Władysław Świderski. Łomża. Część 18.

 

Bibliografia Łomży.

Do opracowania niniejszej monografji posiłkowałem się następującemi źrodłami: Leon Rzeczniowski. „Dawna i teraźniejsza Łomża” Warszawa 1861 r.. Grigorji Worobjow „Łomża” Istoriczeskij wiestnik, tom 82 rok 1900 i „Pamiatnaja Kniżka Łomżyńskoj guberni na 1897 i 1902 god. M. N(apierkowski) „Łomża i Łomżynskaja gubernja” istoriczeski oczerk, Łomż 1915 r. S. Orgelbrand „Encyklopedja powszechna” Tom IX, Warszawa r. 1901 Sulimierski, Chlebowski, Walewski „Słownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” , Warszawa 1884 r. Von Moritz „Aus der Geschichte der Stad Łomża“ , Łomża 1918. Tadeusz Korzon „Wewnętrzne Dzieje Polski za Stanisława Augusta” (1764 — 1794), Kraków Warszawa. rok 1897 Plutarch Polski ,,Łukasiński1′, wydawca J. Mortkowicz. K. Puzyrewski „Polsko – russkaja wojna 1831 goda” , Petersburg 1886. „Dzieje roku 1863“ przez autora Historji dwoch lat ( Walerego Przyborowskiego), tom IV-V Kraków 1919 r. Stanisław Zieliński „Bitwy i potyczki 1863 — 1864“ , Rapperswil 1913 r. Stanisław Koźmian „Rok 1863″ Cederbaum „Powstanie Styczniowe, wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866“ , Warszawa 1917 r., Archiwum miejskie i państwowe w Łomży. Roczniki „Wspólnej pracy“ , Łomża.
Pozatem o Łomży pisali: Rękopis „Istoriczeskaja zapiska o sostojanji  Łomżyńskoj mużskoj gimnazji 1862 — 1912“ , Łomża 1912. Rękopis „Historia domus Lomzensis ab ingresu in eam Patrum Scholarum Piarum ab anno 1774 ad annum 1808″. Baliński i Lipiński „Starożytna Polska pod względem historycznym jeogr. i statyst.”, Warszawa 1843. Krzyżanowski „Dawna Polska“ , Warszawa 1844. Święcki „Opis starożytnej Polski”, Warszawa 1816. Rostowski „Lituanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium“, Wilno 1768. Pawiński, „Polska XVI wieku pod względem  geograficzno — statystycznym”, Tom I i V Wielkopolska i Mazowsze (źródła dziejowe tom XII i XVI), Warszawa A . Pawiński „Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego” (źródła dziejowe), tom VIII, Warszawa 1881. D a s z y ń sk a – Golińska „Ujście solne „, Kraków 1906. Surowiecki. „O upadku przemysłu i miast w Polsce” tom I, Warszawa 1861. Gloger, „Dawna ziemia łomżyńska” (Bibljoteka Warszawska 1876 tom 2), Warszawa 1876. Roepell – C a rów -Z iwier „Geschichte Polens” (Allgem. Staatengeshichte), Gotha 1840-1915. Brandenburger ) „Polniche Geschichte”, Leipzig 1907. Kaindl „Polen „, Leipzig-Berlin 1916. Zivier „  Polen ” , Gotha Holsche Geographie und Statistik von WestS u dund Neu -Ostpreussen “ , Berlin 1800-1807.

Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
 Białymstoku

Spis rzeczy.

Przedmowa

I. Baśnie i legendy

Zaklęty zamek…………………………………………………………………………………………..XI.

Dzwon św. Michała w Łomży……………………………………………………………………XVI.

Na Rycerskim Krzu………………………………………………………………………………..XVII.

                                                                         II. Historja miasta

Niepewne dzieje Łomży……………………………………………………………………………….1.

Pierwsze wzmianki historyczne i przywileje miasta……………………………………….4.

Władze miejskie i sądy……………………………………………………………………………….11.

Dawny handel i rzemiosła………………………………………………………………………….13.

Dawny ratusz i herb miasta……………………………………………………………………….15.

Rozwój miasta w wiekach średnich…………………………………………………………….16.

Zaludnienie w wiekach XVI i XVII……………………………………………………………..19.

Dawne kościoły . . . ………………………………………………………………………………….20.

Ważniejsze historyczne wypadki i przyczyny upadku dawnej Łomży. …………..25.

Wojna o koronę polską r. 1733-1735 i Stach Konwa . . . ………………………………35.

Czasy panowania Stanisława Augusta r. 1764-1794 . . . ………………………………36.

Powstanie Kościuszkowskie…………………………………………………………………….38.

Rządy pruskie r. 1797-1809……………………………………………………………………..41.

Księstwo Warszawskie……………………………………………………………………………43.

Rok 1 8 1 2 ……………………………………………………………………………………………45.

Królestwo Kongresowe . . . …………………………………………………………………….46.

Walerjan Łukasiński i rok 1831 …………………………………………………………….. 49.

Łomża w okresie od 1832 do 1863 r. ……………………………………………………… 58.

Rok 1863 . . . . …………………………………………………………………………………….. 62.

Okres popowstaniowy 1864-1914 . ………………………………………………………..109.

Wojna europejska . . . . …………………………………………………………………………121.

Ogłoszenie niepodległości Kr. Polskiego ………………………………………………..125.

Wkroczenie 1 p. p. legjonow do Łomży ………………………………………………….130.

Władze miejskie za czasow okupacji . ……………………………………………………132.

Odgłosy traktatu brzeskiego . . ……………………………………………………………..136.

Rozbrojenie Niemcow . . …………………………………………………………………….. 137.

Władze miejskie odrodzonej Rzeczpospolitej …………………………………………140.

Wydzielenie miasta z powiatu . . …………………………………………………………..143.

Powitanie pierwszego przedstawiciela Rządu ………………………………………..144.

Inwazja bolszewicka r. 1920 . . …………………………………………………………….147.

III. Statystyka miejska

Obszar miasta, nieruchomości miejskie i gęstość zaludnienia . . …………… 167.

Liczba mieszkańców . . ………………………………………………………………………167.

Rynki, place i ulice publiczne . . ………………………………………………………….169.

Ogrody, zielińce i plantacje miejskie . …………………………………………………169.

Majątek miejski . . . . …………………………………………………………………………170.

Zakłady użyteczności publicznej . ……………………………………………………….172.

Szkolnictwo i oświata . . . …………………………………………………………………..175.

Przemysł i handel . . . . ………………………………………………………………………176.

Urzędy i instytucje . . . . …………………………………………………………………….176.

Towarzystwa, zrzeszenia i związki . ……………………………………………………177.

Władze samorządowe w Łomży . . …………………………………………………….180.

Szpitalnictwo i lecznictwo . . …………………………………………………………….185.

Opieka społeczna . . . ……………………………………………………………………….186.
Sprawozdania kasowe  z  r. 1826, 1914, 1916 i budżet miejski 1926 r. . … 187.

Wyszczególnienie wpływów i wydatków z przed stu lat………………………..191.

Bibljografja Łomży. . . . ……………………………………………………………………195.

K O N I E C .

Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
 Białymstoku
30461

Materiał pobrano z Podlaskiej biblioteki Cyfrowej

Redakcja Serwisu

 

 

835 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Bracia Grabowscy.

We „Wspólnej Pracy” nr 4 z dnia 21 stycznia 1911 roku zamieszczono poniższą informację: Koncert na rzecz straży ogniowej, z udziałem wychowańców konserwatorjum warszawskiego p.p. [...]