Wykaz opublikowanych prac naukowych prof. dr Piotra Bańkowskiego.

Wykaz opublikowanych prac naukowych, artykułów, recenzji i not sprawozdawczych prof. dra Piotra Bańkowskiego 1

1. Adam Mickiewicz i romantycy warszawscy. Przegląd Narodowy, Warszawa, R.II, 1909, s. 338-359.
2. Norwidowe poglądy na sztukę. Przegląd narodowy, Warszawa, R.III, 1910, s. 194-215.
3. Adam Mickiewicz w świetle własnej korespondencji. Przegląd Narodowy, Warszawa, R.IV, 1911.
4. Z dziejów umysłowości poznańskiej – Ryszard Barwiński (Aurelia Wyleżyńska: Ryszard Barwiński: Studium, Kraków 1913). Rec. Przegląd Narodowy, Warszawa, R.VI, 1913, s.516-528.
5. Maurycy Mochnacki jako teoretyk i krytyk romantyzmu polskiego. Prace Historyczno-Literackie Nr 2, Kraków 1913, s.193.
6. Korzeniowski i Mochnacki (Kartka z dziejów romantyzmu). Przegląd Narodowy, Warszawa, R.VI, 1913, s.483-492.
7. Michał Grabowski 1803-1863. Życie i działalność. Dodatek Nauko wo-Literacki do Gazety Warszawskiej Nr 349 z dnia 23 XII1913.
8. Tadeusz Zieliński, profesor Uniwersytetu Petrogradzkiego: Fi- larecka poezja A.Mickiewicza (Przekład artykułu). Myśl Narodowa, Petrograd 1916, s. 131-136.
9. Manifestacja Horodelska 10 października 1861 r. w Świetle rosyjskich źródeł urzędowych. Rzeczpospolita Nr 272 i 273 z 10 i 11 października 1921.
10. Kartka z dziejów polskiego życia umysłowego nad Newą. Myśl Narodowa, Petrograd 1916, s.354-569.
11. Z dziejów rosyjskich archiwów. Przegląd Narodowy, Warszawa, R.X, 1921, s.688-698.
12. Na marginesie mickiewiczowskiej bibliografii (Adam Mickiewicz w prasie paryskiej przed r. 1831). Pamiętnik Literacki, Lwów. R.XXII i XXIII, 1925/26, s.418-425.
13. Udział Michała Podczaszyńskiego w „Revue Encyclopedi- que” (Notatka bibliograficzna). Pamiętnik Literacki, Lwów, R.XXIV, 1927, s. 106-111.
14. Powrót do kraju po stu latach. Rewindykacja rękopisów z b. Biblioteki Sztabu Głównego w Petersburgu, wywiezionym z Polski po upadku Powstania Listopadowego. Archeion, t.VIII, 1930, s. 1-29.
15. Nieznane odmiany kilku polskich tekstów religijnych XV stulecia. Pamiętnik Literacki. Lwów. R.XXIX, 1932, s. 113-118.
16. Rosyjski wiersz Syrokomli. Pamiętnik Literacki, Lwów, R.XXXII, 1935, s. 35-38.
17. Nieznana relacja o zamachu Piekarskiego na Zygmunta III. Przegląd Historyczny, Warszawa, 1.12/32,1935, s. 280-292.
18. Na marginesie ukraińskiego przekładu „Pani Twardowskiej” i rosyjskiej opery „Pan Twardowski”. Prace Historyczno-Literackie, Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Prace z historii literatury polskiej Nr 1. Kraków 1936, s. 347-356.
19. De Laborde Alexandre: Les principaux manuserits a’peintu- res, conserves dans 1’ancienne Bibliotheque Imperiale Publique de Saint Petersburg. Premiere partie (Bulletin de la Societe Francaise de Reproducions de Manuserits a Peintures, Paris 1936). Rec. Przegląd Biblioteczny, Kraków, R. XI, 1937, z.l, s. 190-197.
20. Dr Grimm Werner von: Studien zur Geschichte der kaiserli- chen offentlichen Bibliothek in St. Petersburg. Leipzig 1937. Rec. Przegląd Biblioteczny, Kraków R. XII, 1938, s. 22-30.
21. Nieznany list dedykacyjny A.Frycza Modrzewskiego do księcia pruskiego Albrechta. Reformacja w Polsce. Warszawa, R. VI. 1934, s. 165-171.
22. Z dziejów Powstania Styczniowego w Kielecczyźnie. (Nieznane fragmenty kancelarii powstańczych Apolinarego Kurowskiego, Antoniego Jeziorańskiego i Mariana Langiewicza). Pamiętnik Literacki, Kielce 1947, s. 117-153.
23. Dwa listy Adolfa Dygasińskiego. Pamiętnik Kielecki, Kielce 1947, s. 257-268.
24. Od Redakcji (Wznowienie czasopisma „Archeion”). Archeion, t. XVII, 1948, s. 5-7.
25. Archiwum Kameralne i jego losy, t. XVII, 1948, s. 114-143.26. Najstarszy, nieznany inwentarz Archiwum Kameralnego z roku 1740. Archeion, t. XVII, 1948, s. 144-150.
27. Wincenty Łopaciński. Nekrolog. Archeion, t. XVII, s. 239.
28. Dwa teksty „Bogarodzicy” w dwóch rękopiśmiennych Statutach Litewskich z pierwszej połowy XVI w. Archeion, t. XVIII, 1948, s. 159-194.
29. Wrocławska konferencja archiwalna. Archeion, t. XVII, 1948, s. 271-278.
30. Rękopisy rewindykowane na podstawie traktatu ryskiego, jako warsztat pracy naukowej przed drugą wojną światową. Przegląd Biblioteczny, Kraków 1948, R. XVI, s. 101-118.
31. Józef Andrzej Załuski i jego dzieło ( W dwóchsetną rocznicę otwarcia Biblioteki Załuskich w Warszawie). Przegląd Biblioteczny, Kraków 1948, R. XVI, s. 1-21.
32. Jurydyka Mariensztat i jej współczesne sąsiedztwo. Stolica, Warszawa 1950, Nry 19-24.
33. Porządkowanie archiwaliów prywatnych. Archeion, t. XIX- XX, 1951, s. 194-216.
34. Archiwalia i biblioteczne zbiory rękopiśmienne. Archeion, t. XIX-XX, 1958, s. 217-229.
35. Nowy inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Archeion,!. XIX-XX, 1951, s. 447-461.
36. Łomżyńska Inspekcja Fabryczna, jej akta, organizacja i zarys działalności. Archeion, t. XXI, 1952, s. 97-117.
37. Druga naukowo-metodyczna konferencja archiwistów. Kwartalnik Historyczny, R. 60,1953, s. 333-336.
38. Archiwa i zbiory podworskie udostępnione do badań naukowych. Kwartalnik Historyczny, R. 60,1953, s. 418-429.
39. Ensz G.: „Polonica” w Riżskom Gorodskom Gosudarstwien- nom Archiwie. Uczenyje Zapiski Instituta Sławianowiedienija. t. 2, Moskwa-Leningrad 1950, Rec. Archeion, t. XXII, 1954, s. 239-243.
40. Działalność naukowo-wydawnicza państwowej służby archiwalnej w Polsce Ludowej w latach 1944-1954. Archeion, t. XXIV, 1955, s. 87-96.
41. Archiwa czechosłowackie (Przekład artykułu). Archeion, t. XXIV, 1955, s. 120-129.42. Pobyt w Polsce archiwistów radzieckich. Archeion, t. XXIV, 1955, s. 329-331.
43. Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych. T. 3, Biblioteki, Straty Biblioteki Narodowej, Warszawa 1955, s. 1-65.
44. Sumariusz staropolski. Archeion, t. XXV, 1956, s. 236-256.
45. Pierwsze posiedzenie Rady Redakcyjnej Wydawnictw Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion. t. XXV, 1956, s. 360-364.46.
46. Maciu Vasile: Rumuńskie archiwa państwowe (przekład artykułu). Archeion. t. XXVI, 1956, s. 214-217.
47. Drugie posiedzenie Rady Redakcyjnej Wydawnictw Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion, t. XXVI, 1956, s. 240- 242.
48. Trzecie zebranie Rady Archiwalnej. Archeion, t. XXVI, 1956, s. 242-45.
49. Jeszcze kilka szczegółów o sumariuszu staropolskim. Archeion, t. XXVII, 1957, s. 277-286.
50. Nadzwyczajne zebranie Rady Archiwalnej. Archeion, t. XXVII, 1957, s. 308-309.
51. Ważniejsze nabytki archiwalne nie przewidziane w planie rocznym. Archeion, t. XXVII, 1957, s. 337-341.
52. Szóste posiedzenie Rady Archiwalnej. Archeion, t. XXVIII, 1958, s. 229-232.
53. Udział archiwów w obchodach 40-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej. Archeion, t. XXVIII, s. 240-242.
54. Przekazane Polsce przez Związek Radziecki materiały rękopiśmienne wywiezione w czasie wojny przez hitlerowców do Niemiec. Archeion, t. XXVIII, 1958, s. 246-252.
55. Sześćdziesiąta rocznica Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 3-4.
56. Dwa zapomniane artykuły o Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. (Stopięćdziesięciolecie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie). Archeion, t. XXIX, 1958, s. 29-41.
57. Rosyjska informacja urzędowa z roku 1895 o Archiwum Głównym Akt Dawnych. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 43-50
58. „Pamiętniki Historyczne” Leopolda Huberta, czyli jak publikowano przed stu laty źródła historyczne z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 51-59.
59. Wystawa celniejszych zabytków rękopiśmiennych, przekazanych Polsce przez Związek Radziecki. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 310-311.
60. Gosudarstwiennyje archiwy Sojuza SSR. Kratkij sprawocznik. Pod red. G. A. Biełowa i in., Moskwa 1956. Rec. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 321-323.


1. Centralnyj Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw SSSR w Leningradzie. Putiewoditiel. Pod red. S.N. Bałka i W.W. Biedina. Leningrad 1956. Rec. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 323-328.
62. Sofimow P.G.: Iz istorii russkoj dorewolucjonnoj archeografii. Kratkij oczerk. Moskwa. 1957. Rec. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 328-333.
63. Archiwum Stanisława Augusta. Monografia archiwoznaw- cza. Warszawa 1958, s. 315 nlb. 4, tabl. 2, portr. 2.
64. Kamery – Sądy Skarbowe Królewskie – Komisja JKMci Skarbowa – Komisja Ekonomiczna JKMci i ich archiwum (1700-1796). Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, przewodnik po zespołach (I). Archiwa dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 1958, s. 97-98.
65. Gabinet Jego Królewskiej Mości i jego archiwum. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach (I) I, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1958, s. 265-271.
66. Odzyskane zabytki rękopiśmienne. Mówią wieki, Warszawa 1958, Nr 8, s. 18-24.
67. Przekazanie przez Związek Radziecki Polsce archiwaliów wywiezionych przez hitlerowców do Niemiec. Kwartalnik Historyczny, R. 65,1958, s. 965-967.
6
8. Obchód 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Archeion, t. XXX, 1959, s. 179-183.
69. Kwartalna konferencja dyrektorów archiwów państwowych. Archeion, t. XXXI, 1959, s. 163.
70. Udział archiwów w obchodach 40-lecia KPP. Archeion, t. XXXI, 1959, s. 164-167
71. Zwrot przez rząd kanadyjski zabytków kulturalnych. Archeion, t. XXXI, 1959, s. 167-168.
72. Pańków Stanisława, Perzanowski Zbigniew: Nauki pomocnicze historii wraz z archiwistyką i archiwoznawstwem.Kraków 1957. Rec. Archeion, t. XXXI, 1959, s. 174-177.
73. Biblioteka Załuskich i jej twórcy. Warszawa 1959, s. 61.
74. Ósme posiedzenie Rady Archiwalnej. Archeion, t. XXXII, 1960, s. 141-142.
75. Dwa transporty akt przekazanych przez Związek Radziecki. Archeion, t. XXXII, 1960, s. 142-144.
76. Księga Pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Warszawa 1958. Rec. Archeion, t. XXXII, 1960, s. 167-168.
77. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Organ Ośrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, T.I z.l, Lublin
1959, Red. Archeion, t. XXXIII, 1960, s. 208-212.
78. Ihnatowicz Ireneusz: Zakres i zadania nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej. (Głos w dyskusji nad referatem), VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1960, s. 129-136.
79. Kolankowski Zygmunt: Archiwalne opracowanie spuścizn rękopiśmiennych i jego problemy. (Głos w dyskusji nad referatem). VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1960, s. 169-178.80. Leopold Hubert. Polski Słownik Biograficzny, Wrocław – War- szawa-Kraków, 1962, t. X, s. 79-80.
81. Kilka nowych szczegółów do genezy Psałterza Floriańskiego. Pamiętnik Literacki R.LI. z.3. Warszawa-Wrocław 1960, s. 249-260.
82. Władysław Prawdzik (1897-1959). Nekrolog. Kwartalnik Historyczny, R. 67,1960, s. 287.
83. Verluste der polnischen Archive und Handschriftenabteilun- gen im zweiten Weltkrieg. Archivmitteilungen, Berlin, Jahrg. X. 1980, s. 23-26.
84. W sprawie okupacyjnych losów archiwów polskich. Archeion, t. XXXIV, 1961, s.137.
85. Prace wstępne nad Słownikiem Biograficznym Archiwistów Polskich. Archeion, t. XXXIV, 1961, s. 190-191.
86. Comte Emeric Czapski: Documents Polonais aux Archives de la familie Este a’Modena. Romę 1959, s. 35, Rec. Archeion, t. XXXIV, 1961, s. 222-224.
87. Publikacje Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wydane w latach 1959-1960. Archeion, t. XXXV, 1961, s. 198.
88. Antoni Walawender (3 VI1903 – 25IV1960). Nekrolog. Kwartalnik Historyczny, R. 68,1961, s. 291-293.
89. Władysław Semkowicz: Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich. Uzupełnił i przygotował do druku Piotr Bańkowski. Warszawa 1961, s. VII, 366.
90. Maksakow W.W.: Archiwnoje dieło w pierwyje gody sowie- Iskoj własti. Pod red. N.R. Prokopienko. Moskwa 1959. Rec. Archeion, t. XXXVI, 1962, s. 224-226.
91. Trzy dni Piątej Archiwalnej Konferencji Metodycznej (12-14 grudnia 1961 r. Archeion, t. XXXVII, 1962, s. 19-26.
92. Postulaty badawcze polskiej nauki o archiwach. Koreferat na Piątą Archiwalną Konferencję Metodyczną. Archeion, t. XXXVII, 1962, s. 47-56.
93. Jubileusz zawodowej i naukowej pracy prof. Kazimierza Konarskiego. Archeion, t. XXXVII, 1962, s. 299-300.
94. Kozerska Helena: Straty w zbiorze rękopisów w czasie I i II wojny światowej, Warszawa 1960, s. 136. Acta Bibliothecae Univer- sitatis Varsowiensis 2. Rec. Archeion, t. XXXVII, 1962, s. 310-314.
95. Nawrocki Wacław (1902-1961). Nekrolog. Archeion, t. XXXVII, 1962, s. 349.
96. Georg Winter (1895-1961). Nekrolog. Archeion, t. XXXVII, 1962, s. 350-351.
97. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Pod red. doc. dra Z. Kolankowskiego, Warszawa 1962, Nr 5, s. 148. Rec. Archeion, t. XXXVIII, 1962, s. 331-333.
98. Dwie relacje Tadeusza Kościuszki o kampanii polsko-rosyjskiej 1792 roku. Teki Archiwalne, t. IX, 1962, s. 31-104.
99. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Katalog rękopisów. Sygnatury 1811-2148. Opracowali Zbigniew Jabłoński i Alojzy Preissner, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962. Rec. Archeion, t. XXXIX, 1963, s. 262-267.
100. W setną rocznicę Powstania Styczniowego. Materiały źródłowe do dziejów powstania styczniowego w polskich archiwach państwowych. Archeion, t. XI, 1964, s.5.
101. Polskie archiwa magnackie w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Kijowie. Archeion, t. XL, 1964, s. 161-189.
102. Dwa polskie archiwa magnackie w Bibliotece Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Archeion, t. XL, 1964, s. 191-199.
103. Tydzień Archiwów. Archeion, t. XL, 1964, s. 293-294.
104. Materiały źródłowe do historii zesłańców politycznych na Syberii po powstaniu styczniowym. Archeion, t. XL, 1964, s. 298-299.
105. Przekazanie przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu rękopisu „Banderia Pmteno- rum”. Archeion, t. XL, 1964, s. 299.
106. Stworzenie Tymczasowego Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Archeion, t. XL, 1964, s. 306-307.
107. Inwentarz akt Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1349-1949. Oprać. Józef Zieliński, Kraków 1963. Rec. Archeion, t. XL, 1964, s. 323-326.
108. Na dwudziestolecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Archeion, t. XLI, 1964, s. 7-8.
109. Działalność naukowa i wydawnicza państwowej służby archiwalnej w Polsce Ludowej. Archeion, t. XLI, 1964, s. 159-177.
110. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej, Acta Bibliot- hecae Varsoviensis, V. T.I Nr 1-262. Oprać. Helena Kozerska i Wanda Stummer, Warszawa 1963, s. 344, reprod. Rec. Archeion, t. XLI, 1964,s. 435-437.
111. „Archivist”, Organ Saveza Drustava Archiwista Jugoslavije, Beograd 1962, godina XII, sveska 2. Rec. Archeion, t. XLI, 1964, s. 435-437.
112. Dokumenty grodzieńskie do historii rodku Adama Mickiewicza. Archeion, t. XLII, 1965, s. 99-145.
113. Konferencja dyrektorów archiwów państwowych. Archeion,-t. XLII, 1965, s. 297-198.
114. Realia mickiewiczowskie w aktach Białoruskiego Archiwum Państwowego w Grodnie. Archeion, t. XLIII, 1966, s. 105-122.
115. Kwartalna konferencja dyrektorów archiwów państwowych. Archeion, t. XLIII, 1966. s. 246-248.
116. Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej. Archeion, t. XLIII, 1966, s. 250-251.
117. Praktyki wakacyjne studentów Uniwersytetu Toruńskiego w archiwach państwowych w roku 1964. Archeion, t. XLIII, 1966, s. 351.
118. Podróże służbowe archiwistów polskich za granicę. Archeion, t. XLIII, 1964, s. 258-259.
119. Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN. Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem Zygmunta Kolankowskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 184,16 ilustr. Rec. Archeion, t. XLIII, 1966, s. 274-278.
120. Izwiestija na Drżawnite Archiwi, Sofia, Nr 6 (1962), Nr 7 (1963), Nr 8 (1964). Rec. Archeion, t. XLIII, 1966, s. 313-315.
121. Z dziejów międzynarodowego słownika terminologii archiwalnej. Archeion, t. XLIV, 1966, s. 247-358.
121a. Posiedzenie Rady Redakcyjnej Wydawnictw Archiwalnych. Archeion, t. XLIV, 1966, s. 262-263.
121b. Historia Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. H.Barcza. Kraków 1965, s. 138. Rec. Archeion, t. XLIV, 1966, s. 284- 287.
122. Ankieta dotycząca „Archeionu”. Archeion, t. XLV, 1964, s. 5-14.
123. Wymienne podróże naukowe archiwistów polskich za granicę. Archeion, t. XLV, 1966, s. 208-211.
124. Istoriczni dżereła ta ich wikoristannia, Kijów 1964. Rec. Archeion, t. XLV, 1966, s. 224-226.
125. Polskie archiwa osobiste, rodzinne i rodowe, znajdujące się w radzieckich zbiorach państwowych. Archeion, t. XLVII, 1967, s. 131-145.
126. Wyniki konkursu na plan podręcznika polskiej archiwistyki. Archeion, t. XLVII, 1967, s. 220-221
127. Witold Suchodolski. Nekrolog. Archeion, t. XLVII, 1967, s. 283.
128. Witold Suchodolski (2911887 – 9II1967). Nekrolog. K wartalnik Historyczny, R. 74,1967, s. 1157-1158.
129. Witold Suchodolski (2911886 – 9II1967). Nekrolog. Archeion, t. XLVIII, 1968, s. 256-263.
130. Wstęp do artykułu „Materiały kartograficzne i techniczne do budowy i rozbudowy Warszawy w świecie potrzeb badań nauko wych”. Archeion, t. XLIX, 1968, s. 39-40.
131. Plan obchodów „Trzeciego Tygodnia Archiwów Państwo wych”. Archeion, t. XLIX, 1968, s. 153-155.
132. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Archeionu” w roku 1967. Archeion, t. XLIX, 1968, s. 155-158.
133. Ubersicht uber die Bestande des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahłen, Teil.I. Provinzial- und Lokalbehorden. Bearbeitet von Hans Branig, Ruth Bliss. Winfred Bliss. Koln und Berlin 1966. Rec. Archeion, t. XLIX, 1968, s. 200-201.
134. Na pięćdziesięciolecie archiwów państwowych (1918-1958) i czterdziestolecie „Archeionu” (1927-1967). Archeion, t. L. 1968, s. 7.
135. Narodziny i przedwojenne lata „Archeionu”. Archeion, 1.1, 1968, s. 51-76.
136. Inwentarz Akt Komisji Rządowej Wojny (1814-1858). Opracował Mieczysław Chojnacki. Warszawa 1967, Red. Archeion, t. I, 1968, s. 288-291.
137. Pół wieku odrodzonych polskich archiwów państwowych. Archeion, t. LI, 1969, s. 7-26.
138. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Archeionu”. Archeion, t. Li, 1969, s. 216-219.
139. Przebieg Trzeciego Tygodnia Archiwów Państwowych. Ar cheion, t. LI, s. 226-227.
140. Regulamin pracy pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w państwowej służbie archiwalnej. Archeion, t. Li, 1969, s. 229-231.
141. „Archiwista”. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Warszawa 1968, R. IV, Nr 5(14). Rec. Archeionu, t. LI, 1969, s. 258, 259.
142. Od redakcji. Archeion, t. LII, 1969, s.7.
143. Zarządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na brakowanie materiałów archiwalnych w zakładach pracy. Archeion, t. LII, 1969, 143-145.
144. Nowy skład Centralnej Komisji Metodycznej. Archeion, t. LII, 1969, s. 147-148.
145. Inwentarz Zbioru „Rękopisy Elbląskie”‚. Opracowała Elżbieta Morcinek. Warszawa 1967. Rec. Archeion, t. LII, 1969, s. 174-181.
146. Roch Morcinek (14 VIII1903 – 24 VI1968). Nekrolog. Kwartalnik Historyczny. R. 76,1969, s. 267-268.
147. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego ” Archeionu”. Archeion, t. LIII, 1970,2. 211-212.
148. Adam Stebelski (10 VII1894 – 6 VII1969). Nekrolog. Archeion, t. LIII, 1970, s. 295-302.
149. Posiedzenie naukowe w Biurze Prac Naukowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion, t. LIV, 1970, s.190-194.
150. Janusz Woliński (10IX1894 – 7IV1970). Nekrolog. Archeion, t. LIV, 1970, s. 289-291.
151. Aleksander Markiewicz (27 VII1886 -19 IX1970). Nekrolog. Archeion, t. LIV, 1970, s.291.
152. Tadeusz Manteuffel (5 III 1902 – 22 IX 1970). Nekrolog. Archeion, t. LIV, 1970, s. 291-292.
153. Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Komisji Rzeczoznawców do Spraw Międzyarchiwalnego Scalania Akt, Archeion. t. LV, 1971, s.177.
154. Tadeusz Mantueffel (5 III 1902 – 22 IX 1970). Nekrolog. Archeion, t. LV, s. 249-255.
155. Szósta Ogólnopolska Archiwalna Konferencja Metodyczna. Organizacja, program, przebieg. Archeion, t. LVI, 1971, s. 7-14.
156. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Archeionu”. Archeion, t. LVI, 1971, s.241-243.
157. Nowe władze Krajowej Sekcji Archiwalnej przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki. Archeion, t. LVI, 1971, s. 259.
158. Ryszard Przelaskowski (9 IX 1903 – 11 II 1971). Nekrolog. Archeion, t. LVI, 1971, s. 345.
159. „Teki’ Archiwalne”. T.ll. Warszawa 1968. Rec. Studia Źródłoznawcze, t. XV, 1971, s. 238-239.
160. Kilka uwag o archiwach węgierskich i węgierska ustawa archiwalna. Archeion, t. LVII, 1972, s. 187-196.
161. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Archeionu”. Archeion, t. LVII, 1972, s. 200-202.
162. Plan prac nad Słownikiem Archiwistów Polskich. Archeion, t. LVII, s. 223-225.
163. Inwentarz materiałów kartograficznych Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca 1786-1941. Opracowała Anna Pawło- wska-Wielgusowa. Warszawa 1971. Rec. Archeion, t. LVIII, 1973, s. 93-98.
164. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Archeionu”. Archeion, t. LVIII, 1973, s. 185-187.
165. Ryszard Przełaskowski (9 IX 1903- 11 II 1971). Nekrolog. Archeion, t. LVIII, 1973, s. 219-223 (wspólnie z K. Konarskim).
166. Zgon Kazimierza Konarskiego. Archeion, t. LVIII, 1973, s. 228.
167. Pierwszy rok działalności nowego węgierskiego Archiwum Centralnego w Budapeszcie. Archeion, t. LIX, 1973, s. 201-203.
168. Nowy skład osobowy Rady Archiwalnej (1972-1974). Archeion, t. LIX, 1973, s. 293-294.
169. Jubileuszowy dzień archiwalny w Powiatowym Archiwum Państwowym w Łomży. Archeion, t. LIX, 1973, s. 315-317.
170. Kazimierz Bogdan Konarski (27 V1886 – 3 XI1972). Nekrolog. Archeion, t. LIX, 1973, s. 345-353.
171. Kazimierz Bogdan Konarski (27 V1886 – 3 XI1972). Nekrolog. Kwartalnik Historyczny. R. 80,1973, s. 771-775.
172. Rewelacyjne odkrycie. Mikołaj Kopernik „felix notarius” u kolebki dziejów polskich archiwów. Archeion, t. LX, 1974, s. 61-80.
173. Jan Szajbel (19 IX 1926 -12 XI1973). Nekrolog. Archeion, t. LXI, 1974, s. 347.
174. Instrukcja kancelaryjno-archiwalna dla Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych z lat 1790-1792. Głos zza grobu archiwistów. Archeion, t. LXII, 1975, s. 53-68.
175. Spostrzeżenia i uwagi o pracy dra Czesławy Ohryzko-Wło- darskiej pt. „Organizacja władz włościańskich w Królestwie Polskim i ich pozostałość aktowa”. Archeion, t. LXII, 1975, s. 244-249.
176. Dola i niedola i zawiłe dzieje listów Stanisława Konarskiego z lat 1725-1773. Archeion, t. LXIII, 1975, s. 95-143.
177. Kamera – Sądy Skarbowe Królewskie – Komisja JKMci Skarbowa – Komisja Ekonomiczna JKMci i ich archiwum (1700-1796). Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po 70 zespołach. /T/ I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej. Wydanie II poprawione i rozszerzone, Warszawa 1975, s. 135-145.
178. Gabinet Jego Królewskiej Mości i jego archiwum. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. /T/. I, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej. Wydanie II poprawione i rozszerzone, Warszawa 1975, s. 332-341.

Przypisy:

1Źródło: Michał Wąsowicz op. cit. W wykazie zostały pominięte drobne artykuły publikowane w różnych latach w „Kurierze Warszawskim”, „Głosie Lubelskim”, „Głosie Polskim” (Piotrograd), „Polonii” (Paryż 1915), „Kurierze

Spis treści:
1. Piotr Bańkowski. Zarys biografii. 1
https://historialomzy.pl/piotr-bankowski-1885-1976/

2. Wspomnienie o profesorze Piotrze Bańkowskim. 2
https://historialomzy.pl/wspomnienie-o-profesorze-piotrze-bankowskim/

3. Ostatnie lata życia Profesora Piotra Bańkowskiego.
https://historialomzy.pl/ostatnie-lata-zycia-profesora-piotra-bankowskiego-3/

4. Związki Piotra Bańkowskiego z Łomżą 4
https://historialomzy.pl/zwiazki-piotra-bankowskiego-z-lomza-4/

5.Rękopisy Profesora Piotra Bańkowskiego 5
https://historialomzy.pl/rekopisy-profesora-piotra-bankowskiego/

954 Ogólnie 2 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

CHRYZANTY OPACKI

Artykuły Pana Jerzego Ramotowskie opublikowane na naszym serwisie częściowo wzorowane  poniższym opracowaniu autorstwa Zygmunta Glogera. Chryzanty Opacki - ostatni kasztelan wiz[...]