmie i w mowie. Arytmetyka. Gruntowna znajomość całego Kursu i biegłość w rozwią­zywaniu zadań. Algebra. Wiadomości wstępne. Cztery działania nad wyrażeniami al­gebraicznemu Rozłożenie wielomianów’ na czynniki. Algebraiczne ułamki. Zestawiania i rozwiązywanie równań i-go stopnia z jedną niewiadomą i układu równań z wieloma niewia­domemu Zadania. (Podręczniki: Mihułowicza, Wojnicz-Sianożęc.<iego. Gutkowskiego, lub Feldbiuma). Geometria. Pojęcia wstępne. Figury płaskie, równe i symetryczne. Teorja prostych równoległych. Koło. Umiejętność rozwiązywania zadań Konstrukcyjnych i wylicze­niowych (Podręczniki: Wojtowicza. Łomnickiego, lub Zydlera). Rysunki odręczne. Umiejętność szkicowania z natury.

Prawa.

Absolwenci wydziału przedziałowo-leśnego po złożeniu egzaminu końcowego otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, nadające im tytuł „technika przemysłu leśnego” i stwierdza­jące ich przygotowanie dc wykonywania czynności w przedsiębiorstwach i zakładach prze­mysłowych leśnych.

Ukończenie Państwowej Szkoły Mierniczej i Przemysłowo-Leśnej w Łomży nadaje te same prawa w służbie wojskowej, co ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej.

UWAGA. Przy Szkole istnieje bursa dla uczniów. Opłata za mieszkanie, światło, opał i całodzienne utrzymanie wynosi 60 zł. miesięcznie i pobierana jest zgóry za każdy miesiąc.

635 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

33 Pułk Piechoty - III

WALKI 33-GO PUŁKU PIECHOTY POD DUNIŁOWICZAMI I GŁĘBOKIEM Dnia 3 czerwca 1920 roku 33-i. pułk piechoty pozostawał w odwodzie do godziny 15 w Łuczaju; na żądanie XVI brygady piech[...]