XX LAT ŁOMŻYŃSKIEGO OZPN

XX LAT ŁOMŻYŃSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

PIONIERSKI OKRES (1976-80)
Dokonany w 1975 r. podział administracyjny kraju, w wyniku którego powstało Łomżyńskie, spowodowało tworzenie struktur administracyjnych, kulturalnych, sportowych itp. nowego województwa. Tak też 15 sieipnia 1976 r. na zwołanym w Łomży sejmiku piłkarskim z udziałem działaczy klubowych i sędziów piłkarskich z terenu województwa powołano do życia Okręgowy Związek Piłki Nożnej (dalej OZPN) z siedzibą w Łomży przy ul. 1 Maja (obecnie na miejscu tamtejszego budynku mieści się Wojewódzka Biblioteka Publiczna). Prezesem został wybrany pracownik Komendy Wojewódzkiej MO – kpt. mgr Aleksy Iwaniuk, a sekretarzem biura – Bogdan Szpurko, na którego barkach spoczął główny ciężar organizacyjny – stworzenie biura i wydziałów: Gier i Ewidencji (Rafał Wszędyrówny), Szkolenia (Andrzej Targ), Wychowania, Okręgowego Kolegium Sędziów (Bronisław Szymański), opracowanie terminarzy roz­ grywek i regulaminów gier, powołanie reprezentacji młodzieżowej, zakup strojów sędziowskich, pozyskanie ludzi do społecznej działalności. Dużą pomoc w tym pionier­ skim okresie udzielili mu panowie Piotr Kossakowski, Bogdan Liniewski, Zygfryd Wasilewski. Przyjęto też model prowadzenia rozgrywek. Seniorzy mieli grać wg następującego klucza: III liga (Warmia Grajewo); IV liga (grała wspólnie z drużynami OZPN Ostrołęka). Występowało w niej 6 drużyn łomżyńskich (ŁKS Łomża, Orzeł Kolno, Ruch Wysokie Mazowieckie, Sparta Szepietowo, Wissa Szczuczyn); V liga – okręgowa (liczyła 8 zespołów) oraz liga juniorów młodszych i trampkarzy starszych.
Wg stanu na 1980 r. w OZPN zarejestrowanych było 1130 zawodników, których szkoliło 23 trenerów i instruktorów. Ból głowy działaczy sprawiał opłakany stan bo­ isk. Z 9 na których toczono gry, tylko w Kolnie spełniało wszystkie niezbędne warunki. Murawa 7 przypominała klepiska.
Do niewątpliwych plusów pierwszego czterolecia działania Związku było pozyskanie aktywu społecznego, fakt nieprzerwanego reprezentowania Okręgu na szczeblu centralnym (III liga), nadawanie tonu rozgrywkom międzywojewódzkim (IV liga) przez drużyny łomżyńskie, stworzenie niezłych zespołów reprezentacyjnych juniorów, zorganizowanie dla nich kilku zgrupowań szkoleniowych, zorganizowanie dwu­ dniowej kursokonferencji trenerskiej w Kolnie oraz meczu międzypaństwowego junio­ rów Polska – Bułgaria.

KURS NA MŁODZIEŻ (1980-84)
13 kwietnia 1980 r. odbyło się I Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Prezesem ponownie został wybrany A. Iwaniuk. zaś na miejsce B. Szpurko, który odszedł do pracy w WFS zatrudniono na stanowisku sekretarza Ryszarda Podsiada. Jako główny cel na następną kadencję działacze zaplanowali kurs na młodzież. Służyć temu miało zorganizowanie rozgrywek dla młodzieży szkół podstawowych i średnich (oprócz istniejących już rozgrywek klubowych), ścisła współpraca z Szkolnym Związkiem Spo­ rtowym, Inspektoratem Oświaty, szkolenie trenerów i kandydatów na instruktorów, powołanie trenera-koordynatora.
13 marca 1981 r. powołano Radę Trenerów. Na jej czele stanął A. Targ a jej skład tworzyli: Kazimierz Dąbrowski (Olimpia Zambrów), Mieczysław Danielewski (ŁKS), Ryszard Kiełczewski (Orzeł Kolno), Ireneusz Pawłowski (Sparta Szepietowo). Miała ona wcielać w życie uchwałę Zebrania w temacie młodzieżowym. Służyć temu miał również opracowany przez nią 17 punktowy program działania. Staraniem Wydziału Szkolenia realizowano perspektywiczny plan szkolenia drużyn młodzieżowych dla potrzeb reprezentacji walczących w rozgrywkach o puchar Wacława Kuchara i OSM. Jednak za największy sukces uznano powołanie w sezonie 84/5 łomżyńsko-ostrołęc-kiej klasy juniora młodszego i trampkarza starszego, co miało podnieść poziom mło­ dych piłkarzy.

ZMIANY MOTOREM POSTĘPU (1985-88)
Kolejne – II Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OZPN odbyło się 17 lutego 1985 r. Wybrano nowe władze, a na ich czele stanął ponownie A Iwaniuk. Pod koniec roku z powodów służbowych opuszcza on Łomżę a jego miejsce do roku 1987 piastuje Eugeniusz Kosiński. Po jego odejściu następuje ośmiomiesięczny okres przerwy na stolcu prezesa. Funkcję tę w sierpniu 1987 r. przyjął ppłk Henryk Pestka. Zmiany nie ominęły i innych stanowisk. Sekretarzem Związku po R. Podsiadzie zostaje były zawo­ dnik ŁKS – Maciej Ruszczyk. Trwa kontredans na stanowisku trenera-koordynatora. Jest nim początkowo Mieczysław Danielewicz eks trener ŁKS Zbigniew Bania, a po niedługim okresie Andrzej Misiejuk, absolwent warszawskiej AWF. Następnie nowym przewodniczącym Wydziału Szkolenia zostaje Kazimierz Dąbrowski – trener Olimpii Zambrów. Tak duże zmiany personalne w strukturach Związku miały niewątpliwie wpływ na jego funkcjonowanie nie sprzyjały ciągłości pracy, realizacji celów nakreślonych przez Zebranie, z drugiej jednak strony wniosły nowe, ożywcze spojrzenie na zadania Okręgu i zmieniły styl pracy Zarządu. Poszczególne wydziały większą samodzielność, ale też były skrupulatnie rozliczane z efektów pracy. M. in. efektem tych posunięć w sferze sportowej były coraz lepsze wyniki osiągane przez reprezentacje młodzieżowe. Drużyna walcząca o puchar W. Ku chara po raz pierwszy awansowała do 4 drużynowego finału, Zbigniew Stańczyk z Olimpii Zambrów znalazł się w szerokiej kadrze Polski juniorów mł., ŁKS Łomża awansował ponownie do III ligi (88), Grom Czerwony Bór w rozgrywkach o Puchar Polski awansował aż do IV rundy szczebla ogólnopolskiego (1/16), reprezentacja seniorów OZPN Łomża pokonała 4-2 repr. Ostrołęki w walce o „Trzech prezesów”. Ze spraw organizacyjnych należy odnotować zmianę miejsca siedziby Związku, który przeniósł się z budynku przy ul. Zjazd do budynku WOSiR-ul.Zjazd 14

SAMODZIELNY I NIEZALEŻNY (1989-94)
Rozwiązanie WFS (91) i Łomżyńskiego Towarzystwa Sportowego (92), w skład których wchodził OZPN Łomża sprawiło, że Związek stał się samodzielnym organizmem, który musiał znaleźć swoje prawne miejsce w istniejącej rzeczywistości. Dzięki osobistemu zaangażowaniu prezesa, który opracował statut Związku i doprowadził do jego rejestracji w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki UW co nastąpiło 26 marca 1993 r. Związek stał się stowarzyszeniem przyjmując nazwę Łomżyński Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Łomży i uzyskał osobowość prawną. Umożliwiło mu to założe­ nie własnego konta bankowego i podjęcie samodzielnej działalności finansowej i go­ spodarczej. Siedziba Związku przeniesiona została do budynku Ligi Obrony Kraju przy ul. Zjazd 16. Pomieszczenie biurowe wyposażono w niezbędny do pracy sprzęt i podłączono do sieci telefonicznej.
W okresie między III Zebraniem (10.12.1988) a Walnym Zgromadzeniem (10.12.1994) 11 osobowy Zarząd uczynił dużo na rzecz upowszechnienia piłki nożnej. Zorganizowano rozgrywki ligowe drużyn szkolnych, częściej urządzano turnieje halo­ we w okresie zimowym, na łamach „Kontaktów” i „Kuriera Podlaskiego” systematycz­ nie informowano o wydarzeniach piłkarskich, zamieszczono sprawozdania z meczów ligi okręgowej i reprezentacji juniorów. Podniesiono również poziom organizacyjny imprez sygnowanych przez Związek. Do dobrej tradycji już weszło nagradzanie finali­ stów Pucharu Polski, mistrzów Okręgu w poszczególnych klasach rozgrywkowych oraz trenerów medalami. Reprezentanci kończący grę honorowani są specjalnie z tej okazji wydanymi dyplomami i młodzieżową odznaką PZPN. Uatrakcyjniono rozgryw­ ki poprzez wprowadzenie klasyfikacji na najlepszego strzelca i bramkarza oraz przywrócono klasyfikację fair play.
Do sukcesów sportowych zaliczyć należy awans po raz pierwszy w historii Okręgu reprezentacji młodzieżowej kierowanej przez Mariusza Półtorzeckiego do finału makroregionu (2m. – 1991 r.), awans 2 drużyn juniorów Olimpii Zambrów (starszych i młodszych) do najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju – ligi makroregionalnej. Systematycznie wzrasta ilość drużyn w rozgrywkach wszystkich szczebli. W 1991 r. było ich 21, w 1993 r. – 35, w 1994 r. – 36. Podobnie było w rozgrywkach pucharowych. W 1991 r. wystartowało ich 16, w 1994 r. – 24. Po raz pierwszy w historii OZPN (94) zorganizowano rozgrywki „żaków” dla chłopców 12-letnich.

PRZEŁAMYWANIE BARIER (1995-96)
Walne Zgromadzenie w 1994 r. nakreśliło władzom Związku kolejne zadania do osiągnięcia w najbliższym czteroleciu. Niektóre z nich są w dotychczasowej działalności zupełnym nowum, a ich realizacja stanowić będzie przełamywanie kolejnych barier na drodze dalszego rozwoju łomżyńskiej piłki nożnej. Zaliczyć do nich należy:
– upowszechnianie halowej piłki nożnej (od 2 lat prowadzone już są mistrzostwa Okręgu we wszystkich grupach wiekowych z seniorami włącznie. Ich pierwszym mistrzem została drużyna łomżyńskich „Kontaktów”);
– promocja kobiecej piłki nożnej (w 1996 r. po raz pierwszy w historii łomżyńskiej piłki do rozgrywek zgłoszono dwie drużyny dziewcząt);
– zorganizowanie mistrzostw Okręgu chłopców w wieku 10-12 lat (również po raz pierwszy w historii województwa), wykorzystując fakt powstania Uczniowskich Klubów Sportowych;
– zorganizowanie ligi oldboyów;
– opracowanie monografii Związku i historii łomżyńskiej piłki nożnej;
– przeprowadzenie plebiscytu na najlepszego trenera i piłkarza XX-lecia.
Znając determinację prezesa oraz rzutność działaczy piłkarskich można być pewnym, że te niełatwe cele zostaną osiągnięte. Będzie to stanowić piękne ukoronowanie dwudziestoletniej działalności Łomżyńskiego OZPN.
Łomżyński OZPN jak każdy szanujący się związek w kraju, dba o swój wizerunek i promocję swej działalności. Służą temu m.in. wykonane proporczyki, medale okolicznościowe, odznaki. W swej dotychczasowej XX-letniej historii wydał:
a) odznaki

  odznaka-1

Pierwsza odznaka wydana została prawdopodobnie w Łodzi pod koniec lat 70-tych. Przedstawia ona biało-czarną piłkę z zewnętrznym złocistym otokiem, na którym widnieje napis: OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMŻY. U góry piłki umieszczono czerwony herb Łomży ze złocistym jeleniem. Całość wykonana w metalu, mocowana na szpilkę. Odznaka jest lakierowana (9 mm).

odznaka-2

Równocześnie z nią wydano drugą odznakę dla Okręgowego Kolegium Sędziów. Posiada identyczny wzór jak poprzednia, a różni się jedynie napisem, który brzmi: OKRĘGOWE KOLEGIUM SĘDZIÓW W ŁOMŻY.

odznaka-3

Kolejna odznaka wydana została w 1989 r. W ilości 1000 szt. w Częstochowie w Zakładzie „Metaloplastyka” Doroty Bednarczyk. Jest ona lakierowana, metalowa, mocowana na szpilkę. Ma kształt pięciokątnej tarczy w barwach Związku. Górna część podzielona jest na dwa pola węższe koloru białego z pionowym złocistym napisem OZPN, większe kolom czerwonego ze złocistym jeleniem skaczącym przez złotą piłkę. Dolna część tarczy zielona i mieści napis: ŁOMŻA oraz błędną datę powstania Związku – 1975 (powinno być 1976). Autorem projektu jest Henryk Pestka.

odznaka-4

Czwarta odznaka wydana została 20.10.1993 r. a ustanowiona uchwałą Zarządu jako wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla łomżyńskiej piłki nożnej. Jej autorem był również H. Pestka, zaś wykonana w Pracowni Złotniczej „TALI­ ZMAN” Zbigniewa Jedynaka w Łomży, ul. 3-Mąja 3E. Wartość jej podnosi fakt, że wydano jej tylko 50 sztuk. Każda też jest numerowana. Wykonano ją w srebrze o próbie 925. Mocowana na szpilkę. Jest okrągła (20 mm). Przedstawia skaczącego jelenia. Z jego lewej strony znajduje się gałązka z liśćmi. Z prawej w otoku napis: ŁOMŻYŃSKI OZPN, pod nim: ZA ZASŁUGI.

odznaka-5

Jubileusz XX-lecia postanowiono upamiętnić odznaką jubileuszową. W tym celu rozpisano wśród uczniów Liceum Plastycznego konkurs na projekt odznaki. Spośród 11 prac wybrano projekt Dariusza Wierzbowskiego, który nieco modyfikując przesłano do Klubu Kolekcjonerów Odznak Sportowych T.S. „Tramwaj” w Krakowie, które wzięło na siebie dzięki życzliwości prezesa Oskara Emericha. Koszt wykonania matrycy i zleciło wykonanie znanemu grawerowi Tadeuszowi Śliwińskiemu w Czarnej Wsi k. Swarzędza. Związek zamówił jej 50 sztuk. Wykonana w emalii, dwuczęściowa, mocowana na szpilkę. Przedstawia ona złotą rzymską XX, na którą nałożona jest okrągła czerwono-biała piłka ze zło­ tym jeleniem, otoczona czerwonym oto­ kiem, na którym widnieje napis: OKRĘGO­ WY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ. ŁOMŻA 1976. Pod odznaką umieszczono zielony wieniec z liśćmi dębowymi.

odznaka-6

Niejako przy okazji produkcji tej odznaki powstała zwykła, którą stanowi element nałożony na odznakę jubileuszową. Zamówiono jej 100 sztuk.

b) proporczyki
Autor ma ich w swoich zbiorach cztery.

Walne zebranie 2

Walne zebranie 1

Pierwszy wydano w 1980r. z okazji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OZPN o czym świadczy stosowny na nim zapis wraz z nazwą miejscowości i datą: ŁOMŻA-MARZEC-1980. Umieszczony on jest na białym tle nad i pod stylizowanym herbem z zielonym tłem i podobizną jelenia. Druga strona proporczyka ma kolor zielony. Umieszczono na nim biało-czerwona piłkę z błękitnym otokiem, nad piłką umieszczono napis: OKRĘGOWY, na piłce ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, pod nią ŁOMŻA. Napis na piłce jest biały, pozostały w kolorze czerwonym. Ma on kształt owalny.

PR-2

Z okazji III (powinno być II) walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego (17.11.85 r.) wydano również proporczyk. Wykonano go w łomżyńskiej Pracowni Andrzeja Czarneckiego. Na prostokątnym materiale koloru czerwonego umieszczono miedziany prostokąt przedstawiający na tle bramkarskiej siatki piłkę z napisem OZPN, a na owalu: III WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE. Pod piłką w ramce napis: ŁOMŻA 17.II. 1985 r. Pod blaszkąna dwóch sznurkach znajduje się odciśnięty w laku herb Łomży.
Trzeci proporczyk mający charakter „roboczy”, wręczany z okazji spotkań repre­ zentacji kapitanom drużyn przeciwnych, bądź kolekcjonerom. Ma kształt prostokąta.

Łomża 1Łomża 2
Na białej stronie gumowe liternictwo i piłka biało-czerwona z granatowym otokiem. Napis u góry: OKRĘGOWY, na piłce; ZWIĄZEK . PIŁKI. NOŻNEJ., pod nią napis: ŁOMŻA. Liternictwo również koloru granatowego. Druga strona podzielona jest na dwa podłużne biało-czerwone pola. U góry granatowy napis: ŁOMŻA, pod nim stylizowana brązowa tarcza z żółtym jeleniem na czerwonym tle, skaczącym przez białe kamienie. Wykonane również w gumie. Proporczyk wydany prawdopodobnie w połowie lat 80-tych.

OZPN 3OZPN 4

Czwarty proporczyk wydany został na początku lat 90-tych. Ma również kształt prostokąta i wykonany tą samą techniką gumowania. Jedna jego część jest koloru czerwonego pokryta pionowymi białymi liniami. U góiy mieści się napis w wiśniowym kolorze: OZPN, pod spodem brązowa tarcza. Wewnątrz takiego samego koloru jeleń skaczący przez siwe kamienie. Pod spodem niebieski napis: ŁOMŻA. Druga strona jest koloru khaki. U góiy na piaskowym poprzecznym polu czarny napis: OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ. Pod nim różowo-biała piłka a pod nią biały napis: ŁOMŻA. U dołu żółte frędzle.

WFS.1WFS.2

Proporczyk OZPN – u z okresu działalności Wojewódzkiej Federacji Sportu

Proporczyk WFS jest mi nieznany. Wydany przed 1991 rokiem. Jak pozostałe, ma kształt prostokąta. Z jednej strony na zielonym tle sylwetka piłkarza kopiącego futbolówkę z białego punktu imitującego miejsce rozpoczęcia gry, lub rzut karny. Na białym tle napis: ŁOMŻA.
U góry na niebiesko-białym półkolu napis: OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WFS.
Po drugiej stronie proporczyka błękitne tło przecina pośrodku biało-czerwony pasek. Na jego 3/4 wysokości herb Łomży – zielony jeleń na białym tle. Herb otoczony zielonym paskiem. U dołu proporczyka białe frędzle.

 

PRSpro-s

Proporczyk Okręgowego Kolegium Sędziów Łomży

Ostatni proporczyk jest „wizytówką” Okręgowego Kolegium Sędziów. Jego przednia część ma kolor żółty, poprzecinany na całej długości jaśniejszymi paskami. Pośrodku, na tle 5 ukośnych czarnych pasów, zielone koło otoczone motywem18 siwych „gwizdków”, w środku którego umieszczono odznakę sędziowską – Polskie Kolegium Sędziów. U góry czarny, gumowany napis: OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ OKRĘGOWE KOLEGIUM SĘDZIÓW. Poniżej, na szarej, gumowanej „banderii”?, napis: ŁOMŻA, u spodu data: 1976.
Odwrotna strona proporczyka ma kolor zielony, poprzecinany białymi liniami. U góry, po lewej stronie, znajduje się gwizdek, poniżej herb Łomży – na czerwonym tle żółty jeleń skaczący przez biało-zielone kamienie. Herb otoczony jest biało-brązowym ornamentem. U dołu na żółtym pasku, napis: SPORT, przy czym litera „O” ma kształt piłki.

 

 

 

d) medale
Miały charakter okolicznościowy i wydawane są od 1994 r. finalistom Pucharu Polski oraz mistrzom Okręgu w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Autor opracowania Henryk Pestka
Kolekcjoner Łomżyński 6/96
Odznaki Henryk Pestka
Proporczyki Henryk Pestka i Ryszard Podsiad

Rozgrywki OZPN Łomża
Rozgrywki ligowe
W ramach łomżyńskiego OZPN, rozgrywki ligowe toczyły się w sezonach 1976/77-1999/2000. Najwyższą klasą rozgrywkową była klasa okręgowa, poniżej istniały A klasa i B klasa. W pierwszych dwóch sezonach OZPN Łomża prowadził wspólne rozgrywki klasy okręgowej z OZPN Ostrołęka, a od sezonu 1978/79 – także z OZPN Ciechanów. Zwycięzca klasy okręgowej uzyskiwał bezpośredni awans do III ligi (z wyjątkiem sezonu 1979/80, gdy musiał grać w barażach). W sezonie 1989/90 utworzono wspólną klasę okręgową białostocko-łomżyńsko-suwalską. Od sezonu 1990/91 OZPN Suwałki utworzył swoją klasę okręgową, a zespoły z OZPN Łomża grały w jednej okręgówce z drużynami z OZPN Białystok. Zwycięzca tej ligi awansował do III ligi, a zespół, który zajął 2. miejsce grał w barażu między innymi ze zwycięzcą suwalskiej klasy okręgowej. Gdy w sezonie 1996/97 powołano IV ligę międzyokręgową, zwycięzca ligi okręgowej OZPN Łomża uzyskał bezpośredni awans do IV ligi. Mistrzem Okręgu zostawał zdobywca 1. miejsca w łomżyńskiej lidze okręgowej lub ten klub, który w klasie okręgowej zajął najwyższe miejsce ze wszystkich klubów z OZPN Łomża.
Mistrzowie okręgów
1976/77 – ŁKS Łomża
1977/78 – Sparta Szepietowo
1978/79 – Warmia Grajewo
1979/80 – Olimpia Zambrów
1980/81 – ŁKS Łomża
1981/82 – Olimpia Zambrów
1982/83 − Grom Czerwony Bór
1983/84 − Grom Czerwony Bór
1984/85 − Grom Czerwony Bór
1985/86 – Grom Czerwony Bór
1986/87 − ŁKS Łomża
1987/88 – ŁKS Łomża
1988/89 − Olimpia Zambrów
1989/90 – Olimpia Zambrów
1990/91 – ŁKS Łomża
1991/92 – Warmia Grajewo
1992/93 – Ruch Wysokie Mazowieckie
1993/94 – ŁKS Łomża
1994/95 – Ruch Wysokie Mazowieckie
1995/96 – Olimpia Zambrów
1996/97 – Warmia Grajewo
1997/98 – Sparta Szepietowo
1998/99 – Ruch Wysokie Mazowieckie
1999/00 – Warmia Grajewo
Puchar OZPN Łomża
Zdobywca pucharu OZPN Łomża uzyskiwał awans w następnym sezonie do Pucharu Polski.
1977 – ŁKS Łomża
1978 – Warmia Grajewo
1979 − Olimpia Zambrów
1980 – Olimpia Zambrów
1981 – Orzeł Kolno
1982 – Olimpia Zambrów
1983 – Grom Czerwony Bór
1984 − Olimpia Zambrów
1985 − Grom Czerwony Bór
1986 − Olimpia Zambrów
1987 – Grom Czerwony Bór
1988 – Grom Czerwony Bór
1989 − ŁKS Łomża
1990 − ŁKS Łomża
1991 − ŁKS Łomża
1992 – Olimpia Zambrów
1993 – ŁKS Łomża
1994 − Olimpia Zambrów
1995 − Olimpia Zambrów
1996 – ŁKS Łomża
1997 – Olimpia Zambrów
1998 – Olimpia Zambrów
1999 – Olimpia Zambrów
2000 – Sparta Szepietowo

Rozgrywki OZPN Łomża
wikipedia.org/wiki/Okręgowy_Związek_Piłki_Nożnej_w_Łomży

2282 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Tajemniczy list

W numerze 31 "Wiadomości Łomżyńskich"  (jesień 2012 r) ukazał się ciekawy artykuł Pana Jerzego Marczuka, który za zgodą Autora i Prezesa ZG TPZŁ Pana Zygmunta Zdanowicza zamieszcza[...]