Sprawozdanie szkolne – Prywatna męska VII-o klasowa Szkoła Handlowa w Łomży.

Od redakcji:
Redakcja portalu historialomzy.pl kontynuując cykl artykułów z tygodnika „WSPÓLNA PRACA” zainicjowany przed laty, przez nieodżałowanej pamięci redaktora naczelnego portalu Henryka Sierzputowskiego, publikuje w nim wybrane artykuły tematyczne z w/w tygodnika, będącego skarbnicą wiedzy o ówczesnym życiu społeczno-gospodarczym mieszkańców Łomży i ziemi łomżyńskiej. W brzmieniu publikowanego artykułu redakcja zachowuje oryginalną składnię, styl, język oraz tytuł.


Sprawozdanie szkolne

Prywatna męska VII-o klasowa Szkoła Handlowa w Łomży.

Krótkie sprawozdanie naukowo-wychowawcze za rok 1909 -10

Otwarcie roku szkolnego. Rok szkolny rozpoczął się posiedzeniem Rady pedagogicznej w dniu 31, sierpnia, na którym rozważano podania petentów, przyjęto rozkład egzaminów i tematy egzaminacyjne. Egzaminy, przejściowe i wstępne, odbywały się od 1. do 5. września. Wykłady rozpoczęły się w dniu 9. września, po nabożeństwie, odprawionym dla młodzieży szkolnej.
Ilość uczniów i oddziałów. Po obliczeniu rezultatów egzaminów powakacyjnych w dniu 5. września okazało się uczniów, zakwalifikowanych do promowania (przed i po wakacjach) 287, do pozostawienia na drugi rok w tej samej klasie 43, do przyjęcia z pośród nowych kandydatów 74. razem 374 uczniów. Jednak w dniu rozpoczęcia lekcji do szkoły stawiło się tylko 316 uczniów. – – pozostali 58 opuścili szkołę dla niewiadomych powodów, bez uprzedniego zawiadomienia o tym zarządu szkoły ze strony rodziców. Wobec tego Rada opiekuńcza szkoły postanowiła otworzyć 11 oddziałów, w których ilość uczniów była następująca: klasa wstępna 15, pierwsza 48, druga oddział A 32, druga oddział B 23, trzecia oddział A 31, trzecia oddział B 33, czwarta oddział A 27, czwarta oddział B 30, piąta 35, szósta 21, siódma 20 uczniów.
Zespół pedagogiczny. Personel pedagogiczny, w którym zaszły duże zmiany (oprócz nowego dyrektora wstąpiło na nowo do szkoły 6 nauczycieli), przedstawiał się jak następuje: 1) Tomasz Niklewski, dyrektor szkoły (ukończył wydział fizyczno-matematyczny uniwersytetu petersburskiego z dyplomem 1. stopnia, posiada wyższe świadectwo nauczycielskie z prawem wykładania matematyki, fizyki, mechaniki i astronomji. były dyrektor gimnazjum polskiego w Łodzi) wykładał w najwyższych klasach matematykę, fizykę i kosmografię, razem godzin 11;  2) ksiądz Witold Supiński (ukończył seminarjum w Sejnach) nauczał religii we wszystkich klasach, razem godzin 20;  3) Franciszek Stopa (ukończył wydział filozoficzny uniwersytetu krakowskiego i wiedeńskiego, posiada świadectwo nauczycielskie) wykładał język, literaturę i historję polską, razem godzin 30, był gospodarzem klasy V-ej;  4) Konstanty Bzowski (ukończył wydział przyrodniczy uniwersytetu petersburskiego), wykładał nauki przyrodnicze we wszystkich klasach. ponadto propedeutykę gieografji i gieografję Polski, razem godzin 27, był gospodarzem klasy czwartej, obydwuch oddziałów, i sekretarzem Rady pedagogicznej; 5) Bronisław Oszubski (ukończył politechnikę warszawską, posiada świadectwo nauczycielskie) wykładał matematykę, arytmetykę handlową i fizykę, razem godzin 31, był gospodarzem klasy VI-ej; 6) Juliusz Kleindienst (wychowaniec uniwersytetu dorpackiego, posiada świadectwo nauczyciela gimnazjum) wykładał języki niemiecki i łaciński w wyższych klasach, razem godzin 19, był gospodarzem klasy VII-ej; 7) Hipolit Andrejew (ukończył wydział historyczno-filologiczny uniwersytetu petersburskiego z dyplomem I-go stopnia, wykładał język, literaturę i historję rosyjską, tudzież gieografję powszechną i Rosji, razem godzin 30;  8) Feliks Beczkowicz (wychowaniec politechniki ryskiej) wykładał buchalterję. towaroznawstwo, ekonomję polityczną i gieografję handlową. razem godzin 10;  9) Mikołaj Modestow (ukończył wydział prawny w uniwersytecie moskiewskim) wykładał język rosyjski, godzin 10; 10) Michał Wesołowski (ukończył wydział prawny w uniwersytecie noworosyjskim) wykładał prawoznawstwo, godzin 2; 11) Katarzyna Dieckman (ukończyła gimnazjum, posiada świadectwo nauczycielskie) nauczała języka niemieckiego i francuskiego, razem godzin 20;  12) Maria d’Anjou, (kształciła się we Francji, posiada tutejsze świadectwo nauczycielskie) nauczała języka francuskiego,  godzin 18;  13) Mateusz Wróblewski (posiada świadectwo nauczycielskie) nauczał języka niemieckiego, godzin 12 po opuszczeniu już w pierwszym kwartale szkoły przez pana Wróblewskiego dla korzystniejszej posady część lekcji jego objął p. Kleindienst, na pozostałe została zaproszona 14)  Lucyna Bzowska (Zaydel) – posiada świadectwo nauczycielskie, godzin 6; 15) Eugenia Andrejew (Kowieko) – (skończyła gimnazjum, posiada świadectwo nauczycielskie), nauczała języka rosyjskiego w niższych klasach, razem godzin 24; 16)  Kazimierz Kęsicki (wychowaniec seminarjum nauczycielskiego) – nauczał większości przedmiotów w klasie wstępnej, ponadto miał kilka godzin w klasie I-ej i II-ej, razem godzin 30, był gospodarzem klasy wstępnej i I-ej;  17) Antoni Skiwski (wychowaniec szkoły rysunkowej) nauczał rysunków i kaIigrafji, razem godzin 20, był gospodarzem klasy II-ej, obydwuch oddziałów: 18) Mieczysław Bodalski (posiada świadectwo na prawo nauczania), nauczał gimnastyki i slojdu, razem godzin 19, był gospodarzem klasy III-ej. obydwuch oddziałów; 19) doktor Ferrante Marconi (wychowaniec uniwersytetu warszawskiego) – lekarz szkolny; 20) Władyslaw Szwejcer – sekretarz szkoły. W kwartale III-im p. Dieckman dla nieodwołalnej kuracji musiała wyjechać i lekcje jej objął częściowo p. Kleindienst, częściowo p. Bzowska.
Plan nauk. Stosownie do porozumienia nowozaangażowanego dyrektora z Radą opiekuńcza szkoły do planu nauk zostały wprowadzone następujące zmiany: 1) wprowadzono naukę języka łacińskiego od klasy IV-ej włącznie; 2) wprowadzono naukę slojdu w klasach od wstępnej do III-ej włącznie; 3) wprowadzono naukę gimnastyki we wszystkich klasach; 4) pozmieniano ilość godzin tygodniowych na wykład niektórych przedmiotów w niektórych klasach (języki, historja i przedmioty specjalne), nie zwiększając znacznie ogólnej ilości godzin wykładowych w każdej klasie. Według tego planu ogólna ilość godzin w siedmiu klasach normalnych (nie licząc oddziałów równoległych) i wstępnej wyniosła według poszczególnych dziedzin: 1 religia 14, historja (powszechna, Polski i Rosji) 17, prawoznawstwo 2, ekonomja polityczna 2, razem dziedzina nauk społeczno-filozoficznych godzin 35, 2) język polski 26, rosyjski 26, niemiecki 21, francuski 18, łaciński 12, razem grupa nauk lingwistycznych 103; 3) arytmetyka 13, algiebra 9, gieometrja 6, trygonometria 1, gieometrja analityczna 1, wstęp do analizy wyższej 1, razem przedmioty matematyczne godzin 31; 4) kurs propedeutyczny przyrody 7 godzin, botanika 2, zoologia 1, anatomja człowieka 1, chemja 6, gieologja 1, biologja 1, fizyka 6, kosmografia 1, gieografja (powszechna, Polski i Rosji) 8, razem grupa nauk przyrodniczych godzin 34; 5) arytmetyka handlowa 2, buchalteria 4. towaroznawstwo 2, gieografja. handlowa 2, razem seria przedmiotów specjalnych godzin 10; 6) kaligrafia 6. rysunki 8, slojd gimnastyka 9, razem grupa nauk estetycznych godzin 22. Razem w ośmiu klasach godzin tygodniowych było 235, a w 11 oddziałach, jakie istniały, razem godzin 329, przyczym według klas ta ilość godzin była następująca: wstępna 26, pierwsza i druga po 28, trzecia i czwarta po 30, piąta 32, szósta 33, siódma 34. Ponadto prowadzone były poza planem, bezpłatnie, lekcje dodatkowe następujące: 1) dla 11 uczniów klasy VII-ej, wybierających się na studja techniczne, przez cale II-ie półrocze kurs gieometrji wykreślnej (Niklewski); 2) dla grupy uczniów z klas VI-ej i VII-ej, słabszych w języku niemieckim, dodatkowy kurs tego języka (Kleindienst); 3) dla życzących sobie z klasy VI-ej i V-ej kurs języka esperanckiego (Niklewski, – kurs ten dla braku czasu został przerwany w drugim półroczu); 4) pozaprogramowe lekcje gimnastyki dla różnych klas (Bodalski), których odbyło się 41 przy ogólnej liczbie ćwiczących 751, prawie po 18 na każdej lekcji.
(c. d. n.).

sloid – roboty ręczne (przyp. red.)

oprac. /Wojciech Winko/
źródło: Podlaska Biblioteka Cyfrowa, „WSPÓLNA PRACA” nr 20 z 13 sierpnia 1910r, str.: 4,5,6


Dziękujemy za przeczytanie artykułu :)


Jeśli chcesz być informowana(-y) o nowych artykułach, to zgłoś swój akces do grupy na FB:
https://www.facebook.com/groups/historialomzy

503 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Rachuba czasu.

Starsze pokolenie określało kalendarz jako blok zrywanych codziennie kartek podających datę, czyli umowne oznaczenie dnia, miesiąca i roku, czasami imieniny , godziny wschodu i zac[...]

Zawodowe próżniactwo

Poniżej zamieszczamy kolejny, zapowiadany ( https://historialomzy.pl/39726-2/ ) , artykuł Adama Chętnika. Redakcja serwisu Zawodowe próżniactwo Niemało dziś mamy u siebie oszus[...]