Regulamin wpisów

Regulamin wpisów kategorii: Kalendarium Łomżyńskie

1. W kategorii można zgłaszać wydarzenie historyczne, które na przestrzeni minionych wieków miało miejsce w obrębie terytorialnym parafii łomżyńskiej, a w okresie historycznym od Polski PRL – w obrębie terytorialnym Łomży. W uzasadnionych przypadkach można zgłosić wydarzenie historyczne mające doniosłe znaczenie dla historii Łomży i ziemi łomżyńskiej, sytuowane poza wyżej wymienionym obrębem terytorialnym.

2. Zgłoszenie można składać wyłącznie w formie mailowej na adres: bractwo.lomza@o2.pl

3. Propozycja wpisu powinna zawierać:

– dokładną datę wydarzenia historycznego,

– proponowaną treść słownego opisu wydarzenia historycznego,

– poszerzony opis okoliczności towarzyszących zgłoszonemu wydarzeniu historycznemu,

– przytoczenie przynajmniej jednego uznanego w badaniach historycznych źródła zgłoszenia, bądź przedstawienie skanu lub odpisu dokumentów źródłowych – potwierdzającego dane zawarte w zgłoszeniu.

4. Zgłaszający propozycję wpisu, zobowiązany jest do prezentacji w mailu swojego imienia i nazwiska.

5. Zgłaszający przyjmuje do wiadomości możliwość dokonania skrótu redakcyjnego w opisie zgłoszonego wydarzenia historycznego.

6. Zgłaszający, którego propozycja zostanie przyjęta do wpisu w poszczególnej kategorii, dostanie mailowe potwierdzenie dokonania wpisu przez redaktora prowadzącego.

7. Redakcja serwisu www.historialomzy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Redakcja serwisu www.historialomzy.pl