Wykaz opublikowanych prac naukowych prof. dr Piotra Bańkowskiego.

Wykaz opublikowanych prac naukowych, artykułów, recenzji i not sprawozdawczych prof. dra Piotra Bańkowskiego 1

1. Adam Mickiewicz i romantycy warszawscy. Przegląd Narodowy, Warszawa, R.II, 1909, s. 338-359.
2. Norwidowe poglądy na sztukę. Przegląd narodowy, Warszawa, R.III, 1910, s. 194-215.
3. Adam Mickiewicz w świetle własnej korespondencji. Przegląd Narodowy, Warszawa, R.IV, 1911.
4. Z dziejów umysłowości poznańskiej – Ryszard Barwiński (Aurelia Wyleżyńska: Ryszard Barwiński: Studium, Kraków 1913). Rec. Przegląd Narodowy, Warszawa, R.VI, 1913, s.516-528.
5. Maurycy Mochnacki jako teoretyk i krytyk romantyzmu polskiego. Prace Historyczno-Literackie Nr 2, Kraków 1913, s.193.
6. Korzeniowski i Mochnacki (Kartka z dziejów romantyzmu). Przegląd Narodowy, Warszawa, R.VI, 1913, s.483-492.
7. Michał Grabowski 1803-1863. Życie i działalność. Dodatek Nauko wo-Literacki do Gazety Warszawskiej Nr 349 z dnia 23 XII1913.
8. Tadeusz Zieliński, profesor Uniwersytetu Petrogradzkiego: Fi- larecka poezja A.Mickiewicza (Przekład artykułu). Myśl Narodowa, Petrograd 1916, s. 131-136.
9. Manifestacja Horodelska 10 października 1861 r. w Świetle rosyjskich źródeł urzędowych. Rzeczpospolita Nr 272 i 273 z 10 i 11 października 1921.
10. Kartka z dziejów polskiego życia umysłowego nad Newą. Myśl Narodowa, Petrograd 1916, s.354-569.
11. Z dziejów rosyjskich archiwów. Przegląd Narodowy, Warszawa, R.X, 1921, s.688-698.
12. Na marginesie mickiewiczowskiej bibliografii (Adam Mickiewicz w prasie paryskiej przed r. 1831). Pamiętnik Literacki, Lwów. R.XXII i XXIII, 1925/26, s.418-425.
13. Udział Michała Podczaszyńskiego w „Revue Encyclopedi- que” (Notatka bibliograficzna). Pamiętnik Literacki, Lwów, R.XXIV, 1927, s. 106-111.
14. Powrót do kraju po stu latach. Rewindykacja rękopisów z b. Biblioteki Sztabu Głównego w Petersburgu, wywiezionym z Polski po upadku Powstania Listopadowego. Archeion, t.VIII, 1930, s. 1-29.
15. Nieznane odmiany kilku polskich tekstów religijnych XV stulecia. Pamiętnik Literacki. Lwów. R.XXIX, 1932, s. 113-118.
16. Rosyjski wiersz Syrokomli. Pamiętnik Literacki, Lwów, R.XXXII, 1935, s. 35-38.
17. Nieznana relacja o zamachu Piekarskiego na Zygmunta III. Przegląd Historyczny, Warszawa, 1.12/32,1935, s. 280-292.
18. Na marginesie ukraińskiego przekładu „Pani Twardowskiej” i rosyjskiej opery „Pan Twardowski”. Prace Historyczno-Literackie, Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego. Prace z historii literatury polskiej Nr 1. Kraków 1936, s. 347-356.
19. De Laborde Alexandre: Les principaux manuserits a’peintu- res, conserves dans 1’ancienne Bibliotheque Imperiale Publique de Saint Petersburg. Premiere partie (Bulletin de la Societe Francaise de Reproducions de Manuserits a Peintures, Paris 1936). Rec. Przegląd Biblioteczny, Kraków, R. XI, 1937, z.l, s. 190-197.
20. Dr Grimm Werner von: Studien zur Geschichte der kaiserli- chen offentlichen Bibliothek in St. Petersburg. Leipzig 1937. Rec. Przegląd Biblioteczny, Kraków R. XII, 1938, s. 22-30.
21. Nieznany list dedykacyjny A.Frycza Modrzewskiego do księcia pruskiego Albrechta. Reformacja w Polsce. Warszawa, R. VI. 1934, s. 165-171.
22. Z dziejów Powstania Styczniowego w Kielecczyźnie. (Nieznane fragmenty kancelarii powstańczych Apolinarego Kurowskiego, Antoniego Jeziorańskiego i Mariana Langiewicza). Pamiętnik Literacki, Kielce 1947, s. 117-153.
23. Dwa listy Adolfa Dygasińskiego. Pamiętnik Kielecki, Kielce 1947, s. 257-268.
24. Od Redakcji (Wznowienie czasopisma „Archeion”). Archeion, t. XVII, 1948, s. 5-7.
25. Archiwum Kameralne i jego losy, t. XVII, 1948, s. 114-143.26. Najstarszy, nieznany inwentarz Archiwum Kameralnego z roku 1740. Archeion, t. XVII, 1948, s. 144-150.
27. Wincenty Łopaciński. Nekrolog. Archeion, t. XVII, s. 239.
28. Dwa teksty „Bogarodzicy” w dwóch rękopiśmiennych Statutach Litewskich z pierwszej połowy XVI w. Archeion, t. XVIII, 1948, s. 159-194.
29. Wrocławska konferencja archiwalna. Archeion, t. XVII, 1948, s. 271-278.
30. Rękopisy rewindykowane na podstawie traktatu ryskiego, jako warsztat pracy naukowej przed drugą wojną światową. Przegląd Biblioteczny, Kraków 1948, R. XVI, s. 101-118.
31. Józef Andrzej Załuski i jego dzieło ( W dwóchsetną rocznicę otwarcia Biblioteki Załuskich w Warszawie). Przegląd Biblioteczny, Kraków 1948, R. XVI, s. 1-21.
32. Jurydyka Mariensztat i jej współczesne sąsiedztwo. Stolica, Warszawa 1950, Nry 19-24.
33. Porządkowanie archiwaliów prywatnych. Archeion, t. XIX- XX, 1951, s. 194-216.
34. Archiwalia i biblioteczne zbiory rękopiśmienne. Archeion, t. XIX-XX, 1958, s. 217-229.
35. Nowy inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Archeion,!. XIX-XX, 1951, s. 447-461.
36. Łomżyńska Inspekcja Fabryczna, jej akta, organizacja i zarys działalności. Archeion, t. XXI, 1952, s. 97-117.
37. Druga naukowo-metodyczna konferencja archiwistów. Kwartalnik Historyczny, R. 60,1953, s. 333-336.
38. Archiwa i zbiory podworskie udostępnione do badań naukowych. Kwartalnik Historyczny, R. 60,1953, s. 418-429.
39. Ensz G.: „Polonica” w Riżskom Gorodskom Gosudarstwien- nom Archiwie. Uczenyje Zapiski Instituta Sławianowiedienija. t. 2, Moskwa-Leningrad 1950, Rec. Archeion, t. XXII, 1954, s. 239-243.
40. Działalność naukowo-wydawnicza państwowej służby archiwalnej w Polsce Ludowej w latach 1944-1954. Archeion, t. XXIV, 1955, s. 87-96.
41. Archiwa czechosłowackie (Przekład artykułu). Archeion, t. XXIV, 1955, s. 120-129.42. Pobyt w Polsce archiwistów radzieckich. Archeion, t. XXIV, 1955, s. 329-331.
43. Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych. T. 3, Biblioteki, Straty Biblioteki Narodowej, Warszawa 1955, s. 1-65.
44. Sumariusz staropolski. Archeion, t. XXV, 1956, s. 236-256.
45. Pierwsze posiedzenie Rady Redakcyjnej Wydawnictw Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion. t. XXV, 1956, s. 360-364.46.
46. Maciu Vasile: Rumuńskie archiwa państwowe (przekład artykułu). Archeion. t. XXVI, 1956, s. 214-217.
47. Drugie posiedzenie Rady Redakcyjnej Wydawnictw Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion, t. XXVI, 1956, s. 240- 242.
48. Trzecie zebranie Rady Archiwalnej. Archeion, t. XXVI, 1956, s. 242-45.
49. Jeszcze kilka szczegółów o sumariuszu staropolskim. Archeion, t. XXVII, 1957, s. 277-286.
50. Nadzwyczajne zebranie Rady Archiwalnej. Archeion, t. XXVII, 1957, s. 308-309.
51. Ważniejsze nabytki archiwalne nie przewidziane w planie rocznym. Archeion, t. XXVII, 1957, s. 337-341.
52. Szóste posiedzenie Rady Archiwalnej. Archeion, t. XXVIII, 1958, s. 229-232.
53. Udział archiwów w obchodach 40-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej. Archeion, t. XXVIII, s. 240-242.
54. Przekazane Polsce przez Związek Radziecki materiały rękopiśmienne wywiezione w czasie wojny przez hitlerowców do Niemiec. Archeion, t. XXVIII, 1958, s. 246-252.
55. Sześćdziesiąta rocznica Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 3-4.
56. Dwa zapomniane artykuły o Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. (Stopięćdziesięciolecie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie). Archeion, t. XXIX, 1958, s. 29-41.
57. Rosyjska informacja urzędowa z roku 1895 o Archiwum Głównym Akt Dawnych. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 43-50
58. „Pamiętniki Historyczne” Leopolda Huberta, czyli jak publikowano przed stu laty źródła historyczne z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 51-59.
59. Wystawa celniejszych zabytków rękopiśmiennych, przekazanych Polsce przez Związek Radziecki. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 310-311.
60. Gosudarstwiennyje archiwy Sojuza SSR. Kratkij sprawocznik. Pod red. G. A. Biełowa i in., Moskwa 1956. Rec. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 321-323.


1. Centralnyj Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw SSSR w Leningradzie. Putiewoditiel. Pod red. S.N. Bałka i W.W. Biedina. Leningrad 1956. Rec. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 323-328.
62. Sofimow P.G.: Iz istorii russkoj dorewolucjonnoj archeografii. Kratkij oczerk. Moskwa. 1957. Rec. Archeion, t. XXIX, 1958, s. 328-333.
63. Archiwum Stanisława Augusta. Monografia archiwoznaw- cza. Warszawa 1958, s. 315 nlb. 4, tabl. 2, portr. 2.
64. Kamery – Sądy Skarbowe Królewskie – Komisja JKMci Skarbowa – Komisja Ekonomiczna JKMci i ich archiwum (1700-1796). Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, przewodnik po zespołach (I). Archiwa dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 1958, s. 97-98.
65. Gabinet Jego Królewskiej Mości i jego archiwum. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach (I) I, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1958, s. 265-271.
66. Odzyskane zabytki rękopiśmienne. Mówią wieki, Warszawa 1958, Nr 8, s. 18-24.
67. Przekazanie przez Związek Radziecki Polsce archiwaliów wywiezionych przez hitlerowców do Niemiec. Kwartalnik Historyczny, R. 65,1958, s. 965-967.
6
8. Obchód 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Archeion, t. XXX, 1959, s. 179-183.
69. Kwartalna konferencja dyrektorów archiwów państwowych. Archeion, t. XXXI, 1959, s. 163.
70. Udział archiwów w obchodach 40-lecia KPP. Archeion, t. XXXI, 1959, s. 164-167
71. Zwrot przez rząd kanadyjski zabytków kulturalnych. Archeion, t. XXXI, 1959, s. 167-168.
72. Pańków Stanisława, Perzanowski Zbigniew: Nauki pomocnicze historii wraz z archiwistyką i archiwoznawstwem.Kraków 1957. Rec. Archeion, t. XXXI, 1959, s. 174-177.
73. Biblioteka Załuskich i jej twórcy. Warszawa 1959, s. 61.
74. Ósme posiedzenie Rady Archiwalnej. Archeion, t. XXXII, 1960, s. 141-142.
75. Dwa transporty akt przekazanych przez Związek Radziecki. Archeion, t. XXXII, 1960, s. 142-144.
76. Księga Pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Warszawa 1958. Rec. Archeion, t. XXXII, 1960, s. 167-168.
77. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Organ Ośrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, T.I z.l, Lublin
1959, Red. Archeion, t. XXXIII, 1960, s. 208-212.
78. Ihnatowicz Ireneusz: Zakres i zadania nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej. (Głos w dyskusji nad referatem), VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1960, s. 129-136.
79. Kolankowski Zygmunt: Archiwalne opracowanie spuścizn rękopiśmiennych i jego problemy. (Głos w dyskusji nad referatem). VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1960, s. 169-178.80. Leopold Hubert. Polski Słownik Biograficzny, Wrocław – War- szawa-Kraków, 1962, t. X, s. 79-80.
81. Kilka nowych szczegółów do genezy Psałterza Floriańskiego. Pamiętnik Literacki R.LI. z.3. Warszawa-Wrocław 1960, s. 249-260.
82. Władysław Prawdzik (1897-1959). Nekrolog. Kwartalnik Historyczny, R. 67,1960, s. 287.
83. Verluste der polnischen Archive und Handschriftenabteilun- gen im zweiten Weltkrieg. Archivmitteilungen, Berlin, Jahrg. X. 1980, s. 23-26.
84. W sprawie okupacyjnych losów archiwów polskich. Archeion, t. XXXIV, 1961, s.137.
85. Prace wstępne nad Słownikiem Biograficznym Archiwistów Polskich. Archeion, t. XXXIV, 1961, s. 190-191.
86. Comte Emeric Czapski: Documents Polonais aux Archives de la familie Este a’Modena. Romę 1959, s. 35, Rec. Archeion, t. XXXIV, 1961, s. 222-224.
87. Publikacje Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wydane w latach 1959-1960. Archeion, t. XXXV, 1961, s. 198.
88. Antoni Walawender (3 VI1903 – 25IV1960). Nekrolog. Kwartalnik Historyczny, R. 68,1961, s. 291-293.
89. Władysław Semkowicz: Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich. Uzupełnił i przygotował do druku Piotr Bańkowski. Warszawa 1961, s. VII, 366.
90. Maksakow W.W.: Archiwnoje dieło w pierwyje gody sowie- Iskoj własti. Pod red. N.R. Prokopienko. Moskwa 1959. Rec. Archeion, t. XXXVI, 1962, s. 224-226.
91. Trzy dni Piątej Archiwalnej Konferencji Metodycznej (12-14 grudnia 1961 r. Archeion, t. XXXVII, 1962, s. 19-26.
92. Postulaty badawcze polskiej nauki o archiwach. Koreferat na Piątą Archiwalną Konferencję Metodyczną. Archeion, t. XXXVII, 1962, s. 47-56.
93. Jubileusz zawodowej i naukowej pracy prof. Kazimierza Konarskiego. Archeion, t. XXXVII, 1962, s. 299-300.
94. Kozerska Helena: Straty w zbiorze rękopisów w czasie I i II wojny światowej, Warszawa 1960, s. 136. Acta Bibliothecae Univer- sitatis Varsowiensis 2. Rec. Archeion, t. XXXVII, 1962, s. 310-314.
95. Nawrocki Wacław (1902-1961). Nekrolog. Archeion, t. XXXVII, 1962, s. 349.
96. Georg Winter (1895-1961). Nekrolog. Archeion, t. XXXVII, 1962, s. 350-351.
97. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Pod red. doc. dra Z. Kolankowskiego, Warszawa 1962, Nr 5, s. 148. Rec. Archeion, t. XXXVIII, 1962, s. 331-333.
98. Dwie relacje Tadeusza Kościuszki o kampanii polsko-rosyjskiej 1792 roku. Teki Archiwalne, t. IX, 1962, s. 31-104.
99. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Katalog rękopisów. Sygnatury 1811-2148. Opracowali Zbigniew Jabłoński i Alojzy Preissner, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962. Rec. Archeion, t. XXXIX, 1963, s. 262-267.
100. W setną rocznicę Powstania Styczniowego. Materiały źródłowe do dziejów powstania styczniowego w polskich archiwach państwowych. Archeion, t. XI, 1964, s.5.
101. Polskie archiwa magnackie w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Kijowie. Archeion, t. XL, 1964, s. 161-189.
102. Dwa polskie archiwa magnackie w Bibliotece Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Archeion, t. XL, 1964, s. 191-199.
103. Tydzień Archiwów. Archeion, t. XL, 1964, s. 293-294.
104. Materiały źródłowe do historii zesłańców politycznych na Syberii po powstaniu styczniowym. Archeion, t. XL, 1964, s. 298-299.
105. Przekazanie przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu rękopisu „Banderia Pmteno- rum”. Archeion, t. XL, 1964, s. 299.
106. Stworzenie Tymczasowego Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Archeion, t. XL, 1964, s. 306-307.
107. Inwentarz akt Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1349-1949. Oprać. Józef Zieliński, Kraków 1963. Rec. Archeion, t. XL, 1964, s. 323-326.
108. Na dwudziestolecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Archeion, t. XLI, 1964, s. 7-8.
109. Działalność naukowa i wydawnicza państwowej służby archiwalnej w Polsce Ludowej. Archeion, t. XLI, 1964, s. 159-177.
110. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej, Acta Bibliot- hecae Varsoviensis, V. T.I Nr 1-262. Oprać. Helena Kozerska i Wanda Stummer, Warszawa 1963, s. 344, reprod. Rec. Archeion, t. XLI, 1964,s. 435-437.
111. „Archivist”, Organ Saveza Drustava Archiwista Jugoslavije, Beograd 1962, godina XII, sveska 2. Rec. Archeion, t. XLI, 1964, s. 435-437.
112. Dokumenty grodzieńskie do historii rodku Adama Mickiewicza. Archeion, t. XLII, 1965, s. 99-145.
113. Konferencja dyrektorów archiwów państwowych. Archeion,-t. XLII, 1965, s. 297-198.
114. Realia mickiewiczowskie w aktach Białoruskiego Archiwum Państwowego w Grodnie. Archeion, t. XLIII, 1966, s. 105-122.
115. Kwartalna konferencja dyrektorów archiwów państwowych. Archeion, t. XLIII, 1966. s. 246-248.
116. Posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej. Archeion, t. XLIII, 1966, s. 250-251.
117. Praktyki wakacyjne studentów Uniwersytetu Toruńskiego w archiwach państwowych w roku 1964. Archeion, t. XLIII, 1966, s. 351.
118. Podróże służbowe archiwistów polskich za granicę. Archeion, t. XLIII, 1964, s. 258-259.
119. Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN. Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem Zygmunta Kolankowskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 184,16 ilustr. Rec. Archeion, t. XLIII, 1966, s. 274-278.
120. Izwiestija na Drżawnite Archiwi, Sofia, Nr 6 (1962), Nr 7 (1963), Nr 8 (1964). Rec. Archeion, t. XLIII, 1966, s. 313-315.
121. Z dziejów międzynarodowego słownika terminologii archiwalnej. Archeion, t. XLIV, 1966, s. 247-358.
121a. Posiedzenie Rady Redakcyjnej Wydawnictw Archiwalnych. Archeion, t. XLIV, 1966, s. 262-263.
121b. Historia Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. H.Barcza. Kraków 1965, s. 138. Rec. Archeion, t. XLIV, 1966, s. 284- 287.
122. Ankieta dotycząca „Archeionu”. Archeion, t. XLV, 1964, s. 5-14.
123. Wymienne podróże naukowe archiwistów polskich za granicę. Archeion, t. XLV, 1966, s. 208-211.
124. Istoriczni dżereła ta ich wikoristannia, Kijów 1964. Rec. Archeion, t. XLV, 1966, s. 224-226.
125. Polskie archiwa osobiste, rodzinne i rodowe, znajdujące się w radzieckich zbiorach państwowych. Archeion, t. XLVII, 1967, s. 131-145.
126. Wyniki konkursu na plan podręcznika polskiej archiwistyki. Archeion, t. XLVII, 1967, s. 220-221
127. Witold Suchodolski. Nekrolog. Archeion, t. XLVII, 1967, s. 283.
128. Witold Suchodolski (2911887 – 9II1967). Nekrolog. K wartalnik Historyczny, R. 74,1967, s. 1157-1158.
129. Witold Suchodolski (2911886 – 9II1967). Nekrolog. Archeion, t. XLVIII, 1968, s. 256-263.
130. Wstęp do artykułu „Materiały kartograficzne i techniczne do budowy i rozbudowy Warszawy w świecie potrzeb badań nauko wych”. Archeion, t. XLIX, 1968, s. 39-40.
131. Plan obchodów „Trzeciego Tygodnia Archiwów Państwo wych”. Archeion, t. XLIX, 1968, s. 153-155.
132. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Archeionu” w roku 1967. Archeion, t. XLIX, 1968, s. 155-158.
133. Ubersicht uber die Bestande des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahłen, Teil.I. Provinzial- und Lokalbehorden. Bearbeitet von Hans Branig, Ruth Bliss. Winfred Bliss. Koln und Berlin 1966. Rec. Archeion, t. XLIX, 1968, s. 200-201.
134. Na pięćdziesięciolecie archiwów państwowych (1918-1958) i czterdziestolecie „Archeionu” (1927-1967). Archeion, t. L. 1968, s. 7.
135. Narodziny i przedwojenne lata „Archeionu”. Archeion, 1.1, 1968, s. 51-76.
136. Inwentarz Akt Komisji Rządowej Wojny (1814-1858). Opracował Mieczysław Chojnacki. Warszawa 1967, Red. Archeion, t. I, 1968, s. 288-291.
137. Pół wieku odrodzonych polskich archiwów państwowych. Archeion, t. LI, 1969, s. 7-26.
138. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Archeionu”. Archeion, t. Li, 1969, s. 216-219.
139. Przebieg Trzeciego Tygodnia Archiwów Państwowych. Ar cheion, t. LI, s. 226-227.
140. Regulamin pracy pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w państwowej służbie archiwalnej. Archeion, t. Li, 1969, s. 229-231.
141. „Archiwista”. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Warszawa 1968, R. IV, Nr 5(14). Rec. Archeionu, t. LI, 1969, s. 258, 259.
142. Od redakcji. Archeion, t. LII, 1969, s.7.
143. Zarządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na brakowanie materiałów archiwalnych w zakładach pracy. Archeion, t. LII, 1969, 143-145.
144. Nowy skład Centralnej Komisji Metodycznej. Archeion, t. LII, 1969, s. 147-148.
145. Inwentarz Zbioru „Rękopisy Elbląskie”‚. Opracowała Elżbieta Morcinek. Warszawa 1967. Rec. Archeion, t. LII, 1969, s. 174-181.
146. Roch Morcinek (14 VIII1903 – 24 VI1968). Nekrolog. Kwartalnik Historyczny. R. 76,1969, s. 267-268.
147. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego ” Archeionu”. Archeion, t. LIII, 1970,2. 211-212.
148. Adam Stebelski (10 VII1894 – 6 VII1969). Nekrolog. Archeion, t. LIII, 1970, s. 295-302.
149. Posiedzenie naukowe w Biurze Prac Naukowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion, t. LIV, 1970, s.190-194.
150. Janusz Woliński (10IX1894 – 7IV1970). Nekrolog. Archeion, t. LIV, 1970, s. 289-291.
151. Aleksander Markiewicz (27 VII1886 -19 IX1970). Nekrolog. Archeion, t. LIV, 1970, s.291.
152. Tadeusz Manteuffel (5 III 1902 – 22 IX 1970). Nekrolog. Archeion, t. LIV, 1970, s. 291-292.
153. Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Komisji Rzeczoznawców do Spraw Międzyarchiwalnego Scalania Akt, Archeion. t. LV, 1971, s.177.
154. Tadeusz Mantueffel (5 III 1902 – 22 IX 1970). Nekrolog. Archeion, t. LV, s. 249-255.
155. Szósta Ogólnopolska Archiwalna Konferencja Metodyczna. Organizacja, program, przebieg. Archeion, t. LVI, 1971, s. 7-14.
156. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Archeionu”. Archeion, t. LVI, 1971, s.241-243.
157. Nowe władze Krajowej Sekcji Archiwalnej przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki. Archeion, t. LVI, 1971, s. 259.
158. Ryszard Przelaskowski (9 IX 1903 – 11 II 1971). Nekrolog. Archeion, t. LVI, 1971, s. 345.
159. „Teki’ Archiwalne”. T.ll. Warszawa 1968. Rec. Studia Źródłoznawcze, t. XV, 1971, s. 238-239.
160. Kilka uwag o archiwach węgierskich i węgierska ustawa archiwalna. Archeion, t. LVII, 1972, s. 187-196.
161. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Archeionu”. Archeion, t. LVII, 1972, s. 200-202.
162. Plan prac nad Słownikiem Archiwistów Polskich. Archeion, t. LVII, s. 223-225.
163. Inwentarz materiałów kartograficznych Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca 1786-1941. Opracowała Anna Pawło- wska-Wielgusowa. Warszawa 1971. Rec. Archeion, t. LVIII, 1973, s. 93-98.
164. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Archeionu”. Archeion, t. LVIII, 1973, s. 185-187.
165. Ryszard Przełaskowski (9 IX 1903- 11 II 1971). Nekrolog. Archeion, t. LVIII, 1973, s. 219-223 (wspólnie z K. Konarskim).
166. Zgon Kazimierza Konarskiego. Archeion, t. LVIII, 1973, s. 228.
167. Pierwszy rok działalności nowego węgierskiego Archiwum Centralnego w Budapeszcie. Archeion, t. LIX, 1973, s. 201-203.
168. Nowy skład osobowy Rady Archiwalnej (1972-1974). Archeion, t. LIX, 1973, s. 293-294.
169. Jubileuszowy dzień archiwalny w Powiatowym Archiwum Państwowym w Łomży. Archeion, t. LIX, 1973, s. 315-317.
170. Kazimierz Bogdan Konarski (27 V1886 – 3 XI1972). Nekrolog. Archeion, t. LIX, 1973, s. 345-353.
171. Kazimierz Bogdan Konarski (27 V1886 – 3 XI1972). Nekrolog. Kwartalnik Historyczny. R. 80,1973, s. 771-775.
172. Rewelacyjne odkrycie. Mikołaj Kopernik „felix notarius” u kolebki dziejów polskich archiwów. Archeion, t. LX, 1974, s. 61-80.
173. Jan Szajbel (19 IX 1926 -12 XI1973). Nekrolog. Archeion, t. LXI, 1974, s. 347.
174. Instrukcja kancelaryjno-archiwalna dla Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych z lat 1790-1792. Głos zza grobu archiwistów. Archeion, t. LXII, 1975, s. 53-68.
175. Spostrzeżenia i uwagi o pracy dra Czesławy Ohryzko-Wło- darskiej pt. „Organizacja władz włościańskich w Królestwie Polskim i ich pozostałość aktowa”. Archeion, t. LXII, 1975, s. 244-249.
176. Dola i niedola i zawiłe dzieje listów Stanisława Konarskiego z lat 1725-1773. Archeion, t. LXIII, 1975, s. 95-143.
177. Kamera – Sądy Skarbowe Królewskie – Komisja JKMci Skarbowa – Komisja Ekonomiczna JKMci i ich archiwum (1700-1796). Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po 70 zespołach. /T/ I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej. Wydanie II poprawione i rozszerzone, Warszawa 1975, s. 135-145.
178. Gabinet Jego Królewskiej Mości i jego archiwum. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. /T/. I, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej. Wydanie II poprawione i rozszerzone, Warszawa 1975, s. 332-341.

Przypisy:

1Źródło: Michał Wąsowicz op. cit. W wykazie zostały pominięte drobne artykuły publikowane w różnych latach w „Kurierze Warszawskim”, „Głosie Lubelskim”, „Głosie Polskim” (Piotrograd), „Polonii” (Paryż 1915), „Kurierze

Spis treści:
1. Piotr Bańkowski. Zarys biografii. 1
https://historialomzy.pl/piotr-bankowski-1885-1976/

2. Wspomnienie o profesorze Piotrze Bańkowskim. 2
https://historialomzy.pl/wspomnienie-o-profesorze-piotrze-bankowskim/

3. Ostatnie lata życia Profesora Piotra Bańkowskiego.
https://historialomzy.pl/ostatnie-lata-zycia-profesora-piotra-bankowskiego-3/

4. Związki Piotra Bańkowskiego z Łomżą 4
https://historialomzy.pl/zwiazki-piotra-bankowskiego-z-lomza-4/

5.Rękopisy Profesora Piotra Bańkowskiego 5
https://historialomzy.pl/rekopisy-profesora-piotra-bankowskiego/

738 Ogólnie 1 Dziś
  
 

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.

Avatar

Ziemia i Groby część II

Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali, K’temu jedynie, Iż nie poznają się na wielkim mali Pierwej, aż zginie. „Wielkość” 1861, C.K. Norwid. Nie udało się mi do[...]